Áskriftir

Hér er hægt að skrá sig í áskrift að málum. Þú skráir netfang þitt og hakar við einn eða fleiri flokka (mál/stofnanir/málefnasvið) og smellir á „Staðfesta“. Tilkynningar eru sendar á netfang þitt þegar nýtt mál kemur fram, samráðstímabil hefst eða því lýkur og við birtingu á niðurstöðum. Kerfið er uppfært einu sinni á sólarhring.

Hægt er að afskrá sig hér

  • Það verður að slá inn netfang!
  • Það verður að velja að minnsta kosti eitt mál!
Mál
Velja mál Málsnr. Heiti máls
ÖLL MÁL Öll mál. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál.
111/2020 Drög að reglugerð um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða
110/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 676/2015 um menntun, þjálfun og atvinnuréttindi farmanna
87/2020 Reglugerð um heimildir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra til að ávísa hormónatengdum getnaðarvarnalyfjum, um námskröfur og veitingu leyfa
103/2020 Könnun um þjónustu, eftirlit eða framfylgd regluverks ráðuneytis og stofnana
108/2020 Reglugerð um innflutning og notkun leysa, leysibenda og IPL-tækja
81/2020 Breytingar á aðalskipulagi Kópavogs og aðalskipulagi Reykjavíkur
107/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um akstursíþróttir
106/2020 Áform um samþættingu þjónustu í þágu barna
99/2020 Drög að reglugerð um þvingaða lyfjameðferð
105/2020 Drög að reglugerð um tímabundna endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu manna
102/2020 Heildarendurskoðun laga um loftferðir
94/2020 Reglugerð um starfsábyrðartryggingar endurskoðenda.
95/2020 Reglugerð um opinbera skrá yfir endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki
96/2020 Reglugerð um endurmenntun endurskoðenda
97/2020 Reglugerð um próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa
101/2020 Stafræn ökuskírteini
100/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 300/2018 um velferð lagardýra, varnir gegn sjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með eldisstöðvum.
98/2020 Drög að stjórnarskrárákvæði um íslenska tungu
93/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 474/2017, um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
91/2020 Drög að leiðbeiningum fyrir sveitarfélög um stuðningsþjónustu skv. lögum nr. 40/1991
90/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki, nr. 160/2010, með síðari breytingum (flokkun mannvirkja og eftirlit með mannvirkjagerð)
67/2020 Leiðbeinandi matsviðmið í náttúrufræði, samfélagsfræði, skólaíþróttum, list- og verkgreinum og upplýsinga- og tæknimennt fyrir 4. og 7. bekk grunnskóla - drög.
89/2020 Drög að reglugerð um undanþágunefnd kennara
88/2020 Drög að reglugerð um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla
86/2020 Tillaga að endurhæfingarstefnu
83/2020 Drög að reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 550/2008, um flutning líflamba á milli landssvæða
82/2020 Drög að reglugerð fyrir talnagetraunir íslenskrar getspár
55/2020 Uppbygging innviða
79/2020 Frumvarp til laga um opinberan stuðning til fjárfestinga í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum
72/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu ökutækja og drög að reglugerð um skoðun ökutækja
75/2020 Drög að frumvarpi til laga um viðskiptaleyndarmál.
76/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938 (Félagsdómur).
65/2020 Frumvarp til breytinga á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða
80/2020 Drög að frumvarpi til kosningalaga
78/2020 Drög að nýrri prófefnislýsingu fyrir verðbréfaréttindi (áður próf í verðbréfaviðskiptum)
77/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003
31/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004
59/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um utanríkisþjónustu Íslands, nr. 39/1971, með síðari breytingum (skipun embættismanna o.fl.)
19/2020 Frumvarp – breyting á fjölmiðlalögum nr. 38/2011 (EES-innleiðing)
71/2020 Drög að reglugerð um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja
57/2020 Drög að frumvarpi til laga um fjárhagslegar viðmiðanir
68/2020 Drög að auglýsingu um fjárhæð gjalda vegna stöðvunarbrota
53/2020 Varnarlína milli viðskipta- og fjárfestingarbankastarfsemi
62/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 122/2004 um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, með áorðnum breytingum.
61/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 með síðari breytingum (skilvirkari framkvæmd).
29/2020 Frumvarp til laga um breytingar á sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna sveitarfélaga
64/2020 Reglugerð um breytingu á reglugerð 1221/2012, um menntun, réttindi og skyldur iðjuþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi
58/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka o.fl.
63/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl. (lögbann á tjáningu)
41/2020 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (tengdir aðilar)
44/2020 Drög að frumvarpi til laga um skip
21/2020 Reglugerð um breytingu á ýmsum reglugerðum vegna útgáfu starfsleyfa og sérfræðileyfa heilbrigðisstétta (ákvæði til bráðabirgða)
39/2020 Reglugerð um vernd landbúnaðarlands
56/2020 Frumvarp til laga um breytingar á tollalögum (heimildir tollyfirvalda til vinnslu persónuupplýsinga o.fl.)
54/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/2010, um bætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007 (lokauppgjör)
51/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991 (atvinnurekstrarbann).
48/2020 Frumvarp til laga um mannanöfn
49/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, lögum um Kristnisjóð, lögum um sóknargjöld og lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu
50/2020 Drög að frumvarpi til laga um Schengen upplýsingakerfið á Íslandi
47/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga og lögum um endurskoðendur og endurskoðun (gagnsæi í rekstri stærri óskráðra félaga o.fl.)
35/2020 Frumvarp til breytinga á áfengislögum
46/2020 Frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum, nr. 140/2012, með síðari breytingum (réttarstaða þriðja aðila o.fl.)
36/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um slysatryggingar almannatrygginga nr. 45/2015
33/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016.
18/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd nr. 60/2013, með síðari breytingum (óbyggt víðerni).
43/2020 Frumvarp til innleiðingar á reglugerð (ESB) 2018/302 um ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð og annarri mismunun í viðskiptum
32/2020 Reglugerð um rekstur héraðsskjalasafns
28/2020 Drög að reglugerð um einangrun og einangrunarstöðvar fyrir gæludýr
38/2020 Drög að frumvarpi um breytingar á ýmsum lögum á málefnasviði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu (lög á sviði landbúnaðar og matvæla)
42/2020 Drög að reglugerð um viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna sendinga af perluhænsna-, gæsa- og andakjöti
14/2020 Opinber innkaup - stöðumat og valkostir
40/2020 Drög að frumvarpi um breytingar á ýmsum lögum á málefnasviði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu (lög á sviði sjávarútvegs, fiskeldis og lax- og silungs.)
37/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð).
23/2020 Frumvarp til breytinga á lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga, nr. 110/2000 og lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014
30/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 77/2019
13/2020 Drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 40/2013 um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (skýrsluskil o.fl.)
27/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997 um vörumerki með síðari breytingum (EES-reglur, málsmeðferð, o.fl.).
24/2020 Áform um frumvarp til laga um reglubundna upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa
16/2020 Frumvarp um breytingu á lögum nr. 72/1994, um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun, með síðari breytingum
22/2020 Drög að nýrri reglugerð um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi heilbrigðisstarfsmanna frá öðrum EES-ríkjum eða Sviss til að starfa hér á landi
320/2019 Drög að leiðbeiningum fyrir sveitarfélög um akstursþjónustu skv. 29. gr. laga nr 40/1991
20/2020 Drög að reglugerð um lýðskóla
17/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmálaráðuneytis vegna gildistöku laga um opinber fjármál nr. 123/2015.
15/2020 Frumvarp til laga um Orkusjóð
318/2019 Drög að frumvarpi til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða
317/2019 Drög að frumvarpi til laga um Hálendisþjóðgarð
325/2019 Drög að reglugerð um almenn verðbréfaréttindi og fjárfestingarráðgjafaréttindi.
2/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmálaráðuneytis vegna laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.
11/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 54/1990 um innflutning dýra.
298/2019 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1121/2012, um menntun, réttindi og skyldur tannlækna og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi
307/2019 Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005 (persónuupplýsingar o.fl.)
9/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (stjórn og eftirlit).
6/2020 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini
329/2019 Frumvarp - breyting á lögum um meðhöndlun úrgangs (EES-innleiðing)
328/2019 Drög að reglugerð um hrognkelsaveiðar 2020
5/2020 Grænbók um fjárveitingar til háskóla
327/2019 Drög að frumvarpi til laga um lækningatæki
326/2019 Rannsóknarnefnd almannavarna
303/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 48/2011 um verndar og orkunýtingaráætlun.
313/2019 Drög að reglugerð um útboð eldissvæða
314/2019 Drög að reglugerð um fiskeldissjóð
312/2019 Drög að reglugerð um fiskeldi
165/2019 Frumvarp til laga um breytingu á vegalögum nr. 80/2007
166/2019 Frumvarp til laga um heimild til að stofna til samvinnu opinberra aðila og einkaaðila um fjármögnun, framkvæmdir og veghald á tilteknum köflum þjóðvega.
315/2019 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 630/2018, um menntun, réttindi og skyldur heyrnarfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi
3/2020 Drög að reglugerð um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti.
321/2019 Áform um breytingu á lögum nr. 47/2010, um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007
330/2019 Reglugerð um merkingu veiðarfæra og töpuð veiðarfæri
324/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir (EES-reglur, hringrásarhagkerfi, plastvörur)
323/2019 Drög að reglugerð um innflutning hunda og katta
319/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt (byggingastarfsemi, almenningssamgöngur o.fl.)
296/2019 Áform um lagasetningu - breyting á áfengislögum
290/2019 Áform um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð
309/2019 Skýrsla um jarðstrengi í flutningskerfi raforku
308/2019 Reglugerð um skattlagningu tekna af höfundarréttindum
306/2019 Ný þýðing á samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks
305/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 40/2013 um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi
301/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.
302/2019 Reglugerð um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim
299/2019 Reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt.
291/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna breytinga á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997.
266/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á höfundalögum nr. 73/1972 (aðild að alþjóðasáttmála og innleiðing tilskipunar um tiltekna notkun einstaklinga sem eiga við sjón- eða lestarhömlun að stríða)
297/2019 Áform um frumvarp til laga um mannanöfn
294/2019 Áform um lagasetningu - Lög um skip
293/2019 Reglugerð um markaðsfyrirkomulag við aðilaskipti að greiðslumarki mjólkur.
287/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun
286/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum (skil ársreikninga)
285/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum (leigusamningar)
284/2019 Drög að frumvarpi til laga um varnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvalds í Stjórnarráði Íslands
245/2019 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra).
277/2019 Stafrænt Ísland - Tæknistefna island.is (drög)
239/2018 Eyðublað fyrir úttektaryfirlýsingu á íbúðarhúsnæði
283/2019 Frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir
272/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta (ívilnanir vegna vistvænna ökutækja o.fl.)
213/2019 Drög að reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar
261/2019 Frumvarp um breytingu á samkeppnislögum
279/2019 Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993, með síðari breytingum (endurskoðun samnings um starfsskilyrði nautgriparæktar).
274/2019 Áform um frumvarp til laga um umbótavettvang
268/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði
267/2019 Drög að sóknaráætlun Norðurlands eystra 2020-2024
264/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á tollalögum nr. 88/2005
263/2019 Drög að frumvarpi til laga um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða
255/2019 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til einföldunar regluverks
243/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
244/2019 Drög að reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur
249/2019 Drög að frumvörpum til laga vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd.
223/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007
238/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 65/2015, um leigu skráningarskyldra ökutækja
231/2019 Drög að breytingu á reglugerð um tryggingar vegna pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar
225/2019 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa.
226/2019 Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 674/2017 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis
211/2019 Drög að Reglugerð um (7) breytingu á reglugerð um hollustuhætti
204/2019 Drög að frumvarpi til nýrra laga um markaði fyrir fjármálagerninga
212/2019 Drög að frumvarpi um til breytinga á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar
173/2019 Starfshópur um skattalegt umhverfi þriðja geirans
181/2019 Drög að frumvarpi til laga um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga.
203/2019 Áform um breytingu á lögum um sölu fasteigna og skipa
178/2019 Áform um lagabreytingar vegna stuðnings stjórnvalda við gerð kjarasamninga
170/2019 Leiðbeiningar fyrir sveitarfélög varðandi samráðshópa og notendaráð skv. lögum nr. 40/1991 m.s.b.
208/2019 Breyting á lögum um íslenskan ríkisborgararétt
192/2019 Áform um lagasetningu - Lög um breytingar á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar
190/2019 Frumvarp til breytinga á lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
207/2019 Reglugerð um skyldur og ábyrgð forstöðumanna ríkisaðila í A-hluta ríkissjóðs við framkvæmd fjárlaga
168/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands (Varnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvalds)
193/2019 Áform um lagasetningu - Breyting á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa.
195/2019 Landsbyggðarverkefni-tillögur til að bregðast við vanda á landsbyggðinni
194/2019 Skipulagsreglur Keflavíkurflugvallar
188/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og lögum um stjórn fiskveiða (veiðistjórnun grásleppu).
172/2019 Áform um lagasetningu - Breyting á lögum nr. 3/2006 um ársreikninga og lögum nr. 138/1994 um einkahlutafélög
186/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á búvörulögum nr. 99/1993 (úthlutun tollkvóta)
180/2019 Frumvarp um Stuðningssjóð íslenskra námsmanna
179/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
153/2019 Drög að reglugerð um upplýsingagjöf um farþega og áhöfn
171/2019 Áform um lagasetningu -Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum (endurskoðunarnefndir, leigusamningar)
169/2019 Frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum (Réttarstaða þriðja aðila)
163/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skattlagningu ökutækja (Ívilnanir vegna vistvænna ökutækja o.fl.)
158/2019 Áform um breytingu á tollalögum (rafræn skil og greiðslur, vöruvalsreglur, innflutningur matvæla ofl.)
150/2019 Drög að breytingu á reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð
151/2019 Drög að stefnu í málefnum einstaklinga með heilabilun
147/2019 Tillaga að deiliskipulagi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.
144/2019 Drög að reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja
127/2019 Frumvarp til nýrra lyfjalaga
136/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 124/2015 um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti
129/2019 Drög að stjórnarskrárákvæði um umhverfisvernd
128/2019 Drög að stjórnarskrárákvæði um auðlindir náttúru Íslands
126/2019 Reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga
112/2019 Drög að reglugerð til breytinga á reglugerð um för yfir landamæri nr. 886/2017.
109/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um útlendinga, nr. 540/2017
103/2019 Loftslagsbreytingar: Þróun lausna og bætt nýting auðlinda
99/2019 Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003 (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku)
74/2019 Breyting á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013.
93/2019 Breyting á reglugerð um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
91/2019 Drög að reglugerð um rafrænar þinglýsingar
76/2019 Áform um frumvarp um sjálfstæða innlenda mannréttindastofnun
85/2019 Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994, með síðari breytingum (bætt réttarstaða leigjenda við lok leigusamnings).
83/2019 Drög að frumvörpum til laga um sameiningu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins
73/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011, með síðari breytingum (nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar, réttindavakt ráðuneytisins o.fl.).
78/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004
53/2019 Drög að frumvarpi til breytinga á barnalögum nr. 76/2003 og fleiri lögum (skipt búseta og meðlag)
29/2019 Drög að reglugerð um skráningu gervihnattatíðna
49/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt
37/2019 Drög að reglum um sérkröfur til skólabifreiða
45/2019 Drög að reglugerð um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum.
43/2019 Þróun samfélags-, atvinnu-, umhverfis- og byggðaþátta og lýðfræðilegra þátta og áhrif á fjárhagsstöðu ríkisins
38/2019 Áform um breytingu á lögum um siglingavernd og lögum um loftferðir
253/2018 Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið
19/2019 Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins
13/2019 Verðbréfauppgjör og verðbréfamiðstöðvar
11/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995
255/2018 Breyting á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir
248/2018 Drög að reglugerð fyrir talnagetraunir Íslenskrar getspár
233/2018 Drög að breytingu á reglugerð um Happdrætti Háskóla Íslands
244/2018 Drög að reglugerð um hergagnaflutninga
235/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 26/2010 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi.
184/2018 Tillaga að aðgerðaáætlun í plastmálum
169/2018 Frumvarp til laga um breytingar á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003, með síðari breytingum (samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæð stjórn Innviðasjóðs)
135/2018 Íslenskar sérkröfur til búnaðar skipa
124/2018 Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030, 1. útgáfa
56/2018 Leyfi til reksturs báta í farþegaflutningum
65/2018 Starfsemi skoðunarstofa skipa
67/2018 Leyfi til farþegaflutninga með skipum
97/2018 Frumvarp til nýrra umferðarlaga
84/2018 Umhverfismat samgönguáætlunar 2019-2033 til kynningar
87/2018 Hafnarreglugerð fyrir hafnir Norðurþings
69/2018 Matslýsing umhverfismats samgönguáætlunar 2019-2033
37/2018 Drög að nýrri reglugerð um mælingu skipa
43/2018 Drög að reglugerð um fráveitur og skólp
Stofnanir
Velja stofnun Stofnun
Allar stofnanir. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum stofnunum.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Dómsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Málefnasvið
Velja mál Málefnasvið
Öll málefnasvið. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum málefnasviðum.
Almanna- og réttaröryggi
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
Dómstólar
Ferðaþjónusta
Fjölmiðlun
Fjölskyldumál
Framhaldsskólastig
Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
Háskólastig
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
Húsnæðisstuðningur
Landbúnaður
Lyf og lækningavörur
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála
Málefni aldraðra
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
Orkumál
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
Samgöngu- og fjarskiptamál
Sjávarútvegur og fiskeldi
Sjúkrahúsþjónusta
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
Sveitarfélög og byggðamál
Umhverfismál
Utanríkismál
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
Æðsta stjórnsýsla
Leikskólar, grunnskólar, starfsnám og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Örorka og málefni fatlaðs fólks
Vinnumarkaður og atvinnuleysi

RSS-straumar

Hér að neðan má finna alla RSS strauma sem Samráðsgátt býður upp á.