Áskriftir

Hér er hægt að skrá sig í áskrift að málum. Þú skráir netfang þitt og hakar við einn eða fleiri flokka (mál/stofnanir/málefnasvið) og smellir á „Staðfesta“. Tilkynningar eru sendar á netfang þitt þegar nýtt mál kemur fram, samráðstímabil hefst eða því lýkur og við birtingu á niðurstöðum. Kerfið er uppfært einu sinni á sólarhring.

Hægt er að afskrá sig hér

  • Það verður að slá inn netfang!
  • Það verður að velja að minnsta kosti eitt mál!
Mál
Velja mál Málsnr. Heiti máls
ÖLL MÁL Öll mál. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál.
249/2020 Breytingar á ýmsum lögum vegna einföldunar regluverks
258/2020 Drög að frumvarpi til laga um Fjarskiptastofu
261/2020 Reglugerð um vinnustaðanám
245/2020 Frumvarp til laga um breytingar á lögum um Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins nr. 83/2003 (Greiningar- og ráðgjafarstöð)
260/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki (CRD IV og CRR)
232/2020 Drög að frumvarpi til nýrra laga um greiðsluþjónustu (PSD2, greiðsluvirkjun, reikningsupplýsingaþjónusta, sterk sannvottun, öryggismál, breyting á lögum um útgáfu og meðferð rafeyris)
259/2020 Breyting á reglugerð um stjórnvaldssektir vegna brota á efnalögum
247/2020 Reglugerð um skoðanakerfi fyrir öruggan rekstur ekjufarþegaskipa og háhraðafarþegafara í áætlunarferðum.
246/2020 Breytingar á reglugerð um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum og reglugerð um skráningu einstaklinga sem sigla með farþegaskipum.
256/2020 Drög að reglugerð um styrki vegna flutningskostnaðar olíuvara
255/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000 (tryggingavernd í klínískum lyfjarannsóknum á heilbrigðisstofnunum).
254/2020 Drög að frumvarpi til laga um stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda
252/2020 Frumvarp til laga um nýtingu á landi í eigu ríkisins í atvinnuskyni
242/2020 Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003.
253/2020 Drög að reglugerð um Kríu - sprota- og nýsköpunarsjóð
241/2020 Drög að frumvarpi til nýrra laga um markaðssvik
251/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur (fjármagnstekjuskattur).
250/2020 Frumvarp um breytingu á lögum um háskóla, nr. 63/2006 og lögum um opinbera háskóla, nr. 85/2008.
248/2020 Drög að frumvarpi til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði samgöngu-, fjarskipta-, og byggðamála
233/2020 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum sem heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneyti vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018.
244/2020 Reglugerð um skipan, hlutverk og starfsemi lyfjanefndar Landspítalans og lyfjanefndar Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu
243/2020 Áform um ný lög um mat á umhvefisáhrifum framkvæmda og áætlana
240/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013 (upplýsingaréttur almennings)
238/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 192/1993, um innskatt.
237/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða úrskurðaraðila á sviði neytendamála (einföldun úrskurðarnefnda).
230/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Neytendastofu nr. 62/2005 og fleiri lögum (endurskoðun stjórnsýslu neytendamála).
228/2020 Landsarkitektúr upplýsingaöryggis
226/2020 Áform um frumvarp til laga um gjaldeyrismál
223/2020 Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna póstmála (flutningur póstmála frá Póst- og fjarskiptastofnun til Byggðastofnunar).
225/2020 Drög að reglugerð um birgðaskrárvottorð yfir hættuleg efni í skipum og breyting á reglugerð nr. 816/2001 um hafnarríkiseftirlit.
210/2020 Reglugerð um hlutdeildarlán
224/2020 Drög að reglugerð um einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla
160/2020 Viðmiðunarstundaskrá grunnskóla - tillaga að breytingu
221/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, nr. 176/2006
220/2020 Frumvarp til laga um loftferðir
205/2020 Drög að frumvarpi til laga um reglubundna og viðvarandi upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa
219/2020 Áform um breytingar á lögum um málefni aldraðra
217/2020 Breyting á reglugerð nr. 1130/2012 um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi
161/2020 Skýrsla um alþjóðasamninginn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi
215/2020 Drög að frumvarpi til laga um föngun, flutning og varanlega geymslu koldíoxíðs neðanjarðar.
113/2020 Frumvarp til laga um föngun, flutning og varanlega geymslu koldíoxíðs neðanjarðar
190/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010
198/2020 Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum
179/2020 Drög að reglugerð um vistun lyfjafræði- og lyfjatæknistúdenta til verklegs náms
209/2020 Drög að reglugerð um endurnýjanlegt eldsneyti sem telur tvöfalt í markmiði laga nr.40/2013
208/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (verðlagshækkun jöfnunargjalds raforku)
207/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi (vanrækslugjald)
119/2020 Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, 2. útgáfa
206/2020 Drög að frumvarpi til laga um þjóðkirkjuna (heildarlög)
204/2020 um breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir (menntun og þjálfun, eftirlit með starfsemi og athöfnum o.fl.).
174/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögumum hollustuhætti og mengunarvarnir (menntun og þjálfun sundkennara, eftirlit með starfsemi og athöfnum o.fl.
197/2020 Drög að reglugerð um öryggi net- og upplýsingakerfa veitenda stafrænnar þjónustu
192/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmiðsákvæði, endurskoðun hættumats, sektir o.fl.)
193/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
196/2020 Áform um frumvarp til laga um stafrænt pósthólf
195/2020 Frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof
191/2020 Drög að reglum um reikningshaldslega meðferð leigusamninga í reikningsskilum leigutaka
169/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd nr. 60/2013
176/2020 Reglugerð um vigtun og skráningu sjávarafla.
163/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 77/2019
164/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
189/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist, nr. 110/2016.
178/2020 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2020-2021
187/2020 Drög að reglugerð um lyfjaauglýsingar
185/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skráningu einstaklinga nr. 140/2019
123/2020 Endurskoðuð reglugerð um heimakennslu á grunnskólastigi.
159/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010
154/2020 Áform um frumvarp til laga um íslenska alþjóðlega skipaskrá
145/2020 Tillaga verkefnishóps um breytingar á lagaumhverfi Vísinda- og tækniráðs
177/2020 Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993, með síðari breytingum (endurskoðun samnings um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða).
171/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fiskeldi (útboð lífmassa).
173/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða o.fl. (veiðistjórn grásleppu o.fl.)).
175/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (atvinnu- og byggðakvótar o.fl.)
121/2020 Drög að reglugerð um skráningu einstaklinga
155/2020 Áform um frumvarp til laga um áhafnir skipa
153/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum nr. 61/2013
170/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (leyfi til bráðabirgða)
144/2020 Breyting á lögum um kynrænt sjálfræði (ódæmigerð kyneinkenni)
127/2020 Frumvarp til laga um stjórnsýslu jafnréttismála
167/2020 Áform um frumvarp til breytinga á lögum um skráningu einstaklinga
166/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
129/2020 Áform um frumvarp til laga um verðbréfasjóði
162/2020 Allsherjarúttekt Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála
130/2020 Drög að frumvarpi til laga um til laga um vernd, velferð og veiðar villtra fugla og villtra spendýra.
158/2020 Áform um endurskoðun laga um Póst- og fjarskiptastofnun
152/2020 Áform um frumvarp til laga um samhæfingu stefna og áætlana á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarmála
150/2020 Frumvarp til laga um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta (PRIIP).
151/2020 Reglugerð um starfsleyfi til einkaaðila sem veita félagsþjónustu.
140/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi nr. 28/2017
146/2020 Reglugerð um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum.
143/2020 Breyting á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði
142/2020 Breyting á lögum um kynrænt sjálfræði (aldursskráning)
112/2020 Reglugerð um neyslurými
138/2020 Áform um ný lög um uppbyggingu og rekstur flugvalla og veitingu flugleiðsöguþjónustu
125/2020 Drög að reglugerð um bakgrunnsathugananir vegna aðgangs að upplýsingum um siglingavernd og haftasvæðum.
136/2020 Drög að reglum um styrkveitingar utanríkisráðuneytisins til félagasamtaka og fyrirtækja í þróunarsamvinnu
122/2020 Drög að breytingu á reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga
135/2020 Drög að reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla
133/2020 Drög að reglugerð um Sinfóníuhljómsveit Íslands
132/2020 Drög að reglugerð um starfsleyfi til einkaaðila sem veita þjónustu við fatlað fólk
131/2020 Drög að reglugerð um hlutverk, starfsemi og þjónustu heilsugæslustöðva, heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa
115/2020 Drög að skýrslu um framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
126/2020 Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.
128/2020 Útfærsla nýrrar kerfiskennitölu skv. lögum nr. 140/2019, um skráningu einstaklinga
109/2020 Drög að stefnu um barnvænt Ísland
124/2020 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (forseti Íslands, ríkisstjórn, verkefni framkvæmdarvalds o.fl.).
108/2020 Reglugerð um innflutning og notkun leysa, leysibenda og IPL-tækja
111/2020 Drög að reglugerð um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða
118/2020 Tillögur að aðgerðum gegn matarsóun
116/2020 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1005/2010 um frístundafiskiskip og öryggi þeirra.
114/2020 Drög að reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 80/2016 um velferð gæludýra.
70/2020 Opinn aðgangur að niðurstöðum rannsókna
298/2019 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1121/2012, um menntun, réttindi og skyldur tannlækna og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi
71/2020 Drög að reglugerð um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja
110/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 676/2015 um menntun, þjálfun og atvinnuréttindi farmanna
87/2020 Reglugerð um heimildir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra til að ávísa hormónatengdum getnaðarvarnalyfjum, um námskröfur og veitingu leyfa
103/2020 Könnun um þjónustu, eftirlit eða framfylgd regluverks ráðuneytis og stofnana
107/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um akstursíþróttir
99/2020 Drög að reglugerð um þvingaða lyfjameðferð
102/2020 Heildarendurskoðun laga um loftferðir
94/2020 Reglugerð um starfsábyrðartryggingar endurskoðenda.
97/2020 Reglugerð um próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa
101/2020 Stafræn ökuskírteini
100/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 300/2018 um velferð lagardýra, varnir gegn sjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með eldisstöðvum.
98/2020 Drög að stjórnarskrárákvæði um íslenska tungu
93/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 474/2017, um leyfi til að stunda farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
90/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki, nr. 160/2010, með síðari breytingum (flokkun mannvirkja og eftirlit með mannvirkjagerð)
89/2020 Drög að reglugerð um undanþágunefnd kennara
88/2020 Drög að reglugerð um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla
86/2020 Tillaga að endurhæfingarstefnu
83/2020 Drög að reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 550/2008, um flutning líflamba á milli landssvæða
79/2020 Frumvarp til laga um opinberan stuðning til fjárfestinga í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum
72/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu ökutækja og drög að reglugerð um skoðun ökutækja
65/2020 Frumvarp til breytinga á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða
77/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003
31/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004
59/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um utanríkisþjónustu Íslands, nr. 39/1971, með síðari breytingum (skipun embættismanna o.fl.)
19/2020 Frumvarp – breyting á fjölmiðlalögum nr. 38/2011 (EES-innleiðing)
68/2020 Drög að auglýsingu um fjárhæð gjalda vegna stöðvunarbrota
62/2020 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 122/2004 um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, með áorðnum breytingum.
29/2020 Frumvarp til laga um breytingar á sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna sveitarfélaga
41/2020 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (tengdir aðilar)
44/2020 Drög að frumvarpi til laga um skip
48/2020 Frumvarp til laga um mannanöfn
36/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um slysatryggingar almannatrygginga nr. 45/2015
33/2020 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016.
32/2020 Reglugerð um rekstur héraðsskjalasafns
28/2020 Drög að reglugerð um einangrun og einangrunarstöðvar fyrir gæludýr
42/2020 Drög að reglugerð um viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna sendinga af perluhænsna-, gæsa- og andakjöti
14/2020 Opinber innkaup - stöðumat og valkostir
40/2020 Drög að frumvarpi um breytingar á ýmsum lögum á málefnasviði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu (lög á sviði sjávarútvegs, fiskeldis og lax- og silungs.)
30/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 77/2019
27/2020 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997 um vörumerki með síðari breytingum (EES-reglur, málsmeðferð, o.fl.).
24/2020 Áform um frumvarp til laga um reglubundna upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa
320/2019 Drög að leiðbeiningum fyrir sveitarfélög um akstursþjónustu skv. 29. gr. laga nr 40/1991
20/2020 Drög að reglugerð um lýðskóla
17/2020 Áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmálaráðuneytis vegna gildistöku laga um opinber fjármál nr. 123/2015.
15/2020 Frumvarp til laga um Orkusjóð
318/2019 Drög að frumvarpi til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða
317/2019 Drög að frumvarpi til laga um Hálendisþjóðgarð
6/2020 Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini
329/2019 Frumvarp - breyting á lögum um meðhöndlun úrgangs (EES-innleiðing)
5/2020 Grænbók um fjárveitingar til háskóla
303/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 48/2011 um verndar og orkunýtingaráætlun.
165/2019 Frumvarp til laga um breytingu á vegalögum nr. 80/2007
166/2019 Frumvarp til laga um heimild til að stofna til samvinnu opinberra aðila og einkaaðila um fjármögnun, framkvæmdir og veghald á tilteknum köflum þjóðvega.
3/2020 Drög að reglugerð um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti.
324/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir (EES-reglur, hringrásarhagkerfi, plastvörur)
323/2019 Drög að reglugerð um innflutning hunda og katta
290/2019 Áform um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð
306/2019 Ný þýðing á samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks
301/2019 Áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.
302/2019 Reglugerð um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim
291/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna breytinga á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997.
266/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á höfundalögum nr. 73/1972 (aðild að alþjóðasáttmála og innleiðing tilskipunar um tiltekna notkun einstaklinga sem eiga við sjón- eða lestarhömlun að stríða)
297/2019 Áform um frumvarp til laga um mannanöfn
294/2019 Áform um lagasetningu - Lög um skip
239/2018 Eyðublað fyrir úttektaryfirlýsingu á íbúðarhúsnæði
283/2019 Frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir
261/2019 Frumvarp um breytingu á samkeppnislögum
268/2019 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði
263/2019 Drög að frumvarpi til laga um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða
255/2019 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til einföldunar regluverks
243/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
244/2019 Drög að reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur
238/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 65/2015, um leigu skráningarskyldra ökutækja
231/2019 Drög að breytingu á reglugerð um tryggingar vegna pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar
225/2019 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa.
226/2019 Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 674/2017 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis
211/2019 Drög að Reglugerð um (7) breytingu á reglugerð um hollustuhætti
212/2019 Drög að frumvarpi um til breytinga á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar
203/2019 Áform um breytingu á lögum um sölu fasteigna og skipa
192/2019 Áform um lagasetningu - Lög um breytingar á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar
190/2019 Frumvarp til breytinga á lögum nr. 43/1999, um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
193/2019 Áform um lagasetningu - Breyting á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa.
195/2019 Landsbyggðarverkefni-tillögur til að bregðast við vanda á landsbyggðinni
194/2019 Skipulagsreglur Keflavíkurflugvallar
180/2019 Frumvarp um Stuðningssjóð íslenskra námsmanna
179/2019 Frumvarp, hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar)
151/2019 Drög að stefnu í málefnum einstaklinga með heilabilun
147/2019 Tillaga að deiliskipulagi á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.
136/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 124/2015 um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti
129/2019 Drög að stjórnarskrárákvæði um umhverfisvernd
128/2019 Drög að stjórnarskrárákvæði um auðlindir náttúru Íslands
109/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um útlendinga, nr. 540/2017
103/2019 Loftslagsbreytingar: Þróun lausna og bætt nýting auðlinda
91/2019 Drög að reglugerð um rafrænar þinglýsingar
76/2019 Áform um frumvarp um sjálfstæða innlenda mannréttindastofnun
85/2019 Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994, með síðari breytingum (bætt réttarstaða leigjenda við lok leigusamnings).
73/2019 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011, með síðari breytingum (nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar, réttindavakt ráðuneytisins o.fl.).
78/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004
29/2019 Drög að reglugerð um skráningu gervihnattatíðna
37/2019 Drög að reglum um sérkröfur til skólabifreiða
45/2019 Drög að reglugerð um vinnuskilyrði farmanna á farþega- og flutningaskipum.
43/2019 Þróun samfélags-, atvinnu-, umhverfis- og byggðaþátta og lýðfræðilegra þátta og áhrif á fjárhagsstöðu ríkisins
38/2019 Áform um breytingu á lögum um siglingavernd og lögum um loftferðir
253/2018 Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið
11/2019 Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995
244/2018 Drög að reglugerð um hergagnaflutninga
235/2018 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 26/2010 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi.
169/2018 Frumvarp til laga um breytingar á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003, með síðari breytingum (samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæð stjórn Innviðasjóðs)
135/2018 Íslenskar sérkröfur til búnaðar skipa
56/2018 Leyfi til reksturs báta í farþegaflutningum
65/2018 Starfsemi skoðunarstofa skipa
67/2018 Leyfi til farþegaflutninga með skipum
84/2018 Umhverfismat samgönguáætlunar 2019-2033 til kynningar
87/2018 Hafnarreglugerð fyrir hafnir Norðurþings
69/2018 Matslýsing umhverfismats samgönguáætlunar 2019-2033
37/2018 Drög að nýrri reglugerð um mælingu skipa
43/2018 Drög að reglugerð um fráveitur og skólp
Stofnanir
Velja stofnun Stofnun
Allar stofnanir. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum stofnunum.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Dómsmálaráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Velferðarráðuneytið
Málefnasvið
Velja mál Málefnasvið
Öll málefnasvið. Tilkynningar um öll núverandi og framtíðar mál sem tengjast öllum skráðum málefnasviðum.
Almanna- og réttaröryggi
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
Dómstólar
Ferðaþjónusta
Fjölmiðlun
Fjölskyldumál
Framhaldsskólastig
Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
Háskólastig
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
Húsnæðisstuðningur
Landbúnaður
Lyf og lækningavörur
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála
Málefni aldraðra
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
Orkumál
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
Samgöngu- og fjarskiptamál
Sjávarútvegur og fiskeldi
Sjúkrahúsþjónusta
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
Sveitarfélög og byggðamál
Umhverfismál
Utanríkismál
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
Æðsta stjórnsýsla
Leikskólar, grunnskólar, starfsnám og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
Örorka og málefni fatlaðs fólks
Vinnumarkaður og atvinnuleysi

RSS-straumar

Hér að neðan má finna alla RSS strauma sem Samráðsgátt býður upp á.