Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um framkvæmd bakgrunnsathugana vegna aðgangs að upplýsingum um siglingavernd og haftasvæðum.

Utanríkisráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglum um styrkveitingar til félagasamtaka og fyrirtækja í þróunarsamvinnu. Í drögunum eru gildandi úthlutunarreglum steypt saman og þær uppfærðar en skilyrði og matsviðmið eru að mestu óbreytt.

Um er að ræða breytingu á 20. gr. reglugerðar nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga, en greinin fjallar um reikningsskil byggðasamlaga.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að nýrri reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla.

Áformað er að leggja fram frrumvarp til laga um nýtingu lands í eigu ríkisins í atvinnuskyni.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð sem hefur stoð í 11. gr. laga um Sinfóníuhljómsveit Íslands nr. 36/1982.

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til nýrra heildarlaga um verðbréfasjóði sem mun innleiða tilskipun 2014/91/ESB (UCITS-tilskipunin).

Félagsmálaráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um starfsleyfi til einkaaðila sem veita þjónustu við fatlað fólk.

Með frumvarpinu er lögð til heildarendurskoðun laga nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.

Reglugerð um hlutverk, starfsemi og þjónustu heilsugæslustöðva, heilbrigðisstofnana heilbrigðisumdæma og sjúkrahúsa er sett í kjölfar breytinga á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 sem samþykktar voru 26. júní sl.

Í frumvarpi þessu sem er samið í heilbrigðisráðuneytinu eru lagðar til breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007. Frumvarpið er lagt fram til að samræma lög um heilbrigðisþjónustu við tillögur heilbrigðisstefnu.

Í samræmi við þingsályktun um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku var sérfróður aðili fenginn til að vinna skýrslu um mismunandi tæknilegar lausnir við lagningu raflína. Skýrsla hins sérfróða aðila liggur nú fyrir og er hún lögð fram til umsagnar.