Áskriftir

Hér er hægt að skrá sig í áskrift að málum. Þú skráir netfang þitt og hakar við einn eða fleiri flokka (mál/stofnanir/málefnasvið) og smellir á „Staðfesta“. Tilkynningar eru sendar á netfang þitt þegar nýtt mál kemur fram, samráðstímabil hefst eða því lýkur og við birtingu á niðurstöðum. Kerfið er uppfært einu sinni á sólarhring.

Hægt er að afskrá sig hér

  • Það verður að slá inn netfang!
  • Það verður að velja að minnsta kosti eitt mál!
Mál
Velja mál Málsnr. Heiti máls
ÖLL MÁL Öll mál. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál.
227/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003.
228/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003.
226/2021 Áform um frumvarp til sóttvarnalaga
225/2021 Tóbaksvarnalög
213/2021 Drög að stefnu um rafleiki/rafíþróttir
224/2021 Drög að reglugerðum um lýsingar sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði
223/2021 Drög að reglugerð um ráðgjöf, sáttameðferð og samtal að frumkvæði barns á grundvelli barnalaga
218/2021 Áform um breytingar á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins - málefni forstöðumanna.
181/2021 Drög að myndlistarstefnu
221/2021 Fyrirhuguð samningsgerð við Verzlunarskóla Íslands
220/2021 Drög að reglugerð um Kvikmyndasjóð
219/2021 Drög að reglugerð um minjasvæði og minjaráð
211/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um ökuskírteini nr. 830/2011
184/2021 Drög að reglugerð um sjálfbæra landnýtingu
204/2021 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (gjalddagar tekjuskatts og útvarpsgjalds, refsinæmi o.fl.).
217/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum (framlenging bráðabirgðaheimilda).
202/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1088/2013 um reykköfun.
216/2021 Drög að rannsóknaráætlun Ferðamálastofu 2022-2024
212/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu einstaklinga
210/2021 Aform um breytingu á lögum um Slysavarnaskóla sjómanna.
209/2021 Reglugerð um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.
208/2021 Drög að reglugerð um viðbúnað og viðbrögð við smitsjúkdómum í dýrum
207/2021 Drög að reglugerð um velferð alifugla
198/2021 Tillaga að burðarþolsmati og áhættumati erfðablöndunar ásamt umhverfismatsskýrslu
206/2021 Aðbúnaður og meðferð fullorðins fatlaðs fólks með þroskahömlun og fullorðinna með geðrænan vanda
205/2021 Drög að reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð um fjárhagslegar viðmiðanir
203/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 747/2018 um starfsemi slökkviliða.
193/2021 Drög að frumvarpi til laga um dýralyf
201/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 477/2012 um einkaleyfi.
200/2021 Drög að auglýsingu um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja
199/2021 Áform um frumvarp til laga um evrópska langtímafjárfestingarsjóði
196/2021 Áform um frumvarp til laga um gagnsæi í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf og endurnotkun
195/2021 Fyrirhugaður samningur við Hönnunarsafn Íslands
194/2021 Drög að breytingu á gjaldskrá Matvælastofnunar, nr. 220/2018
192/2021 Drög að breytingu á reglugerð um gerð strandsvæðisskipulags
157/2021 Skilgreining opinberrar þjónustu og jöfnun aðgengis
191/2021 Áform um frumvarp um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (bifreiðagjald, olíu- og kílómetragjald, vörugjöld af ökutækjum, eldsneyti o.fl., innheimta opinberra skatta og gjalda).
190/2021 Drög að reglugerð um áfyllingarstöðvar fyrir vélknúin ökutæki
183/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1040/2005
189/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1088/2018 um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.
188/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003
186/2021 Áform um frumvarp til laga um greiðslureikninga
180/2021 Drög að reglugerð um verðbréfaréttindi
163/2021 Drög að reglugerð um (11.) breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012.
179/2021 Drög að frumvarpi til laga um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði.
178/2021 Friðun æðplantna, mosa og fléttna
173/2021 Verðmætamat kvennastarfa, tillögur starfshóps forsætisráðherra um endurmat á virði kvennastarfa
169/2021 Breytingar á leiðbeiningum um ritun fundargerða nr. 22/2013 og notkun fjarfundarbúnaðar nr. 1140/2013.
166/2021 Reglugerð um niðurdælingu koldíoxíðs
174/2021 Breyting á reglugerð um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs og viðauka IV
141/2021 Drög að stefnu um heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða
161/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 510/2010 um samninga um heilbrigðisþjónustu sem veitt er utan heilbrigðisstofnana sem ríkið rekur.
172/2021 Drög að reglugerð um framkvæmd ársreikningaskrár við gerð kröfu um slit félaga.
154/2021 Drög að reglugerð um umhverfismat framkvæmda og áætlana
171/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 944/2014, um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu.
167/2021 Reglugerð um málsmeðferð Neytendastofu
117/2021 Drög að frumvarpi til laga um greiðslur vegna umönnunar langveikra og fatlaðra barna.
140/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1150/2019 um raforkuviðskipti og mælingar
162/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja.
156/2021 Drög að stefnu um notkun skýjalausna
126/2021 Drög að breytingareglugerð vegna 1. breytingar á reglugerðar nr. 1065/2014, um velferð nautagripa,
158/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjárhagslegar viðmiðanir, nr. 7/2021 (innleiðing)
11/2021 Drög að breytingu á lögum vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis
135/2021 Framtíðarsýn í geðheilbrigðismálum til 2030
133/2021 Skýrsla starfshóps um framtíðarskipulag heilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni með neyslu- og fíknivanda
136/2021 Drög að reglum um greiðslu viðbótarlauna til almennra starfsmanna
128/2021 Skýrsla starfshóps um langvinna verki
125/2021 Reglugerð um 1. breytingu nr. 1066/2014 um velferð sauðfjár og geitfjár
120/2021 Drög að reglugerð um öryggiskröfur fyrir jarðgöng
118/2021 Drög að frumvarpi til laga um sorgarleyfi
113/2021 Endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla
109/2021 Ræktum Ísland! Umræðuskjal um landbúnaðarstefnu fyrir Ísland
108/2021 Drög að reglugerð um gjald fyrir afhendingu gagna hjá ársreikningaskrá.
106/2021 Drög að reglugerð um birtingu upplýsinga úr gagnagrunni almennra fjarskiptaneta
101/2021 Mótun skuldbindinga íslenskra stjórnvalda í tengslum við þátttöku í átaksverkefni UN Women, Kynslóð jafnréttis (e. Generation Equality Forum).
91/2021 Eignarráð og nýting fasteigna (landamerki, óskipt sameign, forkaupsréttur, aðilar utan EES)
94/2021 Fisktækninám og annað nám tengt því
73/2021 Frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð
66/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun (Ferðatryggingasjóður)
35/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, og lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (fagráð eineltismála)
54/2021 Drög að frumvarpi til laga um grunnskóla nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008, er varða fagráð eineltismála
67/2021 Reglugerð um Ferðatryggingasjóð
77/2021 Skýrsla starfshóps um ljósleiðaramál og útboð ljósleiðaraþráða á eignaskrá Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins
76/2021 Mælaborð um farsæld barna
74/2021 Drög að reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 1294/2014, um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda
65/2021 Áform um frumvarp til laga um ríkisábyrgðir og lánasýslu ríkisins
63/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á varnarmálalögum nr. 34/2008 (öryggissvæði o.fl.).
57/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna (fjölgun mismununarþátta), nr. 85/2018.
59/2021 Drög að reglugerð um almennan varasjóð
60/2021 Drög að reglugerð um sjóðstöðu og stjóðsstýringu
58/2021 Drög að reglugerð um meðferð árslokastöðu ríkisaðila
55/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs).
53/2021 Drög að frumvarpi til breytinga á einkaleyfalögum, nr. 17/1991, (undanþága frá viðbótarvernd)
31/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs)
32/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003 og lögum nr. 75/2004 um stofnun Landsnets hf. Drög að reglugerð, aðgerðaráætlun og skýrsla.
18/2021 Reglugerð um Menntamálastofnun
38/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 129/1990
317/2019 Drög að frumvarpi til laga um Hálendisþjóðgarð
27/2021 Óskipt sameign að jörðum, reglur um ákvörðunartöku o.fl.
269/2020 Drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi.
5/2021 Barneignarþjónusta - stöðuskýrsla og tillögur starfshóps ráðherra
2/2021 Drög að reglugerð um takmarkanir og bann veghaldara við umferð vélknúinna ökutækja um stundarsakir vegna loftmengunar
276/2020 Drög að reglum vegna styrkveitinga til eflingar hringrásarhagkerfisins með grænni nýsköpun
253/2020 Drög að reglugerð um Kríu - sprota- og nýsköpunarsjóð
249/2020 Breytingar á ýmsum lögum vegna einföldunar regluverks
259/2020 Breyting á reglugerð um stjórnvaldssektir vegna brota á efnalögum
225/2020 Drög að reglugerð um birgðaskrárvottorð yfir hættuleg efni í skipum og breyting á reglugerð nr. 816/2001 um hafnarríkiseftirlit.
221/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, nr. 176/2006
208/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (verðlagshækkun jöfnunargjalds raforku)
192/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmiðsákvæði, endurskoðun hættumats, sektir o.fl.)
193/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
164/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
178/2020 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2020-2021
170/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (leyfi til bráðabirgða)
166/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
136/2020 Drög að reglum um styrkveitingar utanríkisráðuneytisins til félagasamtaka og fyrirtækja í þróunarsamvinnu
122/2020 Drög að breytingu á reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga
135/2020 Drög að reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla
107/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um akstursíþróttir
94/2020 Reglugerð um starfsábyrðartryggingar endurskoðenda.
101/2020 Stafræn ökuskírteini
100/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 300/2018 um velferð lagardýra, varnir gegn sjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með eldisstöðvum.
79/2020 Frumvarp til laga um opinberan stuðning til fjárfestinga í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum
65/2020 Frumvarp til breytinga á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða
59/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um utanríkisþjónustu Íslands, nr. 39/1971, með síðari breytingum (skipun embættismanna o.fl.)
32/2020 Reglugerð um rekstur héraðsskjalasafns
15/2020 Frumvarp til laga um Orkusjóð
318/2019 Drög að frumvarpi til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða
329/2019 Frumvarp - breyting á lögum um meðhöndlun úrgangs (EES-innleiðing)
290/2019 Áform um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð
243/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
244/2019 Drög að reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur
203/2019 Áform um breytingu á lögum um sölu fasteigna og skipa
190/2019 Frumvarp til breytinga á lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
179/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
45/2019 Drög að reglugerð um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum.
244/2018 Drög að reglugerð um hergagnaflutninga
43/2018 Drög að reglugerð um fráveitur og skólp
Stofnanir
Velja stofnun Stofnun
Allar stofnanir. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum stofnunum.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Dómsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Málefnasvið
Velja mál Málefnasvið
Öll málefnasvið. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum málefnasviðum.
Almanna- og réttaröryggi
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
Dómstólar
Ferðaþjónusta
Fjölmiðlun
Fjölskyldumál
Framhaldsskólastig
Hagskýrslugerð og grunnskrár
Háskólastig
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
Húsnæðisstuðningur
Landbúnaður
Lyf og lækningavörur
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála
Málefni aldraðra
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
Orkumál
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
Samgöngu- og fjarskiptamál
Sjávarútvegur og fiskeldi
Sjúkrahúsþjónusta
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
Sveitarfélög og byggðamál
Umhverfismál
Utanríkismál
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
Æðsta stjórnsýsla
Leikskólar, grunnskólar, framhaldsfræðsla og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Örorka og málefni fatlaðs fólks
Vinnumarkaður og atvinnuleysi
Alþjóðleg þróunarsamvinna

RSS-straumar

Hér að neðan má finna alla RSS strauma sem Samráðsgátt býður upp á.