Áskriftir

Hér er hægt að skrá sig í áskrift að málum. Þú skráir netfang þitt, hakar við einn eða fleiri flokka(mál/stofnanir/málefnasvið), velur hvort þú vilt tilkynningar um ný mál eða fleiri atriði og smellir á „Staðfesta“. Kerfið er uppfært einu sinni á sólarhring.

Hægt er að afskrá sig hér

  • Það verður að slá inn netfang!
  • Það verður að velja að minnsta kosti eitt mál!
Mál
Velja mál Málsnr. Heiti máls
Öll mál Tilkynningar um ný mál
Öll mál Tilkynningar um ný mál, breyttan umsagnarfrest, umsagnarfrest sem er að renna út og birtingu niðurstaðna
127/2022 Drög að reglugerð um brottfall reglugerða
18/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 93/1995, um matvæli og lögum nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (lífræn framleiðsla)
30/2022 Drög að breytingu á gjaldskrá Matvælastofnunar, nr. 211/2018
208/2021 Drög að reglugerð um viðbúnað og viðbrögð við smitsjúkdómum í dýrum
74/2021 Drög að reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 1294/2014, um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda
28/2022 Drög að breytingu á gjaldskrá Matvælastofnunar, nr. 220/2018
29/2022 Drög að breytingu á gjaldskrá Matvælastofnunar, nr. 210/2018
118/2022 Breyting á reglugerð um hvalveiðar
244/2021 Upplýsingar í skýrslu stjórnar og framsetning þeirra
231/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 956/2006 um starfshætti þeirra sem annast löggildingar mælitækja í umboði Neytendastofu
200/2021 Drög að auglýsingu um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja
216/2021 Drög að rannsóknaráætlun Ferðamálastofu 2022-2024
162/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja
113/2022 Áform til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um vátryggingastarfsemi (búsetuskilyrði stjórnenda)
138/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga, nr. 652/2004
142/2022 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971
140/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (sumarbúðir o.fl.), nr. 366/2005
136/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum, nr. 907/2005
139/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um búsetu fyrir börn með miklar þroska- og geðraskanir, nr. 1038/2018
135/2022 Drög að reglugerð um tengiliði og málstjóra
137/2022 Drög að reglugerð um brottfall reglugerða á sviði barnaverndar
141/2022 Áform um breytingu á lögum menningarminjar - aldursfriðun
134/2022 Áform um breytingar á lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 92/2019
122/2022 Drög að frumvarpi til laga um sýslumann
133/2022 Áform um breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007, refsiábyrgð heilbrigðisstofnanna og rannsókn óvæntra atvika
132/2022 Drög stefnu í málefnum hönnunar og arkitektúrs
106/2022 Hækkun hámarksaldurs heilbrigðisstarfsmanna í starfi hjá ríkinu
131/2022 Áform um frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðamála
130/2022 Áform um frumvarp til laga um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu og rekstur samgönguinnviða
128/2022 Áform um frumvarp til laga um uppbyggingu og rekstur flugvalla og veitingu flugleiðsöguþjónustu
129/2022 Afnám refsingar
114/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um póstþjónustu (Innleiðing Evrópureglna, bréfakassasamstæður, leiðrétting)
123/2022 Áform um breytingar á umferðarlögum nr. 77/2019
126/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um starfsemi og aðbúnað á skammtímadvalarstöðum, nr. 1037/2018
125/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um notendastýrða persónulega aðstoð, nr. 1250/2018
124/2022 Drög að reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra
121/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um ökuskírteini nr. 830/2011
120/2022 Áform um breytingar á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi nr. 28/2017
119/2022 Drög að reglugerð um hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla
108/2022 Svæðisskipulag Austurlands 2022-2044
117/2022 Breyting á reglugerð um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar
115/2022 Frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur
116/2022 Reglugerð um heimildir einkaaðila til að birta gögn í stafrænu pósthólfi
112/2022 Vegvísir að vistvænni mannvirkjagerð 2030
111/2022 Breyting á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir
110/2022 Drög að reglugerð um alþjónustu á sviði fjarskipta
109/2022 Tóbaksvarnalög
91/2022 Breyting á skaðabótalögum
100/2022 Öryggisþjónusta - frumvarp um öryggisráðstafanir og öryggisvistun
99/2022 Öryggisþjónusta – kortlagning, greining og stefna
107/2022 Breyting á reglugerð um löggiltar iðngreinar nr. 940/1999, með áorðnum breytingum
104/2022 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1130/2016 um útgáfu og notkun stæðiskorts fyrir hreyfihamlaða
103/2022 Öryggisflokkun gagna íslenska ríkisins
102/2022 Rýni á erlendum fjárfestingum vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu
101/2022 Endurskoðun undanþágukafla aðalnámskrár grunnskóla
38/2022 Drög að reglugerð um heimild til fyrningarálags á skilgreindar grænar eignir og aðrar eignir sem sambærilegar geta talist
97/2022 Drög að reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði
96/2022 Drög að reglugerð um smíði, hönnun og búnað skipa með mestu lengd allt að 15 metrum
92/2022 Drög að breytingu á reglugerð um starfsumhverfi leikskóla, nr. 655/2009
94/2022 Breyting á kosningalögum
90/2022 Tillaga til þingsályktunar um málstefnu íslensks táknmáls
88/2022 Drög að reglugerð um undanþágu frá banni við botnveiðum við lendingarstað fjarskiptastrengsins ÍRIS
89/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 43/1999 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (hækkun endurgreiðsluhlutfalls vegna stærri verkefna)
86/2022 Fyrirhuguð breyting á reglugerð nr. 1174/2012 (EES-gerð, hámarksálag á einingarverð reikisímtala sem eru umfram eðlilega notkun)
87/2022 Breyting á reglugerð fyrir talnagetraunir Íslenskrar getspár
82/2022 Spurningarlisti til hagsmunaaðila vegna fyrirhugaðrar innleiðingar á tilskipun (ESB) 2019/790 um höfundarétt og skyld réttindi á stafræna innri markaðnum
78/2022 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2022-2023
85/2022 Drög að reglugerð um vörslufjárreikninga vátryggingamiðlara og vátryggingaumboðsmanna
84/2022 Breytingar á steypukafla byggingarreglugerðar
83/2022 Aukið öryggi á vegum
73/2022 Drög að stefnu og aðgerðaráætlun um orkuskipti í flugi
75/2022 Reglugerð um heilbrigðisþjónustu, lyf og lækningatæki um borð í íslenskum skipum
77/2022 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 524/2008 um afmörkun siglingaleiða, svæði sem ber að forðast og tilkynningaskyldu skipa fyrir Suðvesturland
68/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um girðingar meðfram vegum nr. 930/2012, með síðari breytingum
81/2022 Drög að skýrslu starfshóps um smáfarartæki
80/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003
66/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæðum um tilgreinda séreign (lágmarkstryggingavernd o.fl.)
79/2022 Viltu taka þátt í að einfalda regluverk og bæta þjónustu hins opinbera?
76/2022 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum vegna tilfærslu fasteignaskrár frá Þjóðskrá Íslands til Húsnæðis-og mannvirkjastofnunar (Fasteignaskrá)
53/2022 Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011. (Íbúakosningar á vegum sveitarfélaga)
46/2022 Drög að frumvarpi til laga um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar
71/2022 Drög að reglugerð um framkvæmd utankjörfundaratkvæðagreiðslu á stofnunum og í heimahúsum
70/2022 Drög að reglugerð um aðstoð við atkvæðagreiðslu
69/2022 Drög að reglugerð um aðgang að og birtingu upplýsinga úr kjörskrá
56/2022 Áform um breytingar á ýmsum lögum á fjármálamarkaði (innleiðing o.fl.)
40/2022 Breytingar á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
60/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum (gjaldmiðlaáhætta lífeyrissjóða, rafræn birting)
65/2022 Frumvarp til laga um heimild Reykjavíkurborgar til að skipa nefnd til að kanna starfsemi vöggustofa
54/2022 Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003 (söluaðili til þrautavara)
62/2022 Drög að reglugerð um lyfsöluleyfi og lyfjabúðir
48/2022 Handbók um viðurkenningar háskóla
59/2022 Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003
45/2022 Viðmið um æðri menntun og prófgráður
41/2022 Frumvarp til laga um breytingu á kvikmyndalögum nr. 137/2001 (skilyrtir framleiðslustyrkir o.fl.)
37/2022 Bann við leit, rannsókn og vinnslu kolvetnis (olíu) í efnahagslögsögunni
57/2022 Drög að frumvarpi um breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996 (afbrotvarnir og vopnaburður)
55/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003
52/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs nr. 45/2019
42/2022 Breyting á lögum um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar
39/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011
32/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001 (Mannvirkjaskrá)
35/2022 Drög að reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim
33/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum í þágu barna (samþætting þjónustu, snemmtækur stuðningur)
25/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (málefni forstöðumanna ríkistofnana)
22/2022 Áform um niðurfellingu laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis og breytingu á lögum um eignarrét íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins
24/2022 Áform um breytingar á lögum um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs
23/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs (losun úrgangs í náttúrunni)
21/2022 Áform um breytingu á lögum nr. 78/2002 um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar
19/2022 Drög að uppfærðum viðskiptaskilmálum ríkisins við kaup á vörum og þjónustu
16/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Slysavarnaskóla sjómanna, nr. 33/1991
2/2022 Hollustuháttareglugerð
14/2022 Drög að frumvarpi til laga um greiðslureikninga
13/2022 Reglugerð um kostnaðarvigtir og einingaverð í tengslum við samninga um þjónustutengda fjármögnun í heilbrigðisþjónustu
140/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1150/2019 um raforkuviðskipti og mælingar
190/2021 Drög að reglugerð um áfyllingarstöðvar fyrir vélknúin ökutæki
183/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1040/2005
15/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012 (leiðrétting o.fl.)
232/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fiskeldi, lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana (leyfisveiting til bráðabirgða)
10/2022 Drög að þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum hinsegin fólks
237/2021 Drög að reglum um verklag við uppljóstrun starfsmanna um lögbrot eða aðra ámælisverða háttsemi
9/2022 Breyting á lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu
239/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði (ESB-endurbótalýsing)
222/2021 Drög að frumvarpi til laga um landamæri
236/2021 Drög að reglugerð um dagsektir Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála
235/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 616/2017 um rannsóknir og forvarnir gegn sjóslysum og sjóatvikum.
234/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 70/2012 um loftslagsmál
233/2021 Áform um lagasetningu um breytingu á lögum um póstþjónustu ef þörf verður á.
220/2021 Drög að reglugerð um Kvikmyndasjóð
230/2021 Áform um lagasetningu um lagastoð fyrir mannvirkjaskrá
224/2021 Drög að reglugerðum um lýsingar sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði
227/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003.
228/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003.
213/2021 Drög að stefnu um rafleiki/rafíþróttir
223/2021 Drög að reglugerð um ráðgjöf, sáttameðferð og samtal að frumkvæði barns á grundvelli barnalaga
218/2021 Áform um breytingar á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins - málefni forstöðumanna.
221/2021 Fyrirhuguð samningsgerð við Verzlunarskóla Íslands
219/2021 Drög að reglugerð um minjasvæði og minjaráð
211/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um ökuskírteini nr. 830/2011
184/2021 Drög að reglugerð um sjálfbæra landnýtingu
202/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1088/2013 um reykköfun.
212/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu einstaklinga
203/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 747/2018 um starfsemi slökkviliða.
193/2021 Drög að frumvarpi til laga um dýralyf
196/2021 Áform um frumvarp til laga um gagnsæi í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf og endurnotkun
195/2021 Fyrirhugaður samningur við Hönnunarsafn Íslands
192/2021 Drög að breytingu á reglugerð um gerð strandsvæðisskipulags
188/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003
186/2021 Áform um frumvarp til laga um greiðslureikninga
180/2021 Drög að reglugerð um verðbréfaréttindi
163/2021 Drög að reglugerð um (11.) breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012.
173/2021 Verðmætamat kvennastarfa, tillögur starfshóps forsætisráðherra um endurmat á virði kvennastarfa
166/2021 Reglugerð um niðurdælingu koldíoxíðs
174/2021 Breyting á reglugerð um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs og viðauka IV
141/2021 Drög að stefnu um heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða
161/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 510/2010 um samninga um heilbrigðisþjónustu sem veitt er utan heilbrigðisstofnana sem ríkið rekur.
154/2021 Drög að reglugerð um umhverfismat framkvæmda og áætlana
11/2021 Drög að breytingu á lögum vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis
135/2021 Framtíðarsýn í geðheilbrigðismálum til 2030
133/2021 Skýrsla starfshóps um framtíðarskipulag heilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni með neyslu- og fíknivanda
136/2021 Drög að reglum um greiðslu viðbótarlauna til almennra starfsmanna
128/2021 Skýrsla starfshóps um langvinna verki
120/2021 Drög að reglugerð um öryggiskröfur fyrir jarðgöng
118/2021 Drög að frumvarpi til laga um sorgarleyfi
106/2021 Drög að reglugerð um birtingu upplýsinga úr gagnagrunni almennra fjarskiptaneta
101/2021 Mótun skuldbindinga íslenskra stjórnvalda í tengslum við þátttöku í átaksverkefni UN Women, Kynslóð jafnréttis (e. Generation Equality Forum).
91/2021 Eignarráð og nýting fasteigna (landamerki, óskipt sameign, forkaupsréttur, aðilar utan EES)
73/2021 Frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð
35/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, og lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (fagráð eineltismála)
54/2021 Drög að frumvarpi til laga um grunnskóla nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008, er varða fagráð eineltismála
76/2021 Mælaborð um farsæld barna
65/2021 Áform um frumvarp til laga um ríkisábyrgðir og lánasýslu ríkisins
57/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna (fjölgun mismununarþátta), nr. 85/2018.
59/2021 Drög að reglugerð um almennan varasjóð
55/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs).
31/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs)
18/2021 Reglugerð um Menntamálastofnun
38/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 129/1990
27/2021 Óskipt sameign að jörðum, reglur um ákvörðunartöku o.fl.
5/2021 Barneignarþjónusta - stöðuskýrsla og tillögur starfshóps ráðherra
2/2021 Drög að reglugerð um takmarkanir og bann veghaldara við umferð vélknúinna ökutækja um stundarsakir vegna loftmengunar
276/2020 Drög að reglum vegna styrkveitinga til eflingar hringrásarhagkerfisins með grænni nýsköpun
259/2020 Breyting á reglugerð um stjórnvaldssektir vegna brota á efnalögum
225/2020 Drög að reglugerð um birgðaskrárvottorð yfir hættuleg efni í skipum og breyting á reglugerð nr. 816/2001 um hafnarríkiseftirlit.
192/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmiðsákvæði, endurskoðun hættumats, sektir o.fl.)
193/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
164/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
178/2020 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2020-2021
170/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (leyfi til bráðabirgða)
166/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
135/2020 Drög að reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla
107/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um akstursíþróttir
101/2020 Stafræn ökuskírteini
32/2020 Reglugerð um rekstur héraðsskjalasafns
318/2019 Drög að frumvarpi til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða
329/2019 Frumvarp - breyting á lögum um meðhöndlun úrgangs (EES-innleiðing)
45/2019 Drög að reglugerð um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum.
43/2018 Drög að reglugerð um fráveitur og skólp
Stofnanir
Velja stofnun Stofnun
Allar stofnanir. Tilkynningar um ný mál
Allar stofnanir. Tilkynningar um ný mál, breyttan umsagnarfrest, umsagnarfrest sem er að renna út og birtingu niðurstaðna
Dómsmálaráðuneytið
Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Innviðaráðuneytið
Matvælaráðuneytið
Menningar- og viðskiptaráðuneytið
Mennta- og barnamálaráðuneytið
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Málefnasvið
Velja mál Málefnasvið
Öll málefnasvið. Tilkynningar um ný mál.
Öll málefnasvið. Tilkynningar um ný mál, breyttan umsagnarfrest, umsagnarfrest sem er að renna út og birtingu niðurstaðna.
Almanna- og réttaröryggi
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
Dómstólar
Ferðaþjónusta
Fjölmiðlun
Fjölskyldumál
Framhaldsskólastig
Hagskýrslugerð og grunnskrár
Háskólastig
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
Húsnæðisstuðningur
Landbúnaður
Lyf og lækningavörur
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála
Málefni aldraðra
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
Orkumál
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
Samgöngu- og fjarskiptamál
Sjávarútvegur og fiskeldi
Sjúkrahúsþjónusta
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
Sveitarfélög og byggðamál
Umhverfismál
Utanríkismál
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
Æðsta stjórnsýsla
Leikskólar, grunnskólar, framhaldsfræðsla og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Örorka og málefni fatlaðs fólks
Vinnumarkaður og atvinnuleysi
Alþjóðleg þróunarsamvinna

RSS-straumar

Hér að neðan má finna alla RSS strauma sem Samráðsgátt býður upp á.