Samráð fyrirhugað 03.07.2019—17.07.2019
Til umsagnar 03.07.2019—17.07.2019
Niðurstöður í vinnslu frá 17.07.2019
Niðurstöður birtar

Áform um lagasetningu -Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum (endurskoðunarnefndir, leigusamningar)

Mál nr. 171/2019 Birt: 03.07.2019
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (03.07.2019–17.07.2019). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Áformaðar eru breyting á lögum um ársreikninga með það í huga að innleiða skuldbindingar vegna EES samningsins, einfalda reikningsskil, sérstaklega minni félaga og bregðast við ábendingum haghafa.

Lagabreytingarnar sem hér um ræðir eru þríþættar.

Í fyrsta lagi er um að ræða innleiðingu á þeim ákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/56/ESB frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipun 2006/43/EB um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikningsskila sem lúta að endurskoðunarnefndum. Ákvæði um endurskoðunarnefndir í tilskipun 2006/43/ESB voru innleidd í lög um ársreikninga, nr. 3/2006, með lögum nr. 80/2008, en ákvæðin má finna í 108. gr. a – 108. gr. d. laga um ársreikninga.

Í öðru lagi er um að ræða breytingar á ákvæðum laga um ársreikninga vegna upptöku nýs alþjóðlegs reikningsskilastaðals um leigusamninga, IFRS 16. Samkvæmt honum ber leigutökum, með takmörkuðum undanþágum, að færa nýtingarrétt af hinu leigða til eignar í efnahagsreikningi og á móti skuld vegna framtíðarleigugreiðslna. Nýtingarréttinn skal afskrifa en leigugreiðslum skipta í afborgun vaxta og höfuðstóls. Borist hafa ábendingar um að krafa um færslu leigusamninga í efnahagsreikning kunni að vera íþyngjandi, einkum fyrir smærri fyrirtæki. Rökstuðningurinn er sá að það kann að vera bæði kostnaðarsamt og flókið að leggja mat á það hvort um leigusamning sé að ræða í skilningi staðalsins. Einnig getur verið flókið að ákvarða leigutíma í samræmi við reglur staðalsins og reikna fjárhæðir nýtingarréttar hins leigða og leiguskuldar, sem eftir atvikum þarf síðan að endurreikna á hverjum reikningsskiladegi, t.d. vegna verðtryggingar leigugreiðslna. Lagt er til að félögum sem eru undir stærðarmörkum lítilla félaga verði heimilt en ekki skylt að færa leigusamninga í samræmi við IFRS 16. Þeim félögum, sem kjósa að nýta sér heimildina um að færa leigusamninga ekki í samræmi við IFRS 16, verði eftir sem áður skylt að veita tilteknar upplýsingar um leiguskuldbindingar í ársreikningum.

Í þriðja lagi er um að ræða aðrar breytingar á lögum um ársreikninga sem m.a. eru tilkomnar vegna ábendinga sem ráðuneytinu hafa borist um vankanta á löggjöfinni.