Samráð fyrirhugað 29.11.2018—14.12.2018
Til umsagnar 29.11.2018—14.12.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 14.12.2018
Niðurstöður birtar 06.01.2020

Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnar (nafnabreyting á stofnuninni).

Mál nr. 245/2018 Birt: 29.11.2018 Síðast uppfært: 06.01.2020
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður birtar

Frumvarpið var unnið í samvinnu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og Einkaleyfastofunnar og var sett í samráðsgátt Stjórnarráðsins til almennrar kynningar og umsagnar áður en það var lagt fram á Alþingi. Engar umsagnir bárust í samráðsgátt Stjórnarráðsins. Frumvarpið var lagt fram á Alþingi þann 5.2.2019 og var samþykkt sem lög frá Alþingi 2.5.2019.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 29.11.2018–14.12.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 06.01.2020.

Málsefni

Með frumvarpinu er lagt til að heiti Einkaleyfastofunnar verði breytt og verði Hugverkastofan. Jafnframt er lagt til að ákvæðum ýmissa sérlaga verði breytt með hliðsjón af þessu.

Frumvarp sama efnis var lagt fram á 146. löggjafarþingi, en náði ekki fram að ganga. Einkaleyfastofan fer með málefni hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á Íslandi. Hlutverk hennar kemur fram í lögum um einkaleyfi, nr. 17/1991, sbr. einnig reglugerð nr. 188/1991 um Einkaleyfastofu, og fer hún með málefni varðandi einkaleyfi, vörumerki, hönnunarvernd, byggðarmerki og önnur hliðstæð réttindi sem kveðið er á um í lögum, reglugerðum og alþjóðasamningum um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. Ber stofnuninni jafnframt að veita einstaklingum, stofnunum og fyrirtækjum upplýsingar og ráðgjöf varðandi hugverkaréttindi í iðnaði. Enn fremur ber stofnuninni að stuðla að því að ný tækni og þekking sem felst í skráðum hugverkaréttindum sé aðgengileg almenningi.

Ástæða þess að lagt er til að heiti stofnunarinnar verði breytt er sú að heitið Einkaleyfastofan gefur ekki skýra mynd af starfsemi stofnunarinnar þar sem það vísar eingöngu til einnar tegundar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Með hliðsjón af hlutverki stofnunarinnar hefur heitið því of þrönga skírskotun miðað við raunverulega starfsemi hennar. Þá getur heiti Einkaleyfastofunnar verið villandi í augum viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila þar sem það gefur til kynna að stofnunin láti sig einungis varða málefni einkaleyfa þrátt fyrir að starfsemi og ábyrgðarsvið hennar tengist hugverkaréttindum almennt. Telja verður mikilvægt að stofnun sem fer með þessi málefni tryggi að öllum fagsviðum sé gert jafnhátt undir höfði og að ekki komi fram í heiti hennar sérstök áhersla á eitt fagsvið umfram annað.

Nafnabreytingin er í samræmi við markmið sem sett voru fram í Hugverkastefnu sem iðnaðar- og viðskiptaráðherra kynnti árið 2016 undir heitinu „Hugverkastefna 2016–2022, hugverkaréttindi sem viðskiptatæki og verðmæti“. Markmið stefnunnar er hugverkadrifið Ísland árið 2022 og sú framtíðarsýn er sett fram í stefnunni ásamt því að veita upplýsingar um réttindin, mikilvægi þeirra og mögulegar verndarleiðir og aðgerðaáætlun til næstu fimm ára. Til að stuðla að skilvirkara stjórnkerfi og lagaumhverfi í hugverkaréttindum á landinu var m.a. lagt til að Einkaleyfastofan yrði styrkt sem stofnun og hlutverk hennar skýrt. Þá var kveðið á um að æskilegt væri að breyta heiti Einkaleyfastofunnar, það yrði Hugverkastofan, til samræmis við heildarverkefni stofnunarinnar. Enskt heiti stofnunarinnar yrði Icelandic Intellectual Property Office.

Í þessu sambandi er vert að taka fram að nokkrar erlendar hugverkastofur og stofnanir hafa á liðnum árum fengið ný heiti sem lýsa betur starfsemi þeirra. Þessi þróun er í takt við aukinn skilning á hugverkum og mikilvægi skilvirkra samskipta og upplýsingagjafar til hagsmunaaðila og viðskiptavina.

Af þessum ástæðum er með frumvarpi þessu lögð til breyting á heiti stofnunarinnar.