Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Með frumvarpi þessu eru lagðar til nokkrar breytingar á jarðalögum í þeim tilgangi að einfalda regluverk og stjórnsýslu jarðamála.

Fjármála-og efnhagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til nýrra laga um greiðsluþjónustu sem mun innleiða tilskipun (ESB) 2015/2366 (PSD2).

Félagsmálaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að nýjum heildarlögum um fæðingar- og foreldraorlof ásamt skilabréfi samstarfshóps sem vann að heildarendurskoðun laga um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000.

Frumvarpið felur í sér tillögu til einföldunar á stjórnsýslu við gerð skipulagsáætlana og útgáfu framkvæmdaleyfa vegna framkvæmda í flutningskerfi raforku. Þá felur frumvarpið í sér tillögu til einföldunar á skipulagsbreytingum og ákvæði um stafræna málsmeðferð.

Frumvarpið varðar stjórn nýtingar á sjávargróðri. Þá er frumvarpið einnig liður í áherslum ríkisstjórnarinnar um einföldun regluverks.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum.

Kynnt eru til umsagnar drög að breytingu á reglum um starfskjör forstöðumanna nr. 490/2019. Með þeim er lagt til að reglur um starfskjör forstöðumanna taki jafnframt til þeirra sem fá laun skv. sérákvæðum í lögum þ.e. annarra en þjóðkjörinna fulltrúa, dómara og ráðherra.

Með frumvarpinu er lagðar til breytingar á almennum hegningarlögum og lögum um meðferð sakamála í því skyni að styrkja réttarvernd einstaklinga gegn brotum á kynferðislegri friðhelgi þeirra.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um aðra útgáfu Aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum 2020. Aðgerðaáætlunin verður uppfærð árið 2021 í kjölfar samráðs.

Stafrænt Ísland ætlar að hefja nýþróun á stafrænum lausnum sem snúa að miðlægri þjónustugátt undir merkjum island.is. Drög þessi lýsa þeirri tæknistefnu sem nýjar lausnir verða byggðar á, ásamt vinnuflæði og áherslum sem þróunarteymum ber að fylgja.

Meðfylgjandi eru drög að reikningsskilareglu reikningsskilaráðs um reikningshaldslega meðferð leigusamninga í reikningsskilum leigutaka. Reikningsskilaregla þessi gildir fyrir félög sem semja reikningsskil í samræmi við lög um ársreikninga.