Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd 60/2013. Með frumvarpin eru lagðar til breytingar IV. kafli. laganna um almannarétt, útivist og umgengni og XI. kafla um innflutning og dreifingu á lifandi framandi lífverum

Í frumvarpinu er lögð til lagfæring á skilgreiningu hugtaksins „óbyggt víðerni“.

Drög að breytingum á reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð fjalla um atvinnutengda starfsemi innan þjóðgarðsins og leyfisveitingar.

Markmið frumvarpsins er að tryggja örugga föngun, flutning og niðurdælingu koldíoxíðs í jarðlög hér á landi í því skyni að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga.

Starfshópur á vegum UAR, skipaður fulltrúum frá UAR, OR og UST mun vinna drög að frumvarpi til sérlaga um innleiðingu á tilskipun 2009/31/EB um geymslu CO2 í jörðu. Tilgangur með frumvarpinu er að gera kleift að tengja Carbfix aðferð OR við ETS-kerfi ESB.

Frumvarpið felur í sér tillögu til einföldunar á stjórnsýslu við gerð skipulagsáætlana og útgáfu framkvæmdaleyfa vegna framkvæmda í flutningskerfi raforku. Þá felur frumvarpið í sér tillögu til einföldunar á skipulagsbreytingum og ákvæði um stafræna málsmeðferð.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um aðra útgáfu Aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum 2020. Aðgerðaáætlunin verður uppfærð árið 2021 í kjölfar samráðs.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, varðandi menntun og þjálfun, eftirlit með starfsemi og athöfnum o.fl.

Áformað er að leggja til breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur.

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga um náttúruvernd nr. 60/2013 sem tengjast málsmeðferð við friðlýsingar og undanþágum fra ákvæðum friðlýsinga. Að auki er lagt til nýtt ákvæði um kortlagningu óbyggðra víðerna.