Áskriftir

Hér er hægt að skrá sig í áskrift að málum. Þú skráir netfang þitt og hakar við einn eða fleiri flokka (mál/stofnanir/málefnasvið) og smellir á „Staðfesta“. Tilkynningar eru sendar á netfang þitt þegar nýtt mál kemur fram, samráðstímabil hefst eða því lýkur og við birtingu á niðurstöðum. Kerfið er uppfært einu sinni á sólarhring.

Hægt er að afskrá sig hér

  • Það verður að slá inn netfang!
  • Það verður að velja að minnsta kosti eitt mál!
Mál
Velja mál Málsnr. Heiti máls
ÖLL MÁL Öll mál. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál.
34/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (stuðningur við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis o.fl.)
258/2018 Drög að frumvarpi um gjald vegna nýtingar eldissvæða í sjó
257/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi
41/2019 Meðferð ríkisaðstoðarmála - frumvarpsdrög
125/2018 Orkustefna 1. áfangi
48/2019 Drög að reglugerð um bann við álaveiðum
47/2019 Ferðumst saman - Drög að stefnu í almenningssamgöngum
40/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð einkamála, lögum um meðferð sakamála, lögum um dómstóla o.fl.
46/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/2004 um siglingavernd.
37/2019 Drög að reglum um sérkröfur til skólabifreiða
36/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012
24/2019 Breyting efnalaga
44/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á efnalögum.
17/2019 Drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög um styrki til náms og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólks
33/2019 Reglugerð um merkingar á umbúðum rafrettna og áfyllinga og efni upplýsingabæklings sem fylgja skal rafrettum og áfyllingum.
42/2019 Drög að frumvarpi til laga um kynrænt sjálfræði
45/2019 Drög að reglugerð um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum.
43/2019 Þróun samfélags-, atvinnu-, umhverfis- og byggðaþátta og lýðfræðilegra þátta og áhrif á fjárhagsstöðu ríkisins
39/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vátryggingastarfsemi og lögum um vátryggingasamstæður.
29/2019 Drög að reglugerð um skráningu gervihnattatíðna
38/2019 Áform um breytingu á lögum um siglingavernd og lögum um loftferðir
227/2018 Drög að stefnu um samþykki fyrir nýtingu lands og landsréttinda í þjóðlendum
23/2019 Drög að frumvarpi til laga um skráningu einstaklinga
18/2019 Stjórnendastefna ríkisins – drög
3/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni (neyslurými)
21/2019 Frumvarp til laga um úrskurðarnefndir á sviði neytendamála
35/2019 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um bindandi álit.
32/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt (ríki-fyrir-ríki skýrslur)
31/2019 Áform um frumvarp til breytinga á tollalögum, nr. 88/2005 (persónu­upplýs­ing­ar, aðstaða til tolleftirlits, rafræn skil upplýsinga o.fl.)
30/2019 Reglugerð um tilkynningar til þátttakanda í vísindarannsókn á heilbrigðissviði um mikilvæga þætti sem koma fram við framkvæmd vísindarannsóknar og varða heilsu hans
25/2019 Áform um lagabreytingar um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008
27/2019 Áform um breytingu á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald (ráðstöfun tryggingagjalds).
26/2019 Áform um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattlagning tekna af höfundarréttindum).
253/2018 Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið
256/2018 Drög að frumvarpi til laga um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta
19/2019 Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins
4/2019 Staðartími á Íslandi – stöðumat og tillögur
14/2019 Áform um lækkun á almenna hluta iðgjalds til Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta
15/2019 Drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög um þjónustu stuðningsfjölskyldna
13/2019 Verðbréfauppgjör og verðbréfamiðstöðvar
12/2019 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 221/2012, um skýrslugerð vegna sóttvarna
11/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995
10/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum (gjald vegna þinglýsingar með rafrænni færslu).
9/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 (ríki-fyrir-ríki skýrsla um skattskil)
8/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 91/1998, um bindandi álit í skattamálum
7/2019 Drög að breytingu á reglugerð nr. 1084/2014 um heilbrigðisumdæmi
251/2018 Drög að reglugerðum um veiðar á sæbjúgum og úthlutun aflamarks í sæbjúgum
6/2019 Drög að reglugerð um flutningsjöfnunarstyrki
1/2019 Áform um frumvarp til laga um dreifingu vátrygginga ásamt breytingum á lögum um vátryggingarsamninga.
254/2018 Drög að reglugerð um tryggingar vegna pakkaferða
259/2018 Reglugerð um endurbótaáætlanir
255/2018 Breyting á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir
249/2018 Drög að reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2019
248/2018 Drög að reglugerð fyrir talnagetraunir Íslenskrar getspár
233/2018 Drög að breytingu á reglugerð um Happdrætti Háskóla Íslands
247/2018 Drög að reglugerð um (8.) breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012
226/2018 Áætluð breyting á 5. gr. reglugerðar nr. 1266/2017
244/2018 Drög að reglugerð um hergagnaflutninga
245/2018 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnar (nafnabreyting á stofnuninni).
160/2018 Drög að (7.) breytingu á reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki
182/2018 Drög að frumvarpi til laga um sviðslistir
223/2018 Drög að leiðbeiningum um úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis sveitarfélaga
229/2018 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir, meðhöndlun úrgangs (stjórnvaldssektir o.fl.)
237/2018 Verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu
238/2018 Drög að reglum um aðfaranám á grundvelli laga nr. 63/2006 með áorðnum breytingum
239/2018 Eyðublað fyrir úttektaryfirlýsingu á íbúðarhúsnæði
235/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 26/2010 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi.
164/2018 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum (þrenging ákvæðis um hatursorðræðu)
231/2018 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir, plastpokar (EES-innleiðing)
228/2018 Reglugerð um verkefni vísindasiðanefndar
179/2018 Drög að matsviðmiðum í íslensku, stærðfræði og erlendum málum fyrir 4. og 7. bekk grunnskóla.
184/2018 Tillaga að aðgerðaáætlun í plastmálum
177/2018 Drög að stefnu í íþróttamálum
175/2018 Drög að reglugerð um áhættumatsnefnd
174/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um helgidagafrið og lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar (starfsemi á helgidögum)
173/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um dómstóla og lögum um meðferð sakamála (birting dóma og myndatökur í dómhúsum)
172/2018 Drög að frumvarpi til laga um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs.
171/2018 Drög að skýrslu um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins
170/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007
169/2018 Frumvarp til laga um breytingar á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003, með síðari breytingum (samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæð stjórn Innviðasjóðs)
168/2018 Reglugerð um breytingu á reglugerð um mengunarmörk
167/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti, nr. 81/2003, með síðari breytingum, og lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum (afnám gagnageymdar o.fl.)
163/2018 Frumvarp til laga um bætur vegna ærumeiðinga
166/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, nr. 30/2002, ásamt síðari breytingum (takmarkaðri ábyrgð hýsingaraðila)
157/2018 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir, meðhöndlun úrgangs (stjórnvaldssektir o.fl.
107/2018 Heildarendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum
143/2018 Grænbók fyrir málaflokkinn fjarskipta- og póstmál
142/2018 Áform um frumvarp til laga um sviðslistir
134/2018 Áform um frumvarp til laga um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsmála
139/2018 Drög að reglugerð um landverði
138/2018 Frumvarp, loftslagslög, breyting (loftslagsráð)
137/2018 Drög að reglugerð um styrki vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi.
135/2018 Íslenskar sérkröfur til búnaðar skipa
132/2018 Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki.
109/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr
110/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 27/2011 um útflutning hrossa
126/2018 Endurskoðun reglna um eftirlit með gæðum kennslu og rannsókna í háskólum nr. 321/2009
124/2018 Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030, 1. útgáfa
112/2018 Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum
56/2018 Leyfi til reksturs báta í farþegaflutningum
65/2018 Starfsemi skoðunarstofa skipa
117/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum (framlag í lífeyrissjóði)
114/2018 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2015/1794, um farmenn.
93/2018 Frumvarp til laga um myndavélaeftirlit í sjávarútvegi
88/2018 Grænbók sem liður í stefnumótun á málefnasviði hagskýrslugerðar, grunnskráa og upplýsingamála.
67/2018 Leyfi til farþegaflutninga með skipum
98/2018 Frumvarp til nýrra heildarlaga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
99/2018 Drög að frumvarpi til laga um Þjóðgarðastofnun
97/2018 Frumvarp til nýrra umferðarlaga
84/2018 Umhverfismat samgönguáætlunar 2019-2033 til kynningar
81/2018 Reglugerð um veiðar á sæbjúgum til umsagnar: Opnað fyrir möguleika á tilraunaveiðiðleyfum á nýjum svæðum
87/2018 Hafnarreglugerð fyrir hafnir Norðurþings
80/2018 Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 586/2017 um innleiðingu viðauka við alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með breytingum samkæmt bókun 1978 (MARPOL-samningur)
76/2018 Frumvarp til laga um leigubifreiðar - Áform um lagasetningu
69/2018 Matslýsing umhverfismats samgönguáætlunar 2019-2033
68/2018 Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 1077/2006 um ávísanir tannlækna á lyf.
60/2018 Reglugerð um breytingu á reglugerð um F-gas
57/2018 Drög að (7.) breytingu á byggingarreglugerð, nr. 112/2012
54/2018 Drög að reglugerð um veiðar á kröbbum
52/2018 Frumvarp til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
33/2018 Drög að reglugerð um stjórnvaldssektir fyrir brot á einstökum ákvæðum efnalaga
48/2018 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um framkvæmd siglingaverndar nr. 265/2008.
37/2018 Drög að nýrri reglugerð um mælingu skipa
43/2018 Drög að reglugerð um fráveitur og skólp
40/2018 Frumvarp til laga um rafræna auðkenningu og traustþjónustu
21/2018 Frumvarp til nýrra umferðarlaga
27/2018 Drög að reglugerð um losun frá atvinnurekstri og umhverfiseftirlit
12/2018 Umönnunargreiðslur og greiðslur til foreldra langveikra eða fatlaðra barna - Áfangaskýrsla starfshóps
8/2018 Heildarendurskoðun jafnréttislaga
Stofnanir
Velja stofnun Stofnun
Allar stofnanir. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum stofnunum.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Dómsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Málefnasvið
Velja mál Málefnasvið
Öll málefnasvið. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum málefnasviðum.
Almanna- og réttaröryggi
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
Dómstólar
Ferðaþjónusta
Fjölmiðlun
Fjölskyldumál
Framhaldsskólastig
Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
Háskólastig
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
Húsnæðisstuðningur
Landbúnaður
Lyf og lækningavörur
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála
Málefni aldraðra
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
Orkumál
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
Samgöngu- og fjarskiptamál
Sjávarútvegur og fiskeldi
Sjúkrahúsþjónusta
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
Sveitarfélög og byggðamál
Umhverfismál
Utanríkismál
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
Æðsta stjórnsýsla
Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Örorka og málefni fatlaðs fólks
Vinnumarkaður og atvinnuleysi
Grunnskólastig

RSS-straumar

Hér að neðan má finna alla RSS strauma sem Samráðsgátt býður upp á.