Áskriftir

Hér er hægt að skrá sig í áskrift að málum. Þú skráir netfang þitt og hakar við einn eða fleiri flokka (mál/stofnanir/málefnasvið) og smellir á „Staðfesta“. Tilkynningar eru sendar á netfang þitt þegar nýtt mál kemur fram, samráðstímabil hefst eða því lýkur og við birtingu á niðurstöðum. Kerfið er uppfært einu sinni á sólarhring.

Hægt er að afskrá sig hér

  • Það verður að slá inn netfang!
  • Það verður að velja að minnsta kosti eitt mál!
Mál
Velja mál Málsnr. Heiti máls
ÖLL MÁL Öll mál. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál.
128/2021 Skýrsla starfshóps um langvinna verki
133/2021 Skýrsla starfshóps um framtíðarskipulag heilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni með neyslu- og fíknivanda
132/2021 Drög að reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 200/2020, um innflutning hunda og katta
131/2021 Áform um frumvarp til laga um upplýsingar tengdar sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu.
130/2021 Drög að reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð um varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja
129/2021 Hvítbók um aðlögun að loftslagsbreytingum — Drög að stefnu
127/2021 Reglugerð um sameiningu annars vegar heilbrigðiseftirlits Mosfellsbæjar og Seltjarnarnesbæjar við Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæði og hins vegar sameiningu heilbrigðiseftirlits Kjósahrepps við Vesturla
125/2021 Reglugerð um 1. breytingu nr. 1066/2014 um velferð sauðfjár og geitfjár
126/2021 Drög að breytingareglugerð vegna 1. breytingar á reglugerðar nr. 1065/2014, um velferð nautagripa,
121/2021 Drög að aðgerðaráætlun vegna stefnu um tómstunda- og félagsstarf barna og ungmenna
103/2021 Almenn eigandastefna ríkisins fyrir öll félög í eigu ríkisins
124/2021 Reglugerð um tímabundið bann við veiðum með fiskibotnvörpu út af Glettinganesi.
115/2021 Hvítbók um byggðamál
123/2021 Drög að (1.) breytingu að reglugerð um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja.
122/2021 Reglugerð um upplýsingar í endurbótaáætlunum, upplýsingaskyldu lánastofnana og verðbréfafyrirtækja vegna skilaáætlana og atriði sem skilavaldinu ber að líta til við mat á skilabærni.
120/2021 Drög að reglugerð um öryggiskröfur fyrir jarðgöng
119/2021 Drög að reglugerð um réttindi til að stjórna vinnuvélum
118/2021 Drög að frumvarpi til laga um sorgarleyfi
117/2021 Drög að frumvarpi til laga um greiðslur vegna umönnunar langveikra og fatlaðra barna.
10/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 70/2012 um loftslagsmál (markmið um kolefnishlutleysi)
116/2021 Áform um frumvarp til laga um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði
114/2021 Breyting á reglugerð fyrir talnagetraunir Íslenskrar getspár
111/2021 Drög að reglugerð um notkunarleiðbeiningar sem fylgja lækningatækjum sem ætluð eru almenningi.
113/2021 Endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla
112/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjárhagslegar viðmiðanir
110/2021 Drög að aðgerðaráætlun fyrir bráðaþjónustu og sjúkraflutninga til ársins 2025
109/2021 Ræktum Ísland! Umræðuskjal um landbúnaðarstefnu fyrir Ísland
81/2021 Tillaga að deiliskipulagi fyrir Bolafjall
108/2021 Drög að reglugerð um gjald fyrir afhendingu gagna hjá ársreikningaskrá.
105/2021 Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar og deiliskipulagi öryggissvæðisins á Keflavíkurflugvelli
93/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt (byggingarstarfsemi, almenningssamgöngur o.fl.)
107/2021 Afléttingaráætlun sóttvarnaaðgerða innanlands vegna COVID-19
106/2021 Drög að reglugerð um birtingu upplýsinga úr gagnagrunni almennra fjarskiptaneta
102/2021 Grænbók um net- og upplýsingaöryggi
104/2021 Hámark milligjalda vegna innlendra debetkortafærslna
92/2021 Frumvarp til laga um íslenska alþjóðlega skipaskrá
101/2021 Mótun skuldbindinga íslenskra stjórnvalda í tengslum við þátttöku í átaksverkefni UN Women, Kynslóð jafnréttis (e. Generation Equality Forum).
91/2021 Eignarráð og nýting fasteigna (landamerki, óskipt sameign, forkaupsréttur, aðilar utan EES)
98/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997, með síðari breytingum (nýting séreignarsparnaðar)
79/2021 Lyfjaverðstefna - tillögur að bættri lyfjaumsýslu hins opinbera
96/2021 Drög að reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð nr. 1255/2018 um endurgreiðslu kostnaðar vegna þjónustu sjálfstætt starfandi sérgreinalækna sem starfa án samnings við Sjúkratryggingar Íslands
97/2021 Skýrsla um alþjóðasamninginn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi
37/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012 (markmið um kolefnishlutleysi).
82/2021 Menningarstefna
49/2021 Borgarlínan - Forkynning á vinnslutillögu fyrir breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 og Reykjavíkur 2010-2030
94/2021 Fisktækninám og annað nám tengt því
84/2021 Reglur um viðurkenningu sameiginlegra umsýslustofnana í höfundalögum nr. 73/1972 með síðari breytingum
71/2021 Tæknileg kröfulýsing vegna rafrænna þinglýsinga
86/2021 Breyting á reglugerð um verndun vatnasviðs og lífríkis Þingvallavatns
87/2021 Drög að tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2021-2024
73/2021 Frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð
85/2021 Drög að reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 467/2015 um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi.
66/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun (Ferðatryggingasjóður)
83/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála (réttarstaða brotaþola, fatlaðra og aðstandenda).
35/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, og lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (fagráð eineltismála)
54/2021 Drög að frumvarpi til laga um grunnskóla nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008, er varða fagráð eineltismála
67/2021 Reglugerð um Ferðatryggingasjóð
78/2021 Skýrsla um alþjóðasamning um afnám allrar mismununar gagnvart konum
77/2021 Skýrsla starfshóps um ljósleiðaramál og útboð ljósleiðaraþráða á eignaskrá Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins
76/2021 Mælaborð um farsæld barna
75/2021 Reglugerð um umsókn um samþykki ráðherra fyrir ráðstöfun fasteignar á grundvelli 10. gr. a jarðalaga.
74/2021 Drög að reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 1294/2014, um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda
70/2021 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/9140, með síðari breytingum (barnaníðsefni, atriði sem hafa áhrif á refsihæð, hatursorðæða, mismunun sökum fötlunar).
6/2021 Drög að stefnu um meðhöndlun úrgangs 2021-2032
65/2021 Áform um frumvarp til laga um ríkisábyrgðir og lánasýslu ríkisins
63/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á varnarmálalögum nr. 34/2008 (öryggissvæði o.fl.).
62/2021 Drög að frumvarpi um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnunar (viðurlög, tengdir aðilar o.fl.)
42/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016 (skýrari valdmörk o.fl.).
61/2021 Kosningar til Alþingis
57/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna (fjölgun mismununarþátta), nr. 85/2018.
59/2021 Drög að reglugerð um almennan varasjóð
60/2021 Drög að reglugerð um sjóðstöðu og stjóðsstýringu
58/2021 Drög að reglugerð um meðferð árslokastöðu ríkisaðila
30/2021 Drög að frumvarpi til laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana
55/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs).
53/2021 Drög að frumvarpi til breytinga á einkaleyfalögum, nr. 17/1991, (undanþága frá viðbótarvernd)
52/2021 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 65/1974, um ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing neysluskammta)
51/2021 Frumvarp til laga um áhafnir skipa
31/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs)
48/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á hjúskaparlögum nr. 31/1993
47/2021 Drög að tillögu til þingsályktunar um lýðheilsustefnu til ársins 2030
13/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994.
32/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003 og lögum nr. 75/2004 um stofnun Landsnets hf. Drög að reglugerð, aðgerðaráætlun og skýrsla.
15/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 (afglæpavæðing neysluskammta)
43/2021 Frumvarp til laga um uppbyggingu og rekstur flugvalla og þjónustu við flugumferð
21/2021 Landsráð um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu
41/2021 Drög að breyttum reglum um þóknun til höfunda vegna opinbers flutnings tónverka og bókmenntaverka við kirkjulegar athafnir, sbr. 4. tölul. 21. gr. höfundalaga
18/2021 Reglugerð um Menntamálastofnun
39/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002 (barnaverndarþjónusta, umdæmisráð barnaverndar, samþætting o.fl.
38/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 129/1990
266/2020 Drög að reglugerð um netöryggissveit (CERT-ÍS)
36/2021 Drög að frumvarpi til laga um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta.
34/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi, nr. 28/2017
33/2021 Tillögur að breytingu á aðalnámskrá leikskóla
317/2019 Drög að frumvarpi til laga um Hálendisþjóðgarð
11/2021 Drög að breytingu á lögum vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis
19/2021 Drög að breytingu á lögum nr. 48/2011, um verndar- og orkunýtingaráætlun (málmeðferð virkjunarkosta í vindorku)
277/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/2018, um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (nikótínvörur)
29/2021 Almannavarnir
27/2021 Óskipt sameign að jörðum, reglur um ákvörðunartöku o.fl.
23/2021 Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016.
24/2021 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum (mansal)
20/2021 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1174/2012 (hámarksálag á einingarverð reikisímtala sem eru umfram eðlilega notkun)
1/2021 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 (byggingastarfsemi, almenningssamgöngur o.fl.).
16/2021 Drög að reglugerð um starfsemi Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
9/2021 Uppfærð drög að frumvarpi til nýrra laga um gjaldeyrismál
4/2021 Drög að rannsóknaráætlun 2021-2023 um gagnaöflun og rannsóknir í ferðaþjónustu
269/2020 Drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi.
7/2021 Frumvarp til laga um breytingar á stjórnsýslulögum, nr. 37/1993 (starfshættir kærustjórnvalda)
5/2021 Barneignarþjónusta - stöðuskýrsla og tillögur starfshóps ráðherra
2/2021 Drög að reglugerð um takmarkanir og bann veghaldara við umferð vélknúinna ökutækja um stundarsakir vegna loftmengunar
279/2020 Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga (Covid-19 og sveitarfélög)
271/2020 Matvælastefna fyrir Ísland til ársins 2030
278/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007.
276/2020 Drög að reglum vegna styrkveitinga til eflingar hringrásarhagkerfisins með grænni nýsköpun
264/2020 Áform um breytingar á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
273/2020 Frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum, nr. 37/1993 (Endurskoðun VII. kafla o.fl.)
253/2020 Drög að reglugerð um Kríu - sprota- og nýsköpunarsjóð
242/2020 Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003.
270/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði matvæla, landbúnaðar, sjávarútvegs- og fiskeldis (einföldun regluverks)
249/2020 Breytingar á ýmsum lögum vegna einföldunar regluverks
262/2020 Reglugerð um breytingu á reglugerð um söfnun gagna um framleiðslu, innflutning, geymslu og sölu á eldsneyti
258/2020 Drög að frumvarpi til laga um Fjarskiptastofu
261/2020 Reglugerð um vinnustaðanám
232/2020 Drög að frumvarpi til nýrra laga um greiðsluþjónustu (PSD2, greiðsluvirkjun, reikningsupplýsingaþjónusta, sterk sannvottun, öryggismál, breyting á lögum um útgáfu og meðferð rafeyris)
259/2020 Breyting á reglugerð um stjórnvaldssektir vegna brota á efnalögum
247/2020 Reglugerð um skoðanakerfi fyrir öruggan rekstur ekjufarþegaskipa og háhraðafarþegafara í áætlunarferðum.
246/2020 Breytingar á reglugerð um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum og reglugerð um skráningu einstaklinga sem sigla með farþegaskipum.
256/2020 Drög að reglugerð um styrki vegna flutningskostnaðar olíuvara
255/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000 (tryggingavernd í klínískum lyfjarannsóknum á heilbrigðisstofnunum).
254/2020 Drög að frumvarpi til laga um stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda
241/2020 Drög að frumvarpi til nýrra laga um markaðssvik
250/2020 Frumvarp um breytingu á lögum um háskóla, nr. 63/2006 og lögum um opinbera háskóla, nr. 85/2008.
248/2020 Drög að frumvarpi til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði samgöngu-, fjarskipta-, og byggðamála
233/2020 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum sem heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneyti vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018.
243/2020 Áform um ný lög um mat á umhvefisáhrifum framkvæmda og áætlana
237/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða úrskurðaraðila á sviði neytendamála (einföldun úrskurðarnefnda).
230/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Neytendastofu nr. 62/2005 og fleiri lögum (endurskoðun stjórnsýslu neytendamála).
228/2020 Landsarkitektúr upplýsingaöryggis
226/2020 Áform um frumvarp til laga um gjaldeyrismál
223/2020 Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna póstmála (flutningur póstmála frá Póst- og fjarskiptastofnun til Byggðastofnunar).
225/2020 Drög að reglugerð um birgðaskrárvottorð yfir hættuleg efni í skipum og breyting á reglugerð nr. 816/2001 um hafnarríkiseftirlit.
210/2020 Reglugerð um hlutdeildarlán
224/2020 Drög að reglugerð um einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla
221/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, nr. 176/2006
205/2020 Drög að frumvarpi til laga um reglubundna og viðvarandi upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa
217/2020 Breyting á reglugerð nr. 1130/2012 um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi
190/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010
198/2020 Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum
179/2020 Drög að reglugerð um vistun lyfjafræði- og lyfjatæknistúdenta til verklegs náms
209/2020 Drög að reglugerð um endurnýjanlegt eldsneyti sem telur tvöfalt í markmiði laga nr.40/2013
208/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (verðlagshækkun jöfnunargjalds raforku)
207/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi (vanrækslugjald)
206/2020 Drög að frumvarpi til laga um þjóðkirkjuna (heildarlög)
204/2020 um breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir (menntun og þjálfun, eftirlit með starfsemi og athöfnum o.fl.).
174/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögumum hollustuhætti og mengunarvarnir (menntun og þjálfun sundkennara, eftirlit með starfsemi og athöfnum o.fl.
192/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmiðsákvæði, endurskoðun hættumats, sektir o.fl.)
193/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
196/2020 Áform um frumvarp til laga um stafrænt pósthólf
169/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd nr. 60/2013
176/2020 Reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla.
163/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 77/2019
164/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
189/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist, nr. 110/2016.
178/2020 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2020-2021
185/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skráningu einstaklinga nr. 140/2019
159/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010
154/2020 Áform um frumvarp til laga um íslenska alþjóðlega skipaskrá
177/2020 Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993, með síðari breytingum (endurskoðun samnings um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða).
173/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða o.fl. (veiðistjórn grásleppu o.fl.)).
175/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (atvinnu- og byggðakvótar o.fl.)
121/2020 Drög að reglugerð um skráningu einstaklinga
155/2020 Áform um frumvarp til laga um áhafnir skipa
153/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum nr. 61/2013
170/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (leyfi til bráðabirgða)
144/2020 Breyting á lögum um kynrænt sjálfræði (ódæmigerð kyneinkenni)
167/2020 Áform um frumvarp til breytinga á lögum um skráningu einstaklinga
166/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
130/2020 Drög að frumvarpi til laga um til laga um vernd, velferð og veiðar villtra fugla og villtra spendýra.
158/2020 Áform um endurskoðun laga um Póst- og fjarskiptastofnun
152/2020 Áform um frumvarp til laga um samhæfingu stefna og áætlana á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarmála
150/2020 Frumvarp til laga um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta (PRIIP).
151/2020 Reglugerð um starfsleyfi til einkaaðila sem veita félagsþjónustu.
140/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi nr. 28/2017
146/2020 Reglugerð um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum.
143/2020 Breyting á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði
142/2020 Breyting á lögum um kynrænt sjálfræði (aldursskráning)
112/2020 Reglugerð um neyslurými
138/2020 Áform um ný lög um uppbyggingu og rekstur flugvalla og veitingu flugleiðsöguþjónustu
125/2020 Drög að reglugerð um bakgrunnsathugananir vegna aðgangs að upplýsingum um siglingavernd og haftasvæðum.
136/2020 Drög að reglum um styrkveitingar utanríkisráðuneytisins til félagasamtaka og fyrirtækja í þróunarsamvinnu
122/2020 Drög að breytingu á reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga
135/2020 Drög að reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla
132/2020 Drög að reglugerð um starfsleyfi til einkaaðila sem veita þjónustu við fatlað fólk
115/2020 Drög að skýrslu um framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
128/2020 Útfærsla nýrrar kerfiskennitölu skv. lögum nr. 140/2019, um skráningu einstaklinga
109/2020 Drög að stefnu um barnvænt Ísland
124/2020 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (forseti Íslands, ríkisstjórn, verkefni framkvæmdarvalds o.fl.).
108/2020 Reglugerð um innflutning og notkun leysa, leysibenda og IPL-tækja
118/2020 Tillögur að aðgerðum gegn matarsóun
116/2020 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1005/2010 um frístundafiskiskip og öryggi þeirra.
70/2020 Opinn aðgangur að niðurstöðum rannsókna
110/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 676/2015 um menntun, þjálfun og atvinnuréttindi farmanna
103/2020 Könnun um þjónustu, eftirlit eða framfylgd regluverks ráðuneytis og stofnana
107/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um akstursíþróttir
102/2020 Heildarendurskoðun laga um loftferðir
94/2020 Reglugerð um starfsábyrðartryggingar endurskoðenda.
97/2020 Reglugerð um próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa
101/2020 Stafræn ökuskírteini
100/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 300/2018 um velferð lagardýra, varnir gegn sjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með eldisstöðvum.
98/2020 Drög að stjórnarskrárákvæði um íslenska tungu
93/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 474/2017, um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
90/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki, nr. 160/2010, með síðari breytingum (flokkun mannvirkja og eftirlit með mannvirkjagerð)
88/2020 Drög að reglugerð um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla
83/2020 Drög að reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 550/2008, um flutning líflamba á milli landssvæða
79/2020 Frumvarp til laga um opinberan stuðning til fjárfestinga í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum
72/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu ökutækja og drög að reglugerð um skoðun ökutækja
65/2020 Frumvarp til breytinga á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða
77/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003
31/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004
59/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um utanríkisþjónustu Íslands, nr. 39/1971, með síðari breytingum (skipun embættismanna o.fl.)
19/2020 Frumvarp – breyting á fjölmiðlalögum nr. 38/2011 (EES-innleiðing)
68/2020 Drög að auglýsingu um fjárhæð gjalda vegna stöðvunarbrota
62/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 122/2004 um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, með áorðnum breytingum.
29/2020 Frumvarp til laga um breytingar á sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna sveitarfélaga
41/2020 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (tengdir aðilar)
44/2020 Drög að frumvarpi til laga um skip
33/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016.
32/2020 Reglugerð um rekstur héraðsskjalasafns
28/2020 Drög að reglugerð um einangrun og einangrunarstöðvar fyrir gæludýr
42/2020 Drög að reglugerð um viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna sendinga af perluhænsna-, gæsa- og andakjöti
14/2020 Opinber innkaup - stöðumat og valkostir
40/2020 Drög að frumvarpi um breytingar á ýmsum lögum á málefnasviði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu (lög á sviði sjávarútvegs, fiskeldis og lax- og silungs.)
30/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 77/2019
27/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997 um vörumerki með síðari breytingum (EES-reglur, málsmeðferð, o.fl.).
24/2020 Áform um frumvarp til laga um reglubundna upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa
320/2019 Drög að leiðbeiningum fyrir sveitarfélög um akstursþjónustu skv. 29. gr. laga nr 40/1991
15/2020 Frumvarp til laga um Orkusjóð
318/2019 Drög að frumvarpi til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða
6/2020 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini
329/2019 Frumvarp - breyting á lögum um meðhöndlun úrgangs (EES-innleiðing)
5/2020 Grænbók um fjárveitingar til háskóla
303/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 48/2011 um verndar og orkunýtingaráætlun.
165/2019 Frumvarp til laga um breytingu á vegalögum nr. 80/2007
166/2019 Frumvarp til laga um heimild til að stofna til samvinnu opinberra aðila og einkaaðila um fjármögnun, framkvæmdir og veghald á tilteknum köflum þjóðvega.
3/2020 Drög að reglugerð um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti.
290/2019 Áform um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð
301/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.
302/2019 Reglugerð um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim
291/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna breytinga á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997.
294/2019 Áform um lagasetningu - Lög um skip
239/2018 Eyðublað fyrir úttektaryfirlýsingu á íbúðarhúsnæði
283/2019 Frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir
263/2019 Drög að frumvarpi til laga um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða
243/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
244/2019 Drög að reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur
238/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 65/2015, um leigu skráningarskyldra ökutækja
225/2019 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa.
212/2019 Drög að frumvarpi um til breytinga á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar
203/2019 Áform um breytingu á lögum um sölu fasteigna og skipa
192/2019 Áform um lagasetningu - Lög um breytingar á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar
190/2019 Frumvarp til breytinga á lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
193/2019 Áform um lagasetningu - Breyting á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa.
195/2019 Landsbyggðarverkefni-tillögur til að bregðast við vanda á landsbyggðinni
194/2019 Skipulagsreglur Keflavíkurflugvallar
179/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
136/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 124/2015 um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti
129/2019 Drög að stjórnarskrárákvæði um umhverfisvernd
128/2019 Drög að stjórnarskrárákvæði um auðlindir náttúru Íslands
103/2019 Loftslagsbreytingar: Þróun lausna og bætt nýting auðlinda
85/2019 Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994, með síðari breytingum (bætt réttarstaða leigjenda við lok leigusamnings).
73/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011, með síðari breytingum (nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar, réttindavakt ráðuneytisins o.fl.).
78/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004
37/2019 Drög að reglum um sérkröfur til skólabifreiða
45/2019 Drög að reglugerð um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum.
38/2019 Áform um breytingu á lögum um siglingavernd og lögum um loftferðir
11/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995
244/2018 Drög að reglugerð um hergagnaflutninga
135/2018 Íslenskar sérkröfur til búnaðar skipa
56/2018 Leyfi til reksturs báta í farþegaflutningum
65/2018 Starfsemi skoðunarstofa skipa
67/2018 Leyfi til farþegaflutninga með skipum
84/2018 Umhverfismat samgönguáætlunar 2019-2033 til kynningar
87/2018 Hafnarreglugerð fyrir hafnir Norðurþings
69/2018 Matslýsing umhverfismats samgönguáætlunar 2019-2033
37/2018 Drög að nýrri reglugerð um mælingu skipa
43/2018 Drög að reglugerð um fráveitur og skólp
Stofnanir
Velja stofnun Stofnun
Allar stofnanir. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum stofnunum.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Dómsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Málefnasvið
Velja mál Málefnasvið
Öll málefnasvið. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum málefnasviðum.
Almanna- og réttaröryggi
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
Dómstólar
Ferðaþjónusta
Fjölmiðlun
Fjölskyldumál
Framhaldsskólastig
Hagskýrslugerð og grunnskrár
Háskólastig
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
Húsnæðisstuðningur
Landbúnaður
Lyf og lækningavörur
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála
Málefni aldraðra
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
Orkumál
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
Samgöngu- og fjarskiptamál
Sjávarútvegur og fiskeldi
Sjúkrahúsþjónusta
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
Sveitarfélög og byggðamál
Umhverfismál
Utanríkismál
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
Æðsta stjórnsýsla
Leikskólar, grunnskólar, starfsnám og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Örorka og málefni fatlaðs fólks
Vinnumarkaður og atvinnuleysi
Alþjóðleg þróunarsamvinna

RSS-straumar

Hér að neðan má finna alla RSS strauma sem Samráðsgátt býður upp á.