Samráð fyrirhugað 06.12.2022—06.01.2023
Til umsagnar 06.12.2022—06.01.2023
Niðurstöður í vinnslu frá 06.01.2023
Niðurstöður birtar 10.01.2023

Hækkun hámarksaldurs heilbrigðisstarfsmanna í starfi hjá ríkinu

Mál nr. 228/2022 Birt: 06.12.2022 Síðast uppfært: 03.05.2023
  • Heilbrigðisráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Sjúkrahúsþjónusta
  • Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
  • Málefni aldraðra
  • Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
  • Sjúkrahúsþjónusta
  • Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
  • Vinnumarkaður og atvinnuleysi

Niðurstöður birtar

Í kjölfar birtingar í Samráðsgátt var frumvarpinu breytt þannig að aðeins væri um bráðabirgðaákvæði til fimm ára að ræða í stað varanlegrar breytingar á lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012. Fjallað er um umsagnir sem bárust við frumvarpsdrögin í Samráðsgátt ásamt viðbrögðum við þeim í samráðskafla frumvarpsins eins og það var lagt fram á Alþingi 3. apríl 2023. Vísast til samráðskaflans varðandi niðurstöður úr samráði, sjá 5. kafla frumvarpsins í slóð hér.

Skjal að loknu samráði

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 06.12.2022–06.01.2023. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 10.01.2023.

Málsefni

Heilbrigðisráðuneytið kynnir drög að frumvarpi að lögum um breytingu á lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn, varðandi hækkun hámarksaldurs heilbrigðisstarfsmanna ríkisins í 75 ár.

Frumvarpið er samið í heilbrigðisráðuneytinu og felur í sér að sett verði nýtt ákvæði í lög nr. 34/2012, um heilbrigðisstarfsmenn, sem kveði á um heimild til undanþágu frá reglu um hámarksaldur ríkisstarfsmanna sem kveðið er á um í lögum nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og aðrar undanþágur í tengslum við hana.

Markmið frumvarpsins er að auka sveigjanleika í starfslokum heilbrigðisstarfsmanna. Er frumvarpið til þess fallið að bæta mönnun heilbrigðisþjónustunnar og þar með auka gæði hennar og auka öryggi sjúklinga. Talið er að frumvarpið muni bæta réttarstöðu þess heilbrigðisstarfsfólk sem er yfir sjötugt og þegar starfar í heilbrigðiskerfinu. Einnig sé það til þess fallið að heilbrigðisstarfsfólk sem býr við góða heilsu eftir sjötugt muni í auknum mæli óska eftir því að leggja sitt af mörkum við veitingu heilbrigðisþjónustu. Einn lykilþáttur í fyrirséðum versnandi mönnunarskorti er sá að umtalsverður hluti heilbrigðisstarfsmanna nálgast eftirlaunaaldur og við 70 ára aldur er skylt að segja þeim upp. Lagasetningin er því talin nauðsynlegur liður í því markmiði að tryggja fullnægjandi mönnun heilbrigðisþjónustu þó að ljóst sé að meira þurfi að gera til að ná markmiðum um mönnun.

Til þess að ná þessu markmiði þarf að breyta lögum þannig að heimilt verði að bjóða fólki yfir sjötugt sanngjörn kjör með ráðningarsamningi. Frumvarpið felur í sér að heilbrigðisstarfsfólki verði heimilað að starfa við heilbrigðisþjónustu hjá ríkinu eftir sjötugt. Með lagasetningunni verður sett heimild í lög nr. 34/2012, um heilbrigðisstarfsmenn, sem mun kveða á um undanþágu frá reglu 2. mgr. 43. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Samkvæmt undanþágunni verður heimilt að ráða heilbrigðisstarfsmann með tímabundnum ráðningasamningi til allt að tveggja ára í senn allt til 75 ára aldurs í starf við veitingu heilbrigðisþjónustu hjá ríkinu, þrátt fyrir að skylt hafi verið að segja honum upp störfum við 70 ára aldur, enda hafi hann enn heilsu og áhuga til að starfa sem heilbrigðisstarfsmaður. Með því yrði aldurshámark heilbrigðisstarfsmanna ríkisins fært til samræmis við gildandi aldurshámark heilbrigðisstarfsmanna sem veita heilbrigðisþjónustu á eigin starfsstofu. Ákvæðið nær ekki til embættismanna.

Í lagaheimildinni mun koma sérstaklega fram að starfið þurfi að felast í veitingu heilbrigðisþjónustu til sjúklinga, og er hér átt við bein klínísk störf, m.ö.o. á gólfinu. Einnig er gert ráð fyrir að starfið geti samhliða beinum klínískum störfum eða að öllu leyti falist í handleiðslu yngra heilbrigðisstarfsfólks og nema. Þá er í lokamálsgreininni sérstaklega tekið fram að undanþáguheimild ákvæðisins gildi ekki um ráðningu í yfirmanns- eða stjórnunarstöður hjá ríkinu þar sem mönnunarvandi heilbrigðiskerfisins liggur ekki þar.

Þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir því að heilbrigðisstarfsfólk sem náð hefur 70 ára aldri greiði ekki lengur í samtryggingarsjóð lífeyrisréttinda, enda stendur lagaskylda til þess aðeins fram að 70 ára aldri. Þar sem starfsmenn eiga rétt á því að draga lífeyrissparnað frá launum sínum í ákveðnu hlutfalli og greiða aðeins skatt af upphæðinni síðar meir þegar hún er greidd til þeirra úr lífeyrissjóði gerir lagafrumvarpið ráð fyrir að heilbrigðisstarfsfólki verði heimilt að láta draga af launum sínum upphæð sem fari í séreignasjóð lífeyrisréttinda. Kjósi starfsmaður að gera það skal hann eiga rétt samkvæmt ákvæðinu á því að vinnuveitandi greiði mótframlag eins og tíðkast með séreignalífeyrissparnað launþega sem eru yngri en 70 ára. Með þessu móti gefst heilbrigðisstarfsfólki sem náð hefur 70 ára aldri tækifæri til að starfa áfram, fresta lífeyristöku, safna auknum lífeyrisréttindum í séreignasjóð lífeyrisréttinda og búa við rýmri kost þegar eftirlaunataka þeirra hefst, sem gera má ráð fyrir að verði alla jafna í síðasta lagi við 75 ára aldur.

Gert er ráð fyrir að lagabreytingin taki gildi 1. janúar 2024, þ.e. eftir rúmt ár.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Helga Bragadóttir - 05.01.2023

5. janúar, 2023

Til: Heilbrigðisráðuneytisins

Varðandi Mál nr. 228/2022, birt: 06.12.2022 Síðast uppfært 21.12.2022

Umsögn Helga Bragadóttir, prófessor, deildarforseti Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideildar Háskóla Íslands,

formaður fagráðs hjúkrunarstjórnunar Landspítala

Málsefni

Heilbrigðisráðuneytið kynnir drög að frumvarpi að lögum um breytingu á lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn, varðandi hækkun hámarksaldurs heilbrigðisstarfsmanna ríkisins í 75 ár

Umsögn

Undirrituð ítrekar fyrri umsögn frá 15. ágúst sl.

Í kynningu málsins í Samráðsgátt og Frumvarpi til laga um breytingar á lögum um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012 (hámarksaldur heilbrigðisstarfsmanna ríkisins), kemur fram að heimilt verði „að ráða heilbrigðisstarfsmann sem náð hefur 70 ára aldri til starfa við veitingu heilbrigðisþjónustu sem ríkið veitir þrátt fyrir 2. mgr. 43. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, enda felist starfið í beinum samskiptum við sjúklinga eða handleiðslu yngra heilbrigðisstarfsfólks eða nema.“

Eins og bent er á í fyrri umsögn frá ágúst sl. er mikilvægt að lagabreytingin nái til heilbrigðisstarfsmanna skóla sem sjá um menntun heilbrigðisstarfsfólks. Ekki er eingöngu skortur á hjúkrunarfræðingum í klínískum störfum við beina aðhlynningu, heldur er ekki síður skortur á hjúkrunarkennurum. Ein aðalforsenda þess að fjölga hjúkrunarfræðingum er að hafa hæfa kennara. Kennsla og nám og þar með þjálfun í klíník, er á forræði skólanna, ekki heilbrigðisstofnana. Afar mikilvægt er að lagabreytingin taki tillit til þessa.

Ábending um mikilvægi starfsumhverfis hjúkrunarfræðinga er jafnframt ítrekuð. Í því sambandi er sérstaklega mikilvægt að huga að sjálfstæði og sjálfræði hjúkrunarfræðinga og að þeir séu ávallt hafðir með í ráðum þegar kemur að stefnumótun og ákvarðanatöku í heilbrigðisþjónustu.

Virðingarfyllst,

Helga Bragadóttir, hjúkrunarfræðingur, PhD, FAAN,

prófessor, deildarforseti Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideildar Háskóla Íslands og formaður fagráðs

hjúkrunarstjórnunar Landspítala.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Þóra Leósdóttir - 06.01.2023

Iðjuþjálfafélag Íslands

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Edda Dröfn Daníelsdóttir - 06.01.2023

Í viðhengi er að finna umsögn frá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh).

Kær kveðja

Edda Dröfn Daníelsdóttir

Sviðsstjóri fagsviðs Fíh

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Félag Lífeindafræðinga-FL - 06.01.2023

Í viðhengi er að finna umsögn frá Félagi lífeindafræðinga (FL)

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Bandalag háskólamanna - 06.01.2023

Umsögn BHM um hækkun hámarksaldurs heilbrigðisstarfsmanna hjá ríkinu er að finna í viðhengi. Athugið að hér er rétt skjal, fyrri sendingu fylgdi umsögnin um fyrra frumvarp.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Steinunn Þórðardóttir - 06.01.2023

Í viðhengi er umsögn Læknafélags Íslands (LÍ).

Bestu kveðjur,

Steinunn Þórðardóttir

Formaður LÍ

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#7 Steinunn Jóhanna Bergmann - 06.01.2023

Meðfylgjandi er umsögn Félagsráðgjafafélags Íslands

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#8 Landspítali - 10.01.2023

Viðhengi