Áskriftir

Hér er hægt að skrá sig í áskrift að málum. Þú skráir netfang þitt, hakar við einn eða fleiri flokka(mál/stofnanir/málefnasvið), velur hvort þú vilt tilkynningar um ný mál eða fleiri atriði og smellir á „Staðfesta“. Kerfið er uppfært einu sinni á sólarhring.

Hægt er að afskrá sig hér

  • Það verður að slá inn netfang!
  • Það verður að velja að minnsta kosti eitt mál!
Mál
Velja mál Málsnr. Heiti máls
Öll mál Tilkynningar um ný mál
Öll mál Tilkynningar um ný mál, breyttan umsagnarfrest, umsagnarfrest sem er að renna út og birtingu niðurstaðna
174/2023 Drög að frumvarpi til breytinga á lyfjalögum nr. 100/2020 (Viðbrögð við lyfjaskorti, lyfjaávísanir o.fl.)
153/2023 Áform um frumvarp til breytinga á lögum um háskóla, nr. 63/2006
173/2023 Áform um lagasetningu: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012 (EES-innleiðing, viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir)
172/2023 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld
160/2023 Áform um lagasetningu - Frumvarp til laga um nýtingu og stjórnun nytjastofna sjávar (heildarlög)
159/2023 Auðlindin okkar - sjálfbær sjávarútvegur
171/2023 Drög að breytingu á reglugerð um endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist
170/2023 Endurskipulagning stofnana umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins - samráð við hagsmunaaðila
162/2023 Fjárfestingarkostir viðbótarlífeyrissparnaðar
167/2023 Drög að hvítbók um skipulagsmál og umhverfismatsskýrsla
169/2023 Breytingar á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun
168/2023 Frumvörp til laga um Loftslagsstofnun og Náttúruverndar- og minjastofnun
139/2023 Drög að húsnæðisstefnu til fimmtán ára og aðgerðaáætlun til fimm ára (hvítbók um húsnæðismál)
166/2023 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (sameining Náttúrufræðistofnunar Ísl., Landmælinga Ísl. og Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn
142/2023 Áform um breytingar á persónuverndarlögum
156/2023 Áform um lagasetningu - Breyting á búvörulögum nr. 99/1993 - Framleiðendafélög
165/2023 Drög að reglugerð um eftirlit með flutningi á hlutum með tvíþætt notagildi
164/2023 Áform um breytingar á réttarfarslöggjöf (stafræn miðlun gagna og stafræn birting)
163/2023 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um úrvinnslugjald nr. 162/2002 (hringrásarhagkerfi, umbúðir, ökutæki o.fl.)
119/2023 Starfshópur um skattlagningu orkuvinnslu
161/2023 Breyting á lögræðislögum
138/2023 Áform um breytingar á lögum um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög og lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá (aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka)
157/2023 Áform um breytingu á lögum um framhaldsskóla (vinnustaðanám, innritun o.fl.)
132/2023 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skipulag haf- og strandsvæða (skipan svæðisráða o.fl.)
158/2023 Áform um breytingu á ýmsum lögum á sviði málefna barna (reglugerðarheimildir)
112/2023 Drög að samgönguáætlun fyrir árin 2024–2038
154/2023 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014 (umfjöllun Persónuverndar)
129/2023 Áform um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum (tímabundnar uppbyggingarheimildir)
152/2023 Áform um frumvarp til breytinga á lögum um endurnot opinberra upplýsinga, nr. 45/2018
151/2023 Drög að reglugerð um íbúakosningar sveitarfélaga
140/2023 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994 (tillögur starfshóps um endurskoðun húsaleigulaga)
150/2023 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (um leyfi til prófana á vinnslu- og veiðarfærabúnaði)
149/2023 Framlenging umbreytingarfrests til að nota fjárhagslegar viðmiðanir frá ríkjum utan EES
126/2023 Útlendingar
117/2023 Skýrsla starfshóps um strok úr sjókvíaeldi
135/2023 Drög að þingsályktunartillögu um stefnu um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2024–2028
148/2023 Áform um frumvarp til laga um högun í upplýsingatækni í rekstri ríkisins
147/2023 Áform um frumvarp til laga um fjárfestingar ríkisins
145/2023 Grænbók um skipulagsmál
144/2023 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 456/1994 um fuglaveiðar og nýtingu hlunninda af villtum fuglum, með síðari breytingum
143/2023 Áform um lagasetningu - Frumvarp til breytinga á lyfjalögum nr. 100/2020 (Viðbrögð við lyfjaskorti, lyfjaávísanir o.fl.)
133/2023 Áform um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994, með síðari breytingum (húsnæðisöryggi og réttarstaða leigjenda)
141/2023 Áform um breytingar á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun
137/2023 Áform um breytingar á lögum um söfnunarkassa og lögum um Happdrætti Háskóla Íslands (aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka)
136/2023 Breyting á lögum um sjúklingatryggingu nr. 111/2000
134/2023 Breyting á gjaldskrá sýslumannsembættanna
131/2023 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna brunavarna í húsnæði þar sem fólk hefur búsetu
130/2023 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús (samþykki annarra eigenda fyrir skammtímaleigu/gististarfsemi)
128/2023 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um menntun, réttindi og skyldur sjúkraliða og skilyrði til að hljóta starfsleyfi, nr. 511/2013
111/2023 Reglugerð um miðlægan gagnagrunn lyfjakorta
127/2023 Drög að reglugerðum um breytingu á reglugerðum nr. 1061/2008, nr. 1062/2008 og nr. 561/2012, um mælifræðilegt eftirlit með raforkumælum, vatnsmælum og varmaorkumælum
103/2023 Sameining stofnana umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins
125/2023 Verðbréfun (STS)
124/2023 Innlend óháð smágreiðslumiðlun
123/2023 Tillaga um formgerð samstarfs stjórnvalda og atvinnulífs á sviði netöryggis
122/2023 Reglugerð um netöryggisráð
121/2023 Reglur um úthlutun styrkja úr Vinnuverndarsjóði
120/2023 Stafrænn viðnámsþróttur fjármálamarkaðar (DORA)
116/2023 Breytingar á lögum um Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu
118/2023 Breytingar á lögum um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
100/2023 Drög að reglugerð um málsmeðferð við setningu skipulagsreglna fyrir flugvelli
106/2023 Drög að reglugerð um meðferð og nýtingu þjóðlendna
113/2023 Breytingar á lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga
110/2023 Frumvarp um Mannréttindastofnun Íslands
115/2023 Breyting á reglugerð um söfnunarkassa
114/2023 Reglugerð um ættleiðingar
109/2023 Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 740/2020 um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja
107/2023 Drög að aðgerðaáætlun í málefnum íslenskrar tungu 2023–2026
104/2023 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 477/2020 um viðurkenningu á faglegri menntun til starfa hér á landi
102/2023 Reglugerð um breytingu á reglugerð um þráðlausan fjarskiptabúnað, nr. 944/2019
97/2023 Áform um gerð samnings til fimm ára um kennslu og rannsóknir á háskólastigi
84/2023 Valkostir og greining á vindorku. Skýrsla starfshóps
240/2022 Drög að frumvarpi um sanngirnisbætur
112/2022 Vegvísir að vistvænni mannvirkjagerð 2030
93/2023 Drög að reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr.144/2009 um tæknifrjóvgun
91/2023 Reglugerð um um bókhald og kostnaðargreiningu í rekstri fjarskiptafyrirtækja
90/2023 Reglugerð um markaðsgreiningar á sviði fjarskipta
88/2023 Tillögur vinnuhóps um stefnumótun um lengri gönguleiðir
77/2023 Ný reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi
85/2023 Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar 2023-2027
83/2023 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997
49/2023 Skýrsla Boston Consulting Group um stöðu og framtíð lagareldis á Íslandi
202/2022 Breytingar á skipulagslögum (framboð hagkvæms húsnæðis)
64/2023 Endurskoðun á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
78/2023 Slit og uppgjör ÍL-sjóðs
79/2023 Drög að reglugerð um kynningu og auglýsingar heilbrigðisþjónustu
40/2023 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um landlækni og lýðheilsu og lögum um réttindi sjúklinga (refsiábyrgð heilbrigðisstofnana og rannsókn alvarlegra atvika)
18/2023 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997
60/2023 Drög að reglugerð um leigubifreiðaakstur
76/2023 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fyrirtækjaskrá, nr. 17/2003, o.fl
63/2023 Stöðuskjal og tillögur að aðgerðum um bætta nýtingu lífrænna efna í landbúnaði og landgræðslu
75/2023 Breytt fyrirkomulag við skoðanir á skipum og búnaði þeirra
48/2023 Breyting á raforkulögum (raforkuöryggi)
73/2023 Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um endurskoðendur og endurskoðun og lögum um ársreikninga (endurskoðunarnefndir, siðareglur endurskoðenda, sektarákvæði o.fl.)
71/2023 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, og lögum um tekjuskatt
38/2023 Frumvarp til laga um þjónustustofnun á sviði menntamála
46/2023 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna sjálfstæðs raforkueftirlits
68/2023 Afnám banns við framleiðslu áfengis til einkaneyslu (heimabruggun)
69/2023 Fjárnám og nauðungarsala - stafræn málsmeðferð
61/2023 Stefna um nýtt námsmat grunnskóla - Matsferill
239/2022 Áform um lagasetningu - Breyting á lögum um stjórn fiskveiða og um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (veiðistjórn grásleppu)
67/2023 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og lögum um stjórn fiskveiða (veiðistjórn grásleppu)
37/2023 Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003 (gjaldtaka o.fl.)
36/2023 Breyting á reglugerð um umhverfismat framkvæmda og áætlana
58/2023 Breyting á reglugerð fyrir talnagetraunir Íslenskrar getspár
57/2023 Breyting á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir
56/2023 Áform um gerð samnings til fimm ára um kennslu og rannsóknir á háskólastigi
55/2023 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum (eftirlitsheimildir Skattsins og ráðstöfun séreignarsparnaðar)
12/2023 Drög að reglugerð um útgáfu vottorða, álitsgerða, faglegra yfirlýsinga og skýrslur heilbrigðisstarfsmanna
52/2023 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003
51/2023 Drög að gjaldskrá Matvælastofnunar
47/2023 Breytingar á vopnalögum, hálfsjálfvirk og sjálfvirk skotvopn og innleiðing á tilskipun Evrópuþingsins- og ráðsins 2021/555
45/2023 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ríkislögmann, nr. 51/1985
35/2023 Breyting á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir (geymsla koldíoxíðs)
33/2023 Grænbók um húsnæðis- og mannvirkjamál
34/2023 Breytingar á raforkulögum og lögum um Orkustofnun (raforkuöryggi)
30/2023 Drög að þingsályktunartillögu um landbúnaðarstefnu
31/2023 Drög að þingsályktunartillögu um matvælastefnu
27/2023 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993, með síðari breytingum (bókun 35)
23/2023 Áform um breytingu á lögum um ríkislögmann, nr. 51/1985
2/2023 Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáætlun gegn hatursorðræðu 2023-2026
20/2023 Neyðarbirgðir eldsneytis
19/2023 Reglugerð um atvinnusjúkdóma
21/2023 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012 (heimilisofbeldi)
253/2022 Drög að þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun um þjónustu við eldra fólk 2023-2027
7/2023 Bráðabirgðaniðurstöður starfshópa - Auðlindin okkar - stefna um sjávarútveg
17/2023 Breyting á lögum í tengslum við raforkueftirlit Orkustofnunar
247/2022 Drög að þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum 2023-2027
16/2023 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 944/2014, um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu
13/2023 Áform um frumvarp til laga um gagnaöflun um farsæld barna
11/2023 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1088/2013 um reykköfun
10/2023 Afnám banns við heimabruggun á áfengi til einkaneyslu
8/2023 Drög að frumvarpi til laga um Land og skóg
9/2023 Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáætlun um eflingu barnamenningar fyrir árin 2024-2028
249/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mengun hafs og stranda
259/2022 Drög að reglum um skilríki starfsmanna sendiráða, kjörræðismanna o.fl
258/2022 Heilbrigðiskröfur til fiskara
257/2022 Drög að frumvarpi til laga um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á vistheimilinu á Hjalteyri í Arnarneshreppi
255/2022 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál (styrking stjórnsýslu loftslagsmála)
254/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 956/2006 um starfshætti þeirra sem annast löggildingar mælitækja í umboði Neytendastofu
250/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Orkusjóð
248/2022 Breytingar á lögum um skilameðferð - frumvarpsdrög o.fl
223/2022 Breyting á lögum um Orkuveitu Reykjavíkur
238/2022 Frumvarp til laga um uppbyggingu og rekstur flugvalla og þjónustu við flugumferð
187/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003
236/2022 Breyting á reglugerð um verðbréfaréttindi, nr. 1125/2021
227/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um endurskoðendur og endurskoðun og lögum um ársreikninga (endurskoðunarnefndir, siðareglur endurskoðenda o.fl.)
235/2022 Sanngirnisbætur
211/2022 Áform um lagabreytingar um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga
197/2022 Drög að frumvarpi til laga um rýni á fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu
226/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 65/2015 um leigu skráningarskyldra ökutækja
206/2022 Frumvarp til laga um breytingum á ýmsum lögum vegna gjaldskrár Matvælastofnunar (gjaldskrárheimildir)
225/2022 Frumvarp til laga um gagnsæi í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf og við endurnotkun á tryggingu
217/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Seðlabanka Íslands
180/2022 Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa
141/2022 Áform um breytingu á lögum menningarminjar - aldursfriðun
177/2022 Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003 (EES-reglur)
214/2022 Drög að Rannsóknaráætlun 2023-2025 um rannsóknir og gagnaöflun í ferðaþjónustu
194/2022 Drög að breytingu á reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar
189/2022 Breyting á ákvæðum fjölmiðlalaga er varða stuðning til einkarekinna fjölmiðla (framlenging gildistíma og endurskoðun einstakra ákvæða)
210/2022 Frumvarp til laga um stefnumarkandi stefnur á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðamála
124/2022 Drög að reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra
162/2022 Drög að reglugerð um Brunamálaskólann
201/2022 Greinargerð um stöðu vinnu við gerð sjávarútvegsstefnu
200/2022 Drög að reglugerð um námsstyrki úr Fræðslusjóði brunamála
196/2022 Áform um lagasetningu - Breyting á lögum nr. 155/2018 um landgræðslu og lögum nr. 33/2019 um skóga og skógrækt (sameining stofnana)
193/2022 Breyting á reglugerð um verndun fjármálagerninga o.fl. nr. 976/2021
169/2022 Breyting á reglugerð nr. 100/2020 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti
188/2022 Þjóðgarðar og önnur friðlýst svæði - lykilþættir
186/2022 Drög að frumvarpi um breytingar á lögum nr. 110/2016 um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist (framlenging gildistíma laganna og endurskoðun einstakra ákvæða)
115/2022 Frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur
179/2022 Skýrsla um alþjóðasamninginn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi
163/2022 Breyting á lögum um Orkuveitu Reykjavíkur
174/2022 Drög að frumvarpi um lengingu greiðslutímabils endurhæfingarlífeyris
171/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um menningarminjar - aldursfriðun
152/2022 Frumvarp til laga um breytingu á kvikmyndalögum nr. 137/2001 (framleiðslustyrkur til lokafjármögnunar)
153/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um Kvikmyndasjóð, nr. 229/2003
146/2022 Drög að tónlistarstefnu
165/2022 Drög að frumvarpi að breytingu á raforkulögum nr. 65/2003
219/2021 Drög að reglugerð um minjasvæði og minjaráð
220/2021 Drög að reglugerð um Kvikmyndasjóð
195/2021 Fyrirhugaður samningur við Hönnunarsafn Íslands
38/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 129/1990
32/2020 Reglugerð um rekstur héraðsskjalasafns
160/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð
145/2022 Frumvarp til laga um tónlist
144/2022 Frumvarp til laga um breytingu á þinglýsingalögum, nr. 39/1978, og fleiri lögum (stafrænt Ísland, tæknilegt hlutleysi þinglýsinga, rafrænar skuldaviðurkenningar o.fl.)
151/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um vátryggingastarfsemi (búsetuskilyrði stjórenda)
92/2022 Drög að breytingu á reglugerð um starfsumhverfi leikskóla, nr. 655/2009
96/2022 Drög að reglugerð um smíði, hönnun og búnað skipa með mestu lengd allt að 15 metrum
82/2022 Spurningarlisti til hagsmunaaðila vegna fyrirhugaðrar innleiðingar á tilskipun (ESB) 2019/790 um höfundarétt og skyld réttindi á stafræna innri markaðnum
149/2022 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 (geymsla koldíoxíðs)
127/2022 Drög að reglugerð um brottfall reglugerða
18/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 93/1995, um matvæli og lögum nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (lífræn framleiðsla)
208/2021 Drög að reglugerð um viðbúnað og viðbrögð við smitsjúkdómum í dýrum
74/2021 Drög að reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 1294/2014, um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda
244/2021 Upplýsingar í skýrslu stjórnar og framsetning þeirra
231/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 956/2006 um starfshætti þeirra sem annast löggildingar mælitækja í umboði Neytendastofu
200/2021 Drög að auglýsingu um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja
216/2021 Drög að rannsóknaráætlun Ferðamálastofu 2022-2024
162/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja
113/2022 Áform til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um vátryggingastarfsemi (búsetuskilyrði stjórnenda)
134/2022 Áform um breytingar á lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 92/2019
122/2022 Drög að frumvarpi til laga um sýslumann
133/2022 Áform um breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007, refsiábyrgð heilbrigðisstofnanna og rannsókn óvæntra atvika
131/2022 Áform um frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðamála
130/2022 Áform um frumvarp til laga um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu og rekstur samgönguinnviða
128/2022 Áform um frumvarp til laga um uppbyggingu og rekstur flugvalla og veitingu flugleiðsöguþjónustu
126/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um starfsemi og aðbúnað á skammtímadvalarstöðum, nr. 1037/2018
125/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um notendastýrða persónulega aðstoð, nr. 1250/2018
121/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um ökuskírteini nr. 830/2011
117/2022 Breyting á reglugerð um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar
100/2022 Öryggisþjónusta - frumvarp um öryggisráðstafanir og öryggisvistun
99/2022 Öryggisþjónusta – kortlagning, greining og stefna
101/2022 Endurskoðun undanþágukafla aðalnámskrár grunnskóla
90/2022 Tillaga til þingsályktunar um málstefnu íslensks táknmáls
78/2022 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2022-2023
84/2022 Breytingar á steypukafla byggingarreglugerðar
83/2022 Aukið öryggi á vegum
73/2022 Drög að stefnu og aðgerðaráætlun um orkuskipti í flugi
75/2022 Reglugerð um heilbrigðisþjónustu, lyf og lækningatæki um borð í íslenskum skipum
77/2022 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 524/2008 um afmörkun siglingaleiða, svæði sem ber að forðast og tilkynningaskyldu skipa fyrir Suðvesturland
68/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um girðingar meðfram vegum nr. 930/2012, með síðari breytingum
81/2022 Drög að skýrslu starfshóps um smáfarartæki
80/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003
40/2022 Breytingar á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
65/2022 Frumvarp til laga um heimild Reykjavíkurborgar til að skipa nefnd til að kanna starfsemi vöggustofa
54/2022 Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003 (söluaðili til þrautavara)
59/2022 Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003
37/2022 Bann við leit, rannsókn og vinnslu kolvetnis (olíu) í efnahagslögsögunni
57/2022 Drög að frumvarpi um breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996 (afbrotvarnir og vopnaburður)
55/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003
42/2022 Breyting á lögum um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar
39/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011
32/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001 (Mannvirkjaskrá)
35/2022 Drög að reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim
22/2022 Áform um niðurfellingu laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis og breytingu á lögum um eignarrét íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins
23/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs (losun úrgangs í náttúrunni)
21/2022 Áform um breytingu á lögum nr. 78/2002 um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar
16/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Slysavarnaskóla sjómanna, nr. 33/1991
2/2022 Hollustuháttareglugerð
140/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1150/2019 um raforkuviðskipti og mælingar
190/2021 Drög að reglugerð um áfyllingarstöðvar fyrir vélknúin ökutæki
183/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1040/2005
232/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fiskeldi, lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana (leyfisveiting til bráðabirgða)
10/2022 Drög að þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum hinsegin fólks
236/2021 Drög að reglugerð um dagsektir Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála
235/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 616/2017 um rannsóknir og forvarnir gegn sjóslysum og sjóatvikum.
230/2021 Áform um lagasetningu um lagastoð fyrir mannvirkjaskrá
227/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003.
228/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003.
221/2021 Fyrirhuguð samningsgerð við Verzlunarskóla Íslands
188/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003
166/2021 Reglugerð um niðurdælingu koldíoxíðs
11/2021 Drög að breytingu á lögum vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis
120/2021 Drög að reglugerð um öryggiskröfur fyrir jarðgöng
101/2021 Mótun skuldbindinga íslenskra stjórnvalda í tengslum við þátttöku í átaksverkefni UN Women, Kynslóð jafnréttis (e. Generation Equality Forum).
91/2021 Eignarráð og nýting fasteigna (landamerki, óskipt sameign, forkaupsréttur, aðilar utan EES)
73/2021 Frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð
18/2021 Reglugerð um Menntamálastofnun
27/2021 Óskipt sameign að jörðum, reglur um ákvörðunartöku o.fl.
2/2021 Drög að reglugerð um takmarkanir og bann veghaldara við umferð vélknúinna ökutækja um stundarsakir vegna loftmengunar
276/2020 Drög að reglum vegna styrkveitinga til eflingar hringrásarhagkerfisins með grænni nýsköpun
259/2020 Breyting á reglugerð um stjórnvaldssektir vegna brota á efnalögum
225/2020 Drög að reglugerð um birgðaskrárvottorð yfir hættuleg efni í skipum og breyting á reglugerð nr. 816/2001 um hafnarríkiseftirlit.
192/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmiðsákvæði, endurskoðun hættumats, sektir o.fl.)
193/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
164/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
170/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (leyfi til bráðabirgða)
166/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
135/2020 Drög að reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla
101/2020 Stafræn ökuskírteini
318/2019 Drög að frumvarpi til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða
329/2019 Frumvarp - breyting á lögum um meðhöndlun úrgangs (EES-innleiðing)
45/2019 Drög að reglugerð um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum.
43/2018 Drög að reglugerð um fráveitur og skólp
Stofnanir
Velja stofnun Stofnun
Allar stofnanir. Tilkynningar um ný mál
Allar stofnanir. Tilkynningar um ný mál, breyttan umsagnarfrest, umsagnarfrest sem er að renna út og birtingu niðurstaðna
Dómsmálaráðuneytið
Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Innviðaráðuneytið
Matvælaráðuneytið
Menningar- og viðskiptaráðuneytið
Mennta- og barnamálaráðuneytið
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Málefnasvið
Velja mál Málefnasvið
Öll málefnasvið. Tilkynningar um ný mál.
Öll málefnasvið. Tilkynningar um ný mál, breyttan umsagnarfrest, umsagnarfrest sem er að renna út og birtingu niðurstaðna.
Almanna- og réttaröryggi
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
Dómstólar
Ferðaþjónusta
Fjölmiðlun
Fjölskyldumál
Framhaldsskólastig
Hagskýrslugerð og grunnskrár
Háskólastig
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
Húsnæðis- og skipulagsmál
Landbúnaður
Lyf og lækningavörur
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
Markaðseftirlit og neytendamál
Málefni aldraðra
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
Orkumál
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
Samgöngu- og fjarskiptamál
Sjávarútvegur og fiskeldi
Sjúkrahúsþjónusta
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
Sveitarfélög og byggðamál
Umhverfismál
Utanríkismál
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
Æðsta stjórnsýsla
Leikskólar, grunnskólar, framhaldsfræðsla og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Örorka og málefni fatlaðs fólks
Vinnumarkaður og atvinnuleysi
Alþjóðleg þróunarsamvinna

RSS-straumar

Hér að neðan má finna alla RSS strauma sem Samráðsgátt býður upp á.