Áskriftir

Hér er hægt að skrá sig í áskrift að málum. Þú skráir netfang þitt og hakar við einn eða fleiri flokka (mál/stofnanir/málefnasvið) og smellir á „Staðfesta“. Tilkynningar eru sendar á netfang þitt þegar nýtt mál kemur fram, samráðstímabil hefst eða því lýkur og við birtingu á niðurstöðum. Kerfið er uppfært einu sinni á sólarhring.

Hægt er að afskrá sig hér

  • Það verður að slá inn netfang!
  • Það verður að velja að minnsta kosti eitt mál!
Mál
Velja mál Málsnr. Heiti máls
ÖLL MÁL Öll mál. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál.
195/2021 Fyrirhugaður samningur við Hönnunarsafn Íslands
194/2021 Drög að breytingu á gjaldskrá Matvælastofnunar, nr. 220/2018
193/2021 Drög að frumvarpi til laga um dýralyf
192/2021 Drög að breytingu á reglugerð um gerð strandsvæðisskipulags
157/2021 Skilgreining opinberrar þjónustu og jöfnun aðgengis
191/2021 Áform um frumvarp um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (bifreiðagjald, olíu- og kílómetragjald, vörugjöld af ökutækjum, eldsneyti o.fl., innheimta opinberra skatta og gjalda).
190/2021 Drög að reglugerð um áfyllingarstöðvar fyrir vélknúin ökutæki
183/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1040/2005
189/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1088/2018 um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.
188/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003
187/2021 Drög að reglugerð um upplýsingagjöf og tilkynningarskyldu skv. lögum nr. 20/2021 um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu.
186/2021 Áform um frumvarp til laga um greiðslureikninga
180/2021 Drög að reglugerð um verðbréfaréttindi
184/2021 Drög að reglugerð um sjálfbæra landnýtingu
181/2021 Drög að myndlistarstefnu
163/2021 Drög að reglugerð um (11.) breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012.
179/2021 Drög að frumvarpi til laga um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði.
178/2021 Friðun æðplantna, mosa og fléttna
173/2021 Verðmætamat kvennastarfa, tillögur starfshóps forsætisráðherra um endurmat á virði kvennastarfa
169/2021 Breytingar á leiðbeiningum um ritun fundargerða nr. 22/2013 og notkun fjarfundarbúnaðar nr. 1140/2013.
166/2021 Reglugerð um niðurdælingu koldíoxíðs
177/2021 Drög að reglum um sanngirnisbætur
176/2021 Drög að reglugerð um skráningarskyldaaðila í fiskeldi
175/2021 Drög að reglugerð um .EU höfuðlénið
174/2021 Breyting á reglugerð um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs og viðauka IV
141/2021 Drög að stefnu um heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða
161/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 510/2010 um samninga um heilbrigðisþjónustu sem veitt er utan heilbrigðisstofnana sem ríkið rekur.
172/2021 Drög að reglugerð um framkvæmd ársreikningaskrár við gerð kröfu um slit félaga.
154/2021 Drög að reglugerð um umhverfismat framkvæmda og áætlana
171/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 944/2014, um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu.
165/2021 Drög að uppfærðri stöðuskýrslu um innleiðingu Árósasamningsins
167/2021 Reglugerð um málsmeðferð Neytendastofu
117/2021 Drög að frumvarpi til laga um greiðslur vegna umönnunar langveikra og fatlaðra barna.
140/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1150/2019 um raforkuviðskipti og mælingar
162/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja.
156/2021 Drög að stefnu um notkun skýjalausna
126/2021 Drög að breytingareglugerð vegna 1. breytingar á reglugerðar nr. 1065/2014, um velferð nautagripa,
159/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um fjárhagslegar viðmiðanir, nr. 162/2021 (innleiðing)
158/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjárhagslegar viðmiðanir, nr. 7/2021 (innleiðing)
155/2021 Ferli umsókna um þáttöku Íslands í samtökum um evrópska rannsónarinnviði
129/2021 Hvítbók um aðlögun að loftslagsbreytingum — Drög að stefnu
11/2021 Drög að breytingu á lögum vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis
147/2021 Skýrsla um alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi
135/2021 Framtíðarsýn í geðheilbrigðismálum til 2030
133/2021 Skýrsla starfshóps um framtíðarskipulag heilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni með neyslu- og fíknivanda
123/2021 Drög að (1.) breytingu að reglugerð um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja.
136/2021 Drög að reglum um greiðslu viðbótarlauna til almennra starfsmanna
128/2021 Skýrsla starfshóps um langvinna verki
134/2021 Allsherjarúttekt Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála
131/2021 Áform um frumvarp til laga um upplýsingar tengdar sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu.
125/2021 Reglugerð um 1. breytingu nr. 1066/2014 um velferð sauðfjár og geitfjár
122/2021 Reglugerð um upplýsingar í endurbótaáætlunum, upplýsingaskyldu lánastofnana og verðbréfafyrirtækja vegna skilaáætlana og atriði sem skilavaldinu ber að líta til við mat á skilabærni.
120/2021 Drög að reglugerð um öryggiskröfur fyrir jarðgöng
119/2021 Drög að reglugerð um réttindi til að stjórna vinnuvélum
118/2021 Drög að frumvarpi til laga um sorgarleyfi
114/2021 Breyting á reglugerð fyrir talnagetraunir Íslenskrar getspár
111/2021 Drög að reglugerð um notkunarleiðbeiningar sem fylgja lækningatækjum sem ætluð eru almenningi.
113/2021 Endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla
109/2021 Ræktum Ísland! Umræðuskjal um landbúnaðarstefnu fyrir Ísland
108/2021 Drög að reglugerð um gjald fyrir afhendingu gagna hjá ársreikningaskrá.
106/2021 Drög að reglugerð um birtingu upplýsinga úr gagnagrunni almennra fjarskiptaneta
102/2021 Grænbók um net- og upplýsingaöryggi
101/2021 Mótun skuldbindinga íslenskra stjórnvalda í tengslum við þátttöku í átaksverkefni UN Women, Kynslóð jafnréttis (e. Generation Equality Forum).
91/2021 Eignarráð og nýting fasteigna (landamerki, óskipt sameign, forkaupsréttur, aðilar utan EES)
79/2021 Lyfjaverðstefna - tillögur að bættri lyfjaumsýslu hins opinbera
97/2021 Skýrsla um alþjóðasamninginn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi
94/2021 Fisktækninám og annað nám tengt því
73/2021 Frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð
85/2021 Drög að reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 467/2015 um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi.
66/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun (Ferðatryggingasjóður)
83/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála (réttarstaða brotaþola, fatlaðra og aðstandenda).
35/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, og lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (fagráð eineltismála)
54/2021 Drög að frumvarpi til laga um grunnskóla nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008, er varða fagráð eineltismála
67/2021 Reglugerð um Ferðatryggingasjóð
77/2021 Skýrsla starfshóps um ljósleiðaramál og útboð ljósleiðaraþráða á eignaskrá Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins
76/2021 Mælaborð um farsæld barna
75/2021 Reglugerð um umsókn um samþykki ráðherra fyrir ráðstöfun fasteignar á grundvelli 10. gr. a jarðalaga.
74/2021 Drög að reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 1294/2014, um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda
70/2021 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/9140, með síðari breytingum (barnaníðsefni, atriði sem hafa áhrif á refsihæð, hatursorðæða, mismunun sökum fötlunar).
65/2021 Áform um frumvarp til laga um ríkisábyrgðir og lánasýslu ríkisins
63/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á varnarmálalögum nr. 34/2008 (öryggissvæði o.fl.).
62/2021 Drög að frumvarpi um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnunar (viðurlög, tengdir aðilar o.fl.)
61/2021 Kosningar til Alþingis
57/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna (fjölgun mismununarþátta), nr. 85/2018.
59/2021 Drög að reglugerð um almennan varasjóð
60/2021 Drög að reglugerð um sjóðstöðu og stjóðsstýringu
58/2021 Drög að reglugerð um meðferð árslokastöðu ríkisaðila
55/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs).
53/2021 Drög að frumvarpi til breytinga á einkaleyfalögum, nr. 17/1991, (undanþága frá viðbótarvernd)
31/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs)
48/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á hjúskaparlögum nr. 31/1993
32/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003 og lögum nr. 75/2004 um stofnun Landsnets hf. Drög að reglugerð, aðgerðaráætlun og skýrsla.
21/2021 Landsráð um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu
18/2021 Reglugerð um Menntamálastofnun
38/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 129/1990
317/2019 Drög að frumvarpi til laga um Hálendisþjóðgarð
29/2021 Almannavarnir
27/2021 Óskipt sameign að jörðum, reglur um ákvörðunartöku o.fl.
23/2021 Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016.
24/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum (mansal)
269/2020 Drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi.
5/2021 Barneignarþjónusta - stöðuskýrsla og tillögur starfshóps ráðherra
2/2021 Drög að reglugerð um takmarkanir og bann veghaldara við umferð vélknúinna ökutækja um stundarsakir vegna loftmengunar
271/2020 Matvælastefna fyrir Ísland til ársins 2030
278/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007.
276/2020 Drög að reglum vegna styrkveitinga til eflingar hringrásarhagkerfisins með grænni nýsköpun
264/2020 Áform um breytingar á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
253/2020 Drög að reglugerð um Kríu - sprota- og nýsköpunarsjóð
270/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði matvæla, landbúnaðar, sjávarútvegs- og fiskeldis (einföldun regluverks)
249/2020 Breytingar á ýmsum lögum vegna einföldunar regluverks
258/2020 Drög að frumvarpi til laga um Fjarskiptastofu
259/2020 Breyting á reglugerð um stjórnvaldssektir vegna brota á efnalögum
255/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000 (tryggingavernd í klínískum lyfjarannsóknum á heilbrigðisstofnunum).
225/2020 Drög að reglugerð um birgðaskrárvottorð yfir hættuleg efni í skipum og breyting á reglugerð nr. 816/2001 um hafnarríkiseftirlit.
224/2020 Drög að reglugerð um einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla
221/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, nr. 176/2006
217/2020 Breyting á reglugerð nr. 1130/2012 um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi
179/2020 Drög að reglugerð um vistun lyfjafræði- og lyfjatæknistúdenta til verklegs náms
208/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (verðlagshækkun jöfnunargjalds raforku)
206/2020 Drög að frumvarpi til laga um þjóðkirkjuna (heildarlög)
192/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmiðsákvæði, endurskoðun hættumats, sektir o.fl.)
193/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
164/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
189/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist, nr. 110/2016.
178/2020 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2020-2021
177/2020 Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993, með síðari breytingum (endurskoðun samnings um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða).
173/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða o.fl. (veiðistjórn grásleppu o.fl.)).
170/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (leyfi til bráðabirgða)
166/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
158/2020 Áform um endurskoðun laga um Póst- og fjarskiptastofnun
136/2020 Drög að reglum um styrkveitingar utanríkisráðuneytisins til félagasamtaka og fyrirtækja í þróunarsamvinnu
122/2020 Drög að breytingu á reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga
135/2020 Drög að reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla
128/2020 Útfærsla nýrrar kerfiskennitölu skv. lögum nr. 140/2019, um skráningu einstaklinga
107/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um akstursíþróttir
94/2020 Reglugerð um starfsábyrðartryggingar endurskoðenda.
97/2020 Reglugerð um próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa
101/2020 Stafræn ökuskírteini
100/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 300/2018 um velferð lagardýra, varnir gegn sjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með eldisstöðvum.
88/2020 Drög að reglugerð um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla
79/2020 Frumvarp til laga um opinberan stuðning til fjárfestinga í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum
65/2020 Frumvarp til breytinga á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða
59/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um utanríkisþjónustu Íslands, nr. 39/1971, með síðari breytingum (skipun embættismanna o.fl.)
41/2020 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (tengdir aðilar)
32/2020 Reglugerð um rekstur héraðsskjalasafns
15/2020 Frumvarp til laga um Orkusjóð
318/2019 Drög að frumvarpi til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða
329/2019 Frumvarp - breyting á lögum um meðhöndlun úrgangs (EES-innleiðing)
290/2019 Áform um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð
243/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
244/2019 Drög að reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur
238/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 65/2015, um leigu skráningarskyldra ökutækja
203/2019 Áform um breytingu á lögum um sölu fasteigna og skipa
190/2019 Frumvarp til breytinga á lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
179/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
45/2019 Drög að reglugerð um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum.
244/2018 Drög að reglugerð um hergagnaflutninga
43/2018 Drög að reglugerð um fráveitur og skólp
Stofnanir
Velja stofnun Stofnun
Allar stofnanir. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum stofnunum.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Dómsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Málefnasvið
Velja mál Málefnasvið
Öll málefnasvið. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum málefnasviðum.
Almanna- og réttaröryggi
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
Dómstólar
Ferðaþjónusta
Fjölmiðlun
Fjölskyldumál
Framhaldsskólastig
Hagskýrslugerð og grunnskrár
Háskólastig
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
Húsnæðisstuðningur
Landbúnaður
Lyf og lækningavörur
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála
Málefni aldraðra
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
Orkumál
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
Samgöngu- og fjarskiptamál
Sjávarútvegur og fiskeldi
Sjúkrahúsþjónusta
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
Sveitarfélög og byggðamál
Umhverfismál
Utanríkismál
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
Æðsta stjórnsýsla
Leikskólar, grunnskólar, framhaldsfræðsla og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Örorka og málefni fatlaðs fólks
Vinnumarkaður og atvinnuleysi
Alþjóðleg þróunarsamvinna

RSS-straumar

Hér að neðan má finna alla RSS strauma sem Samráðsgátt býður upp á.