Áskriftir

Hér er hægt að skrá sig í áskrift að málum. Þú skráir netfang þitt og hakar við einn eða fleiri flokka (mál/stofnanir/málefnasvið) og smellir á „Staðfesta“. Tilkynningar eru sendar á netfang þitt þegar nýtt mál kemur fram, samráðstímabil hefst eða því lýkur og við birtingu á niðurstöðum. Kerfið er uppfært einu sinni á sólarhring.

Hægt er að afskrá sig hér

  • Það verður að slá inn netfang!
  • Það verður að velja að minnsta kosti eitt mál!
Mál
Velja mál Málsnr. Heiti máls
ÖLL MÁL Öll mál. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál.
245/2019 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra).
291/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna breytinga á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997.
290/2019 Áform um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð
289/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um samvinnufélög, nr. 22/1991, og fleiri lögum (innlánsdeildir samvinnufélaga).
286/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum (skil ársreikninga)
275/2019 Viðbrögð við ábendingum ESA vegna beitingar ríkisaðstoðarreglna EES-samningsins fyrir landsdómstólum - samráðsskjal
288/2019 Brottfall úreltra laga
287/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun
285/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum (leigusamningar)
284/2019 Drög að frumvarpi til laga um varnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvalds í Stjórnarráði Íslands
277/2019 Stafrænt Ísland - Tæknistefna island.is (drög)
223/2018 Drög að leiðbeiningum um úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis sveitarfélaga
239/2018 Eyðublað fyrir úttektaryfirlýsingu á íbúðarhúsnæði
281/2019 Drög að reglugerð um kærunefnd vöru- og þjónustukaupa.
283/2019 Frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir
282/2019 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (ýmsar breytingar).
272/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta (ívilnanir vegna vistvænna ökutækja o.fl.)
273/2019 Drög að Sóknaráætlun Vesturlands 2020-2024
213/2019 Drög að reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar
261/2019 Frumvarp um breytingu á samkeppnislögum
280/2019 Drög að reglugerð um viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna sendinga af nauta- og svínakjöti
278/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni innflytjenda (samræmd móttaka flóttafólks og breyting á skipan í innflytjendaráð)
279/2019 Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993, með síðari breytingum (endurskoðun samnings um starfsskilyrði nautgriparæktar).
266/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á höfundalögum nr. 73/1972 (aðild að alþjóðasáttmála og innleiðing tilskipunar um tiltekna notkun einstaklinga sem eiga við sjón- eða lestarhömlun að stríða)
276/2019 Drög að breytingu á reglugerð um mat á umhverfisáhrifum og reglugerð um framkvæmdaleyfi
265/2019 Drög að frumvarpi til laga um lýsingar verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði
274/2019 Áform um frumvarp til laga um umbótavettvang
271/2019 Drög að sóknaráætlun Austurlands 2020-2024
270/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum (lenging á rétti til fæðingarorlofs).
268/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði
267/2019 Drög að sóknaráætlun Norðurlands eystra 2020-2024
257/2019 Drög að fimmtán ára samgönguáætlun 2020-2034 og fimm ára aðgerðaáætlun 2020-2024
264/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á tollalögum nr. 88/2005
263/2019 Drög að frumvarpi til laga um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða
260/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999
259/2019 Drög að reglugerð um bann við selveiðum
255/2019 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til einföldunar regluverks
237/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum, og sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011
243/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
244/2019 Drög að reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur
253/2019 Verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu
215/2019 Reglur um fjárhagslegan stuðning Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga
249/2019 Drög að frumvörpum til laga vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd.
246/2019 Drög að Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2020-2024
223/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007
240/2019 Drög að Sóknaráætlun Vestfjarða 2020-2024
239/2019 Frumvarp - breyting á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012
238/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 65/2015, um leigu skráningarskyldra ökutækja
235/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi
233/2019 Drög að Sóknaráætlun Suðurlands 2020 til 2024
231/2019 Drög að breytingu á reglugerð um tryggingar vegna pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar
230/2019 Mælikvarðar um hagsæld og lífsgæði
229/2019 Ný reglugerð ESB um Netöryggisstofnun Evrópu (ENISA) og netöryggisvottunarkerfi upplýsinga- og samskiptatækja
228/2019 Drög að reglugerð um viðurkenningu frjálsra úrskurðaraðila á sviði neytendamála
225/2019 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa.
227/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um neytendalán nr. 33/2013, með síðari breytingum (efling neytendaverndar, lagavalsákvæði o.fl.).
226/2019 Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 674/2017 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis
224/2019 Drög að reglugerð um samstarfsráð Matvælastofnunar
220/2019 Drög að reglugerð um gerð strandsvæðisskipulags
219/2019 Drög að frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri
211/2019 Drög að Reglugerð um (7) breytingu á reglugerð um hollustuhætti
217/2019 Drög að reglugerð um viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna sendinga af kjúklingakjöti, hænueggjum og kalkúnakjöti
218/2019 Drög að reglugerð um vöktun á kampýlóbakter í alifuglum og alifuglakjöti
204/2019 Drög að frumvarpi til nýrra laga um markaði fyrir fjármálagerninga
209/2019 Drög að leiðbeiningum fyrir sveitarfélög um stuðningsþjónustu skv. lögum nr. 40/1991
214/2019 Drög að frumvarpi til laga um íslensk landshöfuðlén
212/2019 Drög að frumvarpi um til breytinga á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar
173/2019 Starfshópur um skattalegt umhverfi þriðja geirans
181/2019 Drög að frumvarpi til laga um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga.
174/2019 Varnarlína um hlutfall fjárfestingarbankastarfsemi
203/2019 Áform um breytingu á lögum um sölu fasteigna og skipa
210/2019 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um matvæli, lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, lögum um sjávarafurðir og lögum um slátrun og sláturafurðir
178/2019 Áform um lagabreytingar vegna stuðnings stjórnvalda við gerð kjarasamninga
170/2019 Leiðbeiningar fyrir sveitarfélög varðandi samráðshópa og notendaráð skv. lögum nr. 40/1991 m.s.b.
208/2019 Breyting á lögum um íslenskan ríkisborgararétt
192/2019 Áform um lagasetningu - Lög um breytingar á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar
190/2019 Frumvarp til breytinga á lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
207/2019 Reglugerð um skyldur og ábyrgð forstöðumanna ríkisaðila í A-hluta ríkissjóðs við framkvæmd fjárlaga
189/2019 Frumvarp til laga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
168/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands (Varnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvalds)
193/2019 Áform um lagasetningu - Breyting á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa.
197/2019 Grænbók, um stefnu stjórnvalda í málefnum flugrekstrar og flugtengdrar starfsemi á Íslandi
164/2019 Reglugerð um gagnasöfnun og rannsóknir á sviði ferðamála
195/2019 Landsbyggðarverkefni-tillögur til að bregðast við vanda á landsbyggðinni
194/2019 Skipulagsreglur Keflavíkurflugvallar
166/2019 Frumvarp til laga um heimild til að stofna til samvinnu opinberra aðila og einkaaðila um fjármögnun, framkvæmdir og veghald á tilteknum köflum þjóðvega.
188/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og lögum um stjórn fiskveiða (veiðistjórnun grásleppu).
172/2019 Áform um lagasetningu - Breyting á lögum nr. 3/2006 um ársreikninga og lögum nr. 138/1994 um einkahlutafélög
183/2019 Áform um frumvarp um breytingu á lögum nr. 33/2013 um neytendalán
187/2019 Drög að reglugerð um ríki-fyrir-ríki skýrslu
186/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á búvörulögum nr. 99/1993 (úthlutun tollkvóta)
180/2019 Frumvarp um Stuðningssjóð íslenskra námsmanna
179/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
153/2019 Drög að reglugerð um upplýsingagjöf um farþega og áhöfn
177/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt og lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur (stofn fjármagnstekjuskatts).
176/2019 Áform um endurskoðun löggjafar um fjarskipti
145/2019 Jafnvægisás ferðamála - fyrstu niðurstöður
171/2019 Áform um lagasetningu -Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum (endurskoðunarnefndir, leigusamningar)
169/2019 Frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum (Réttarstaða þriðja aðila)
165/2019 Frumvarp til laga um breytingu á vegalögum nr. 80/2007
163/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skattlagningu ökutækja (Ívilnanir vegna vistvænna ökutækja o.fl.)
162/2019 Frv. til l. um br. á l. um lax- og silungsveiði
160/2019 Reglugerð um merkingu veiðarfæra og töpuð veiðarfæri
159/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld.
135/2019 Verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu
158/2019 Áform um breytingu á tollalögum (rafræn skil og greiðslur, vöruvalsreglur, innflutningur matvæla ofl.)
152/2019 Þingsályktun um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020-2023
150/2019 Drög að breytingu á reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð
151/2019 Drög að stefnu í málefnum einstaklinga með heilabilun
149/2019 Framtíðarsýn og leiðarljós íslenskrar ferðaþjónustu til 2030
147/2019 Tillaga að deiliskipulagi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.
142/2019 Áform um breytingar á lögum um loftferðir nr. 60/1998
144/2019 Drög að reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja
139/2019 Áform um breytingar á fyrirkomulagi prófs í verðbréfaviðskiptum
143/2019 Viðmið í umfjöllun um geðheilbrigðismál í fjölmiðlum
140/2019 Reglugerð um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
127/2019 Frumvarp til nýrra lyfjalaga
138/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995
136/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 124/2015 um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti
130/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almennar íbúðir, nr. 52/2016, með síðari breytingum.
106/2019 Drög að reglugerð um veiðar með dragnót
129/2019 Drög að stjórnarskrárákvæði um umhverfisvernd
128/2019 Drög að stjórnarskrárákvæði um auðlindir náttúru Íslands
126/2019 Reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga
117/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um alþjónustu og framkvæmd póstþjónustu nr. 364/2003, með síðari breytingum.
113/2019 Frumvarp til laga um ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu
112/2019 Drög að reglugerð til breytinga á reglugerð um för yfir landamæri nr. 886/2017.
108/2019 Drög að reglugerð um tímabundnar lokanir á veiðisvæðum á grunnslóð
107/2019 Drög að reglugerð um rækjuveiðar
111/2019 Verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu
109/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um útlendinga, nr. 540/2017
104/2019 Drög að reglugerð um þráðlausan fjarskiptabúnað
98/2019 Frumvarp til laga um breytingar á almennum hegningarlögum, lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur
103/2019 Loftslagsbreytingar: Þróun lausna og bætt nýting auðlinda
99/2019 Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003 (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku)
97/2019 Drög að innkaupastefnu matvæla fyrir opinbera aðila
87/2019 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um stjórnsýslu búvörumála (flutningur búnaðarstofu)
74/2019 Breyting á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013.
95/2019 Frumvarp til laga um lýðskóla
93/2019 Breyting á reglugerð um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
92/2019 Stefnumótun í málefnum barna
91/2019 Drög að reglugerð um rafrænar þinglýsingar
89/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)
76/2019 Áform um frumvarp um sjálfstæða innlenda mannréttindastofnun
66/2019 Áform um frumvarp til laga um lýðskóla
56/2019 Frumvarp til nýrra laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla
34/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (stuðningur við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis o.fl.)
85/2019 Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994, með síðari breytingum (bætt réttarstaða leigjenda við lok leigusamnings).
36/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012
83/2019 Drög að frumvörpum til laga um sameiningu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins
73/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011, með síðari breytingum (nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar, réttindavakt ráðuneytisins o.fl.).
82/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr. 31/1990, með síðari breytingum (lögbann á tjáningu).
78/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004
77/2019 Um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
57/2019 Reglugerð um stuðning við útgáfu bóka á íslensku (drög)
54/2019 REGLUGERÐ um áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka.
53/2019 Drög að frumvarpi til breytinga á barnalögum nr. 76/2003 og fleiri lögum (skipt búseta og meðlag)
29/2019 Drög að reglugerð um skráningu gervihnattatíðna
50/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru
49/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt
258/2018 Drög að frumvarpi um gjald vegna nýtingar eldissvæða í sjó
257/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi
47/2019 Ferðumst saman - Drög að stefnu í almenningssamgöngum
37/2019 Drög að reglum um sérkröfur til skólabifreiða
45/2019 Drög að reglugerð um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum.
43/2019 Þróun samfélags-, atvinnu-, umhverfis- og byggðaþátta og lýðfræðilegra þátta og áhrif á fjárhagsstöðu ríkisins
38/2019 Áform um breytingu á lögum um siglingavernd og lögum um loftferðir
18/2019 Stjórnendastefna ríkisins – drög
21/2019 Frumvarp til laga um úrskurðarnefndir á sviði neytendamála
25/2019 Áform um lagabreytingar um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008
253/2018 Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið
19/2019 Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins
4/2019 Staðartími á Íslandi – stöðumat og tillögur
13/2019 Verðbréfauppgjör og verðbréfamiðstöðvar
11/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995
10/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum (gjald vegna þinglýsingar með rafrænni færslu).
255/2018 Breyting á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir
248/2018 Drög að reglugerð fyrir talnagetraunir Íslenskrar getspár
233/2018 Drög að breytingu á reglugerð um Happdrætti Háskóla Íslands
244/2018 Drög að reglugerð um hergagnaflutninga
245/2018 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnar (nafnabreyting á stofnuninni).
182/2018 Drög að frumvarpi til laga um sviðslistir
237/2018 Verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu
238/2018 Drög að reglum um aðfaranám á grundvelli laga nr. 63/2006 með áorðnum breytingum
235/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 26/2010 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi.
184/2018 Tillaga að aðgerðaáætlun í plastmálum
177/2018 Drög að stefnu í íþróttamálum
174/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um helgidagafrið og lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar (starfsemi á helgidögum)
173/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um dómstóla og lögum um meðferð sakamála (birting dóma og myndatökur í dómhúsum)
172/2018 Drög að frumvarpi til laga um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs.
169/2018 Frumvarp til laga um breytingar á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003, með síðari breytingum (samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæð stjórn Innviðasjóðs)
143/2018 Grænbók fyrir málaflokkinn fjarskipta- og póstmál
142/2018 Áform um frumvarp til laga um sviðslistir
134/2018 Áform um frumvarp til laga um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsmála
137/2018 Drög að reglugerð um styrki vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi.
135/2018 Íslenskar sérkröfur til búnaðar skipa
126/2018 Endurskoðun reglna um eftirlit með gæðum kennslu og rannsókna í háskólum nr. 321/2009
124/2018 Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030, 1. útgáfa
56/2018 Leyfi til reksturs báta í farþegaflutningum
65/2018 Starfsemi skoðunarstofa skipa
93/2018 Frumvarp til laga um myndavélaeftirlit í sjávarútvegi
88/2018 Grænbók sem liður í stefnumótun á málefnasviði hagskýrslugerðar, grunnskráa og upplýsingamála.
67/2018 Leyfi til farþegaflutninga með skipum
97/2018 Frumvarp til nýrra umferðarlaga
84/2018 Umhverfismat samgönguáætlunar 2019-2033 til kynningar
87/2018 Hafnarreglugerð fyrir hafnir Norðurþings
69/2018 Matslýsing umhverfismats samgönguáætlunar 2019-2033
37/2018 Drög að nýrri reglugerð um mælingu skipa
43/2018 Drög að reglugerð um fráveitur og skólp
Stofnanir
Velja stofnun Stofnun
Allar stofnanir. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum stofnunum.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Dómsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Málefnasvið
Velja mál Málefnasvið
Öll málefnasvið. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum málefnasviðum.
Almanna- og réttaröryggi
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
Dómstólar
Ferðaþjónusta
Fjölmiðlun
Fjölskyldumál
Framhaldsskólastig
Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
Háskólastig
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
Húsnæðisstuðningur
Landbúnaður
Lyf og lækningavörur
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála
Málefni aldraðra
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
Orkumál
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
Samgöngu- og fjarskiptamál
Sjávarútvegur og fiskeldi
Sjúkrahúsþjónusta
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
Sveitarfélög og byggðamál
Umhverfismál
Utanríkismál
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
Æðsta stjórnsýsla
Leikskólar, grunnskólar, starfsnám og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Örorka og málefni fatlaðs fólks
Vinnumarkaður og atvinnuleysi

RSS-straumar

Hér að neðan má finna alla RSS strauma sem Samráðsgátt býður upp á.