Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Nr. S-194/2019 19.07.2019

Skipulagsreglur Keflavíkurflugvallar

Tillaga að skipulagsreglum fyrir Keflavíkurflugvöll

Áformað er að leggja fram frumvarp til að samræma skilgreiningu smáskipa í lögum nr. 30/2007 um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa við reglur um veiðileyfi með krókaaflamarki í lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða.

Áformað er að leggja fram frumvarp til breytinga á ýmsum lögum þannig að réttindi samkvæmt samþykkt 188 um vinnu við fiskveiðar séu tryggð í íslenskri löggjöf.

Frumvarpinu er ætlað að kveða á um heimildir til að stofna til samvinnu opinberra aðila við einkaaðila um tilteknar vegaframkvæmdir og gjaldtöku vegna þeirra.

Frumvarpinu er ætlað að breyta lögum nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri. Frumvarpinu er ætlað að afnema búsetuskilyrði ríkisborgara í aðildarríkjum EES-samningsins, aðildarríkjum EFTA eða í Færeyjum.

Fyrirhugað er að breyta lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Breytingar felast í því að þrengja þau skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að fá endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar hér á landi.

Áformað er að breyta ákvæðum laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 varðandi verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga, mörkun ríkistekna og málsmeðferð óbyggðanefndar.

Með frumvarpi þessu er lagt til að tvær stofnanir, Íbúðalánasjóður og Mannvirkjastofnun verði lagðar niður og nýrri stofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun verði falið að annast framkvæmd húsnæðis- og mannvirkjamála. Fjármálaumsýsla vegna eldri starfsemi Íbúðalánasjóðs verður aðskilin frá nýrri sameinaðri stofnun.

Sjávarútvegs- landbúnaðarráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og lögum um stjórn fiskveiða (veiðistjórnun grásleppu).

Áformað er að breyta lögum um ársreikninga til skýringa á ákvæðum laganna um heimild ársreikningaskrár til að krefjast skipta á búi félags sé ársreikningi ekki skilað til ársreikningaskrár innan þess frests sem kveðið er á um í lögunum.

Starfshópur um endurskoðun á starfsumhverfi smálánafyrirtækja var skipaður með bréfi ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, dagsett 11. júlí 2018. Starfshópurinn skilaði skýrslu til ráðherra í janúar 2019.Með fyrirhuguðu frumvarpi er ætlað að bregðast við niðurstöðum þeirrar skýrslu

Lög um ívilnanir fjalla um ívilnanir til nýfjárfestingar á Íslandi. Þau hvetja til nýfjárfestinga og beina þeim á tiltekin svæði utan höfuðborgarsvæðiðsins. Með fyrirhugðum breytingum er verið að bregðast við athugsemdum frá ESA og Ríkisendurskoðun.