Áskriftir

Hér er hægt að skrá sig í áskrift að málum. Þú skráir netfang þitt og hakar við einn eða fleiri flokka (mál/stofnanir/málefnasvið) og smellir á „Staðfesta“. Tilkynningar eru sendar á netfang þitt þegar nýtt mál kemur fram, samráðstímabil hefst eða því lýkur og við birtingu á niðurstöðum. Kerfið er uppfært einu sinni á sólarhring.

Hægt er að afskrá sig hér

  • Það verður að slá inn netfang!
  • Það verður að velja að minnsta kosti eitt mál!
Mál
Velja mál Málsnr. Heiti máls
ÖLL MÁL Öll mál. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál.
125/2018 Orkustefna 1. áfangi
137/2018 Drög að reglugerð um styrki vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi.
136/2018 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003, með síðari breytingum
135/2018 Íslenskar sérkröfur til búnaðar skipa
134/2018 Áform um frumvarp til laga um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsmála
133/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (reglugerðarheimild - gjaldtaka)
132/2018 Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki.
131/2018 Þjóðarsjóður
130/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lyfjalögum og lögum um landlækni og lýðheilsu (ávísanaheimild hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra)
129/2018 Breyting á reglugerð um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
109/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr
110/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 27/2011 um útflutning hrossa
121/2018 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki (endurskoðun).
120/2018 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki (stjórn fjármálafyrirtækis).
128/2018 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki (eiginfjáraukar).
126/2018 Endurskoðun reglna um eftirlit með gæðum kennslu og rannsókna í háskólum nr. 321/2009
124/2018 Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030, 1. útgáfa
123/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um umboðsmann barna
122/2018 Áform um frumvarp til laga um milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur
118/2018 Frumvarp til laga um ökutækjatryggingar
119/2018 Tillögur starfshóps um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu
112/2018 Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum
56/2018 Leyfi til reksturs báta í farþegaflutningum
65/2018 Starfsemi skoðunarstofa skipa
117/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum (framlag í lífeyrissjóði)
116/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum (texti ársreiknings)
115/2018 Reglugerð fyrir HS Veitur hf.
83/2018 Hönnunarstefna 2019-2027
114/2018 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2015/1794, um farmenn.
113/2018 Tillaga til þingsályktunar um stefnu um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019–2023
90/2018 Drög að viðauka við úrgangsforvarnarstefnuna Saman gegn sóun til umsagnar.
111/2018 Reglugerð um brottfall reglugerða á sviði landbúnaðarmála
108/2018 Reglugerð um tilkynningar til Neytendastofu um markaðssetningu rafrettna og áfyllinga fyrir rafrettur
93/2018 Frumvarp til laga um myndavélaeftirlit í sjávarútvegi
107/2018 Heildarendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum
88/2018 Grænbók sem liður í stefnumótun á málefnasviði hagskýrslugerðar, grunnskráa og upplýsingamála.
79/2018 Frumvarp til laga um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða
105/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun, nr. 160/2011
103/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda
104/2018 Drög að reglugerð um skömmtun lyfja
89/2018 Drög að aðgerðaáætlun um Árósasamninginn til umsagnar.
67/2018 Leyfi til farþegaflutninga með skipum
75/2018 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna brottfalls laga um kjararáð, nr. 130/2016, með síðari breytingum.
98/2018 Frumvarp til nýrra heildarlaga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
91/2018 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um umboðsmann barna
100/2018 Drög að reglum um úthlutun styrkja og framlaga sem veitt eru á grundvelli stefnumótandi byggðaáætlunar
99/2018 Drög að frumvarpi til laga um Þjóðgarðastofnun
97/2018 Frumvarp til nýrra umferðarlaga
84/2018 Umhverfismat samgönguáætlunar 2019-2033 til kynningar
81/2018 Reglugerð um veiðar á sæbjúgum til umsagnar: Opnað fyrir möguleika á tilraunaveiðiðleyfum á nýjum svæðum
95/2018 Drög að reglugerð um Þjóðskrá Íslands
82/2018 Frumvarp um samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC)
94/2018 Skýrsla starfshóps um gildisdagsetningar í virðisaukaskatti
85/2018 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna nýrra laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga
87/2018 Hafnarreglugerð fyrir hafnir Norðurþings
80/2018 Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 586/2017 um innleiðingu viðauka við alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með breytingum samkæmt bókun 1978 (MARPOL-samningur)
78/2018 Drög að reglugerð um starfsleyfi til félagasamtaka, sjálfseignarstofnana og annarra einkaaðila sem veita félagsþjónustu
77/2018 Drög að reglugerð um notendastýrða persónulega aðstoð
76/2018 Frumvarp til laga um leigubifreiðar - Áform um lagasetningu
61/2018 Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi nr. 1130/2012
74/2018 Drög að reglugerð um eftirlit og eftirfylgni vegna þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
73/2018 Drög að reglugerð um starfsemi og aðbúnað á skammtímadvalarstöðum
72/2018 Drög að reglugerð um starfsleyfi til félagasamtaka, sjálfseignarstofnana og annarra einkaaðila sem veita þjónustu við fatlað fólk.
71/2018 Drög að reglugerð um búsetu fyrir börn með miklar þroska- og geðraskanir.
70/2018 Drög að reglugerð um biðlista, forgangsröðun og úrræði á biðtíma eftir þjónustu.
69/2018 Matslýsing umhverfismats samgönguáætlunar 2019-2033
68/2018 Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 1077/2006 um ávísanir tannlækna á lyf.
64/2018 Drög að frumvarpi til laga um póstþjónustu
60/2018 Reglugerð um breytingu á reglugerð um F-gas
57/2018 Drög að (7.) breytingu á byggingarreglugerð, nr. 112/2012
54/2018 Drög að reglugerð um veiðar á kröbbum
52/2018 Frumvarp til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
51/2018 Drög að frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 88/1991, um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum (dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki).
50/2018 Drög að reglugerð um mengaðan jarðveg
33/2018 Drög að reglugerð um stjórnvaldssektir fyrir brot á einstökum ákvæðum efnalaga
41/2018 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna frekari aðgerða gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og -rannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.).
18/2018 Drög að skýrslu starfshóps um endurskoðun skattlagningar ökutækja og eldsneytis.
46/2018 Starfshópur um aðgerðir til að koma í veg fyrir kynferðislega og kynbundna áreitni og ofbeldishegðun
47/2018 Drög að reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 1266/2017 um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja.
48/2018 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um framkvæmd siglingaverndar nr. 265/2008.
37/2018 Drög að nýrri reglugerð um mælingu skipa
44/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt (kaup og sala þjónustu milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.)
43/2018 Drög að reglugerð um fráveitur og skólp
40/2018 Frumvarp til laga um rafræna auðkenningu og traustþjónustu
38/2018 Reglugerð um breytingu á reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla
21/2018 Frumvarp til nýrra umferðarlaga
35/2018 Frumvarp til breytinga á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007.
36/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003.
27/2018 Drög að reglugerð um losun frá atvinnurekstri og umhverfiseftirlit
12/2018 Umönnunargreiðslur og greiðslur til foreldra langveikra eða fatlaðra barna - Áfangaskýrsla starfshóps
1/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á kvikmyndalögum, nr. 137/2001
10/2018 Frumvarp til laga um launasjóð skákmanna
6/2018 Umhverfisskýrsla stefnumarkandi landsáætlunar
5/2018 Landsáætlun og verkefnaáætlun um innviði
28/2018 Frumvarp til laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun
7/2018 Áform um lagasetningu um Ferðamálastofu, ferðamálaráð og leyfisveitingar í ferðaþjónustu
9/2018 Áform um lagasetningu vegna innleiðingar tilskipunar 2015/2302/ESB um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun
3/2018 Frumvarp til laga um sameiginlega umsýslu höfundarréttar
19/2018 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum
29/2018 Frumvarp til laga um Ferðamálastofu, ferðamálaráð og leyfisveitingar í ferðaþjónustu
15/2018 Reglugerð um velferð lagardýra
16/2018 Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum og lögum um Orkustofnun (innleiðing tilskipunar og viðlagaákvæði).
8/2018 Heildarendurskoðun jafnréttislaga
Stofnanir
Velja stofnun Stofnun
Allar stofnanir. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum stofnunum.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Dómsmálaráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Málefnasvið
Velja mál Málefnasvið
Öll málefnasvið. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum málefnasviðum.
Almanna- og réttaröryggi
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
Dómstólar
Ferðaþjónusta
Fjölmiðlun
Fjölskyldumál
Framhaldsskólastig
Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
Háskólastig
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
Húsnæðisstuðningur
Landbúnaður
Lyf og lækningavörur
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála
Málefni aldraðra
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
Orkumál
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
Samgöngu- og fjarskiptamál
Sjávarútvegur og fiskeldi
Sjúkrahúsþjónusta
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
Sveitarfélög og byggðamál
Umhverfismál
Utanríkismál
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
Æðsta stjórnsýsla
Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Örorka og málefni fatlaðs fólks
Vinnumarkaður og atvinnuleysi

RSS-straumar

Hér að neðan má finna alla RSS strauma sem Samráðsgátt býður upp á.