Áskriftir

Hér er hægt að skrá sig í áskrift að málum. Þú skráir netfang þitt, hakar við einn eða fleiri flokka(mál/stofnanir/málefnasvið), velur hvort þú vilt tilkynningar um ný mál eða fleiri atriði og smellir á „Staðfesta“. Kerfið er uppfært einu sinni á sólarhring.

Hægt er að afskrá sig hér

  • Það verður að slá inn netfang!
  • Það verður að velja að minnsta kosti eitt mál!
Mál
Velja mál Málsnr. Heiti máls
Öll mál Tilkynningar um ný mál
Öll mál Tilkynningar um ný mál, breyttan umsagnarfrest, umsagnarfrest sem er að renna út og birtingu niðurstaðna
19/2022 Drög að uppfærðum viðskiptaskilmálum ríkisins við kaup á vörum og þjónustu
18/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 93/1995, um matvæli og lögum nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (lífræn framleiðsla)
16/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Slysavarnaskóla sjómanna, nr. 33/1991
2/2022 Hollustuháttareglugerð
17/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða o.fl. (veiðar á bláuggatúnfiski)
14/2022 Drög að frumvarpi til laga um greiðslureikninga
13/2022 Reglugerð um kostnaðarvigtir og einingaverð í tengslum við samninga um þjónustutengda fjármögnun í heilbrigðisþjónustu
140/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1150/2019 um raforkuviðskipti og mælingar
190/2021 Drög að reglugerð um áfyllingarstöðvar fyrir vélknúin ökutæki
183/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1040/2005
15/2022 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012 (leiðrétting o.fl.)
232/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fiskeldi, lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana (leyfisveiting til bráðabirgða)
229/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og fleiri lögum (innleiðing EES-gerða o.fl.)
7/2022 Drög að frumvarpi til laga um evrópska langtímafjárfestingarsjóði
10/2022 Drög að þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum hinsegin fólks
12/2022 Nikótínvörur
237/2021 Drög að reglum um verklag við uppljóstrun starfsmanna um lögbrot eða aðra ámælisverða háttsemi
11/2022 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu (stjórn Landspítala)
8/2022 Tillaga til þingsályktunar um mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaráætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða
9/2022 Breyting á lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu
244/2021 Upplýsingar í skýrslu stjórnar og framsetning þeirra
6/2022 Drög að reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt
5/2022 Áform um lagasetningu um breytingar á lögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja (fjármögnun skilasjóðs og iðgjöld í TIF)
4/2022 Áform um lagasetningu um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða o.fl. (Veiðar á bláuggatúnfiski)
3/2022 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um ökuskírteini nr. 830/2011
238/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011
206/2021 Aðbúnaður og meðferð fullorðins fatlaðs fólks með þroskahömlun og fullorðinna með geðrænan vanda
1/2022 Áform um frumvarp til laga um peningamarkaðssjóði
239/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði (ESB-endurbótalýsing)
243/2021 Drög að frumvarpi til laga um lög um breytingu á lögum um meðferð einkmála, nr. 91/1991, lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, og lögum um dómstóla, nr. 50/2016 (ýmsar breytingar).
242/2021 Skimunarskrá
241/2021 Drög að reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður
222/2021 Drög að frumvarpi til laga um landamæri
240/2021 Drög að frumvarpi til breytinga á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (mútuboð til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðaviðskiptum)
236/2021 Drög að reglugerð um dagsektir Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála
235/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 616/2017 um rannsóknir og forvarnir gegn sjóslysum og sjóatvikum.
234/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 70/2012 um loftslagsmál
233/2021 Áform um lagasetningu um breytingu á lögum um póstþjónustu ef þörf verður á.
231/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 956/2006 um starfshætti þeirra sem annast löggildingar mælitækja í umboði Neytendastofu.
220/2021 Drög að reglugerð um Kvikmyndasjóð
200/2021 Drög að auglýsingu um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja
162/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja.
74/2021 Drög að reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 1294/2014, um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda
230/2021 Áform um lagasetningu um lagastoð fyrir mannvirkjaskrá
224/2021 Drög að reglugerðum um lýsingar sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði
227/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003.
228/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003.
226/2021 Áform um frumvarp til sóttvarnalaga
213/2021 Drög að stefnu um rafleiki/rafíþróttir
223/2021 Drög að reglugerð um ráðgjöf, sáttameðferð og samtal að frumkvæði barns á grundvelli barnalaga
218/2021 Áform um breytingar á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins - málefni forstöðumanna.
181/2021 Drög að myndlistarstefnu
221/2021 Fyrirhuguð samningsgerð við Verzlunarskóla Íslands
219/2021 Drög að reglugerð um minjasvæði og minjaráð
211/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um ökuskírteini nr. 830/2011
184/2021 Drög að reglugerð um sjálfbæra landnýtingu
202/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1088/2013 um reykköfun.
216/2021 Drög að rannsóknaráætlun Ferðamálastofu 2022-2024
212/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu einstaklinga
208/2021 Drög að reglugerð um viðbúnað og viðbrögð við smitsjúkdómum í dýrum
207/2021 Drög að reglugerð um velferð alifugla
198/2021 Tillaga að burðarþolsmati og áhættumati erfðablöndunar ásamt umhverfismatsskýrslu
203/2021 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 747/2018 um starfsemi slökkviliða.
193/2021 Drög að frumvarpi til laga um dýralyf
196/2021 Áform um frumvarp til laga um gagnsæi í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf og endurnotkun
195/2021 Fyrirhugaður samningur við Hönnunarsafn Íslands
192/2021 Drög að breytingu á reglugerð um gerð strandsvæðisskipulags
189/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1088/2018 um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.
188/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003
186/2021 Áform um frumvarp til laga um greiðslureikninga
180/2021 Drög að reglugerð um verðbréfaréttindi
163/2021 Drög að reglugerð um (11.) breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012.
179/2021 Drög að frumvarpi til laga um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði.
173/2021 Verðmætamat kvennastarfa, tillögur starfshóps forsætisráðherra um endurmat á virði kvennastarfa
169/2021 Breytingar á leiðbeiningum um ritun fundargerða nr. 22/2013 og notkun fjarfundarbúnaðar nr. 1140/2013.
166/2021 Reglugerð um niðurdælingu koldíoxíðs
174/2021 Breyting á reglugerð um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs og viðauka IV
141/2021 Drög að stefnu um heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða
161/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 510/2010 um samninga um heilbrigðisþjónustu sem veitt er utan heilbrigðisstofnana sem ríkið rekur.
154/2021 Drög að reglugerð um umhverfismat framkvæmda og áætlana
11/2021 Drög að breytingu á lögum vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis
135/2021 Framtíðarsýn í geðheilbrigðismálum til 2030
133/2021 Skýrsla starfshóps um framtíðarskipulag heilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni með neyslu- og fíknivanda
136/2021 Drög að reglum um greiðslu viðbótarlauna til almennra starfsmanna
128/2021 Skýrsla starfshóps um langvinna verki
125/2021 Reglugerð um 1. breytingu nr. 1066/2014 um velferð sauðfjár og geitfjár
120/2021 Drög að reglugerð um öryggiskröfur fyrir jarðgöng
118/2021 Drög að frumvarpi til laga um sorgarleyfi
106/2021 Drög að reglugerð um birtingu upplýsinga úr gagnagrunni almennra fjarskiptaneta
101/2021 Mótun skuldbindinga íslenskra stjórnvalda í tengslum við þátttöku í átaksverkefni UN Women, Kynslóð jafnréttis (e. Generation Equality Forum).
91/2021 Eignarráð og nýting fasteigna (landamerki, óskipt sameign, forkaupsréttur, aðilar utan EES)
73/2021 Frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð
35/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, og lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (fagráð eineltismála)
54/2021 Drög að frumvarpi til laga um grunnskóla nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008, er varða fagráð eineltismála
77/2021 Skýrsla starfshóps um ljósleiðaramál og útboð ljósleiðaraþráða á eignaskrá Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins
76/2021 Mælaborð um farsæld barna
65/2021 Áform um frumvarp til laga um ríkisábyrgðir og lánasýslu ríkisins
57/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna (fjölgun mismununarþátta), nr. 85/2018.
59/2021 Drög að reglugerð um almennan varasjóð
60/2021 Drög að reglugerð um sjóðstöðu og stjóðsstýringu
58/2021 Drög að reglugerð um meðferð árslokastöðu ríkisaðila
55/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs).
31/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs)
18/2021 Reglugerð um Menntamálastofnun
38/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 129/1990
317/2019 Drög að frumvarpi til laga um Hálendisþjóðgarð
27/2021 Óskipt sameign að jörðum, reglur um ákvörðunartöku o.fl.
5/2021 Barneignarþjónusta - stöðuskýrsla og tillögur starfshóps ráðherra
2/2021 Drög að reglugerð um takmarkanir og bann veghaldara við umferð vélknúinna ökutækja um stundarsakir vegna loftmengunar
276/2020 Drög að reglum vegna styrkveitinga til eflingar hringrásarhagkerfisins með grænni nýsköpun
259/2020 Breyting á reglugerð um stjórnvaldssektir vegna brota á efnalögum
225/2020 Drög að reglugerð um birgðaskrárvottorð yfir hættuleg efni í skipum og breyting á reglugerð nr. 816/2001 um hafnarríkiseftirlit.
192/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmiðsákvæði, endurskoðun hættumats, sektir o.fl.)
193/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
164/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
178/2020 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2020-2021
170/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (leyfi til bráðabirgða)
166/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
122/2020 Drög að breytingu á reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga
135/2020 Drög að reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla
107/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um akstursíþróttir
101/2020 Stafræn ökuskírteini
32/2020 Reglugerð um rekstur héraðsskjalasafns
318/2019 Drög að frumvarpi til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða
329/2019 Frumvarp - breyting á lögum um meðhöndlun úrgangs (EES-innleiðing)
290/2019 Áform um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð
243/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
244/2019 Drög að reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur
179/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
45/2019 Drög að reglugerð um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum.
43/2018 Drög að reglugerð um fráveitur og skólp
Stofnanir
Velja stofnun Stofnun
Allar stofnanir. Tilkynningar um ný mál
Allar stofnanir. Tilkynningar um ný mál, breyttan umsagnarfrest, umsagnarfrest sem er að renna út og birtingu niðurstaðna
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Dómsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Málefnasvið
Velja mál Málefnasvið
Öll málefnasvið. Tilkynningar um ný mál.
Öll málefnasvið. Tilkynningar um ný mál, breyttan umsagnarfrest, umsagnarfrest sem er að renna út og birtingu niðurstaðna.
Almanna- og réttaröryggi
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
Dómstólar
Ferðaþjónusta
Fjölmiðlun
Fjölskyldumál
Framhaldsskólastig
Hagskýrslugerð og grunnskrár
Háskólastig
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
Húsnæðisstuðningur
Landbúnaður
Lyf og lækningavörur
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála
Málefni aldraðra
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
Orkumál
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
Samgöngu- og fjarskiptamál
Sjávarútvegur og fiskeldi
Sjúkrahúsþjónusta
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
Sveitarfélög og byggðamál
Umhverfismál
Utanríkismál
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
Æðsta stjórnsýsla
Leikskólar, grunnskólar, framhaldsfræðsla og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Örorka og málefni fatlaðs fólks
Vinnumarkaður og atvinnuleysi
Alþjóðleg þróunarsamvinna

RSS-straumar

Hér að neðan má finna alla RSS strauma sem Samráðsgátt býður upp á.