Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Starfshópur á vegum UAR, skipaður fulltrúum frá UAR, OR og UST mun vinna drög að frumvarpi til sérlaga um innleiðingu á tilskipun 2009/31/EB um geymslu CO2 í jörðu. Tilgangur með frumvarpinu er að gera kleift að tengja Carbfix aðferð OR við ETS-kerfi ESB.

Undanfarin tvö ár hefur farið fram margþætt vinna við endurskoðun á félagslegri umgjörð um málefni barna. Áformað er að leggja fram frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna síðar á árinu auk tveggja frumvarpa vegna breytinga á stofnanafyrirkomulagi á málefnasviði félagsmálaráðuneytisins. Frumvörpin eru hér kynnt sem áform um lagasetningu en samhliða er unnið að mati á áhrifum þeirra.

Reglugerðin innleiðir tilskipun 2013/55/EB um breytingu á tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi sem innleidd var með reglugerð nr. 461/2011. Sú reglugerð verður felld brott og er hér um nýja reglugerð að ræða um svipað efni.

Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra).

Heilbrigðisráðuneytið leggur til að ákvæði til bráðabirgða verði bætt við reglugerð nr. 630/2018, um menntun, réttindi og skyldur heyrnarfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi, sem gildi til 1. júní 2020.

Breyting þessi snýr að 3. gr. reglugerðar nr. 1221/2012 vegna breyttrar námsleiðar sem Háskólinn á Akureyri býður upp á fyrir nemendur í iðjuþjálfun, þ.e. 180 ECTS-eininga BS-próf auk 60 ECTS-eininga diplómanáms á meistarastigi.

Breytingin lýtur að gildi eldri leyfa og ákvæða til bráðabirgða í reglugerðir um starfsleyfi og sérfræðileyfi heilbrigðisstarfsmanna um útgáfu leyfa á grundvelli náms er eldri réttarheimildir giltu.

Lögð er til breyting á 6. gr. reglugerðar nr. 1121/2012 sem lýtur að því að skýra réttarstöðu þeirra tannlækna sem hyggjast leggja stund á sérgreinar í tannlækningum.

Nr. S-127/2019 10.05.2019

Frumvarp til nýrra lyfjalaga

Heilbrigðisráðuneytið kynnir endurskoðuð drög að frumvarpi til nýrra lyfjalaga. Frumvarpið var fyrst kynnt í samráði 21. febrúar sl. og bárust þá 114 umsagnir. Hefur ráðuneytið unnið úr þeim athugasemdum og óskar nú eftir umsögnum um endurskoðað frumvarp til nýrra lyfjalaga. Umsagnarferli lýkur þann 3. júní nk.

Heilbrigðisráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um lækningatæki. Umsagnarfrestur er til og með 10. janúar 2020.

Frumvarp til breytinga á lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga, nr. 110/2000 og lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014

Drög að reglugerð um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja.