Samráð fyrirhugað 03.04.2018—17.04.2018
Til umsagnar 03.04.2018—17.04.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 17.04.2018
Niðurstöður birtar 24.04.2018

Drög að reglugerð um sprengiefni og forefni til sprengiefnagerðar.

Mál nr. 42/2018 Birt: 03.04.2018 Síðast uppfært: 24.04.2018
  • Dómsmálaráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Almanna- og réttaröryggi
  • Alþingi og eftirlitsstofnanir þess

Niðurstöður birtar

Fjórar umsagnir bárust, frá lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra, Umhverfisstofnun, Tollstjóra og Neytendastofu. Í umsögn lögreglustjórans á Norðurlandi eystra kom fram ábending um að rétt væri að bundið verði í reglugerð að lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu verði gert að upplýsa lögreglustjóra og slökkviliðstjóra, í því umdæmi sem leyfi tekur til, um útgáfu innflutningsleyfis. Í umsögn Umhverfisstofnunar var bent á að hugtakið „sprengiefni“ væri ekki skilgreint sérstaklega í reglugerðinni, einnig kom fram ábending að uppfæra þyrfti ákvæði 9. gr. um öryggisblöð með hliðsjón af ákvæðum reglugerðar 888/2015, um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH). Í umsögn Tollstjóra komu fram ábendingar um nauðsyn þess að Tollstjóri fái send yfirlit yfir útgefin leyfi sem og upplýsingar um ef afturköllun leyfis á sér stað. Tekið var tillit til þessarar athugasemda. Aðrar athugasemdir sem fram komu lutu að ákvæðum reglugerðarinnar um sprengiefni. Drögin að reglugerðinni fela í sér innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013 frá 15. janúar 2013 um markaðssetningu efna sem nota má til að búa til/framleiða ólögleg sprengiefni (forefni). Ekki voru gerðar neinar efnisbreytingar á ákvæðum er fjalla um sprengiefni. Að svo stöddu þykir því ekki ástæða til að bregðast við þessum athugasemdum. Aðrar athugasemdir sem fram komu lutu að ákvæðum reglugerðarinnar um sprengiefni. Drögin að reglugerðinni fela í sér innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 98/2013 frá 15. janúar 2013 um markaðssetningu efna sem nota má til að búa til/framleiða ólögleg sprengiefni (forefni). Ekki voru gerðar neinar efnisbreytingar á ákvæðum er fjalla um sprengiefni.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 03.04.2018–17.04.2018. Umsagnir voru birtar í gáttinni að umsagnarfresti liðnum. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 24.04.2018.

Málsefni

Með drögum þessum er reglugerð um sprengiefni nr. 684/1999 með síðari breytingum felld brott og sett ný stofnreglugerð sem felur í sér innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins(ESB) nr. 98/2013 frá 15. janúar 2013 um markaðssetningu efna sem nota má til að búa til/framleiða ólögleg sprengiefni(forefni).

Með drögum þessum er reglugerð um sprengiefni nr. 684/1999 með síðari breytingum felld brott og sett ný stofnreglugerð sem felur í sér innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins(ESB) nr. 98/2013 frá 15. janúar 2013 um markaðssetningu efna sem nota má til að búa til/framleiða ólögleg sprengiefni(forefni), sem tekin var inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269 þann 12. desember 2014. Markmið reglugerðarinnar er að takmarka aðgang almennings að tilteknum efnum sem skilgreind hafa verið sem forefni til sprengiefnagerðar. Reglugerðin hefur hins vegar engin áhrif á meðhöndlun eða viðskipti með viðkomandi efni í iðnaðar- og atvinnuskyni.

Drögin að reglugerðinni fela í sér bann við aðgengi almennings að ákveðnum forefnum. Almennum borgurum verður óheimilt að flytja inn, hafa í vörslum sínum, nota eða fá aðgengi að forefnum í viðauka VIII. Þrátt fyrir umrætt bann verður sett á fót leyfisveitingakerfi sem veitir lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu heimild til að veita almennum borgurum leyfi fyrir aðgengi að tilteknu efni að því gefnu að þeir sýni fram á lögmæti notkunar þess.

Í viðaukum VIII. og IX. við reglugerðina eru þau efni talin upp sem teljast til forefna Annars vegar eru talin upp efni sem skulu ekki standa almennum borgurum til boða nema ef styrkleikinn er jafnmikill eða lægri en viðmiðunarmörk sem þar eru sett fram segja til um (viðauki VIII.) og hins vegar efni sem tilkynningarskylda ríkir um ef grunsamleg viðskipti eiga sér stað (viðauki IX.).

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Eiríkur Ari Eiríksson - 17.04.2018

Í viðhengi er umsögn tollstjóra á drögum að reglugerð um sprengiefni og forefni til sprengiefnagerðar.

bestu kveðjur

tollstjóri

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Umhverfisstofnun - 17.04.2018

Meðfylgjandi eru athugasemdir Umhverfisstofnunar um drög að reglugerð um sprengiefni og forefni til sprengiefnagerðar.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Neytendastofa - 17.04.2018

Meðfylgjandi er umsögn Neytendastofu um drög að reglugerð um sprengiefni og forefni til sprengiefnagerðar.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra - 17.04.2018

Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við frumvarpsdrögin:

1. Í 2. mgr. 42. gr., er kveðið á um að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. [sömu greinar], geti lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu veitt almennum borgurum leyfi til að flytja inn, hafa í vörslum sínum, nota eða fá aðgengi að forefni sem sætir takmörkunum.

Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra telur að rétt sé að bundið verði í reglugerð að lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu verði gert að upplýsa lögreglustjóra og slökkviliðsstjóra, í því umdæmi sem leyfi tekur til, um útgáfu leyfisins. Mikilvæg öryggissjónarmið standa til þess að lögreglustjórar og slökkviliðsstjórar, í hverju umdæmi fyrir sig, séu upplýstir um hverjir hafi leyfi til að flytja inn, hafa í vörslum sínum, nota eða frá aðgengi að forefnum sem sæta takmörkunum í viðkomandi umdæmi.

2. Þá er spurning hvort nauðsynlegt sé að skilgreina sérstaklega sprengiefnageymslur í möstrum til snjóflóðavarna og hvort slíkar sprengiefnageymslur falli undir sprengiefnageymslu í 3. flokki, sbr. 1. mgr. 14. gr. Slíkar sprengiefnageymslur gætu hvort heldur sem er verið á forræði bæjarfélaga eða einkaaðila (t.d. rekstraraðila skíðasvæða). Þessi athugasemd er sett fram af tilefni þess að lögreglustjóra hefur borist fyrirspurn um slíkar sprengiefnageymslur og að fyrirhugað sé að setja upp slíkan búnað á skíðasvæði við Akureyri næsta vetur. Fyrirsjáanlegt er að slíkum búnaði verði komið fyrir á fleiri skíðasvæðum í framtíðinni, og jafnvel á fleiri svæðum þar sem hætta getur verið á snjóflóðum.

F.h. lögreglustjórans á Norðurlandi eystra

Viðhengi