Samráð fyrirhugað 17.05.2019—20.06.2019
Til umsagnar 17.05.2019—20.06.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 20.06.2019
Niðurstöður birtar

Frumvarp til nýrra laga um leigubifreiðar

Mál nr. S-132/2019 Birt: 17.05.2019 Síðast uppfært: 23.05.2019
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Til umsagnar

Umsagnarfrestur er 17.05.2019–20.06.2019. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til nýrra laga um leigubifreiðar. Markmiðið með frumvarpinu er að auka frelsi á leigubifreiðamarkaðnum og tryggja örugga og góða þjónustu.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir hér til kynningar og samráðs drög að frumvarpi til nýrra laga um leigubifreiðar. Núgildandi lög eru frá árinu 2001 en gerðar hafa verið á lögunum nokkrar breytingar frá gildistöku þeirra.

Frumvarp til nýrra laga um leigubifreiðar er samið í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og byggir að meginstefnu til á tillögum starfshóps um heildarendurskoðun regluverks um leigubifreiðakstur sem skipaður var í október 2017 og skilaði tillögum í formi skýrslu í mars 2018. Frumvarpinu er ætlað að leysa af hólmi lög nr. 134/2001 um leigubifreiðar.

Markmiðið með heildarendurskoðun regluverksins er að færa lagaumhverfi leigubifreiðamarkaðarins í frjálsræðisátt og tryggja örugga og góða þjónustu fyrir neytendur auk þess að tryggja að íslenska ríkið standi við alþjóðlegar skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið.

Tilefni frumvarpsins er m.a. það að í janúar 2017 tilkynnti Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) íslenskum stjórnvöldum að stofnunin hefði hafið frumkvæðisathugun á leigubifreiðamarkaðnum á Íslandi og mögulegum hindrunum á aðgengi að honum. ESA hefur nú gefið út rökstutt álit varðandi lög um leigubifreiðar í Noregi en löggjöf þar í landi svipar um margt til þeirrar íslensku. Slíkt álit er undanfari dómsmáls fyrir EFTA dómstólnum, bregðist aðildarríki ekki við álitinu. Í álitinu komst ESA að þeirri niðurstöðu að norska ríkið bryti gegn skyldum sínum skv. 31. gr. EES-samningsins sem kveður á um stofnsetningarrétt ríkisborgara EES-ríkja. Þannig fæli fyrir fram ákveðinn fjöldi atvinnuleyfa í sér ólögmæta takmörkun, reglur um úthlutun starfsleyfa sem byggja á starfsreynslu væru ekki fyrirsjáanlegar, hlutlægar og lausar við mismunun og loks var gerð athugasemd við skyldu sumra leyfishafa til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð. Reglurnar sem ESA gerði athugasemdir eru svipaðar þeim sem er að finna í núgildandi lögum um leigubifreiðar hér á landi.

Frumvarpið telur 25 greinar sem skipt er í fimm kafla. Í fyrsta kafla er að finna almenn ákvæði í tengslum við efni frumvarpsins. Annar kafli inniheldur ákvæði um leyfisveitingar á grundvelli laganna og skilyrði leyfa. Í þriðja kafla er svo að finna ákvæði sem snúa að rekstri leigubifreiða, í fjórða kafla eru ákvæði um eftirlit með starfseminni og í fimmta kafla ýmis önnur nauðsynleg ákvæði svo sem um gildistöku og lagaskil, gjaldskrárheimildir Samgöngustofu o.fl.

Meðal breytinga sem lagðar eru til eru afnám takmörkunarsvæða og fjöldatakmarkana atvinnuleyfa, afnám skyldu leigubifreiða til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð og breyttar kröfur til þeirra sem hyggjast starfa sem leigubifreiðastjórar. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að til verði tvær tegundir leyfa sem tengjast akstri leigubifreiða. Annars vegar atvinnuleyfi, sem mun veita réttindi til að aka leigubifreið í eigu rekstrarleyfishafa í atvinnuskyni, og hins vegar rekstrarleyfi, sem mun veita réttindi til að reka eina leigubifreið sem er í eigu rekstrarleyfishafa eða skráð undir umráðum hans og aka henni í atvinnuskyni.

Gerðar eru breytingar á skilyrðum til að mega reka leigubifreiðastöð og rekstrarleyfishöfum heimilað að framselja hluta af skyldum sínum með samningi til leigubifreiðastöðvar.

Gert er ráð fyrir því að heimilt verði að aka án þess að gjaldmælir sé til staðar í bifreið í þeim tilfellum þegar samið hefur verið fyrir fram um heildarverð fyrir ekna ferð. Þá er gert ráð fyrir því að gera megi ólíkar kröfur til merkinga bifreiða eftir því hvort þær séu búnar gjaldmæli eða ekki.

Frestur til að skila inn umsögnum er til 20. júní 2019 en umsagnir verða birtar jafnóðum í samráðsgáttinni.

Vakin er athygli á að meðal fylgiskjala er sérstakt athugasemdaform. Óskað er eftir að umsagnaraðilar leitist við að skila athugasemdum sínum í því formi til að auðvelda úrvinnslu umsagna. Þannig verður gagnsæi í umsagnarferlinu sem mest.

Tengd mál

Viltu senda inn umsögn um málið?

Smelltu hér til að skrá þig inn með Íslykli eða rafrænni auðkenningu.

Ef umsögnin er send fyrir hönd samtaka, fyrirtækis eða stofnunar þarf umboð þaðan, sjá nánar hér.