Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp til nýrra heildarlaga um verðbréfasjóði sem mun innleiða tilskipun 2014/91/ESB (UCITS-tilskipunin).

Fjármála- og efnahagsráðherra birtir til umsagnar drög að frumvarpi til innleiðingar á tilskipun 2014/91/ESB um verðbréfasjóði (UCITS) og tilskipun 2010/78/ESB að því er varðar verðbréfasjóði (Omnibus I).

Stýrihópur forsætisráðuneytis og utanríkisráðuneytis efnir til samráðs við haghafa á sviði jafnréttismála um mótun skuldbindinga og aðgerða af Íslands hálfu um upprætingu kynbundins ofbeldis.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum um skatta og gjöld m.a. með það að leiðarljósi að styrkja og efla skattalegt umhverfi nýsköpunarfyrirtækja, einstaklinga og annarra lögaðila auk nauðsynlegra breytinga á lögum á sviði skattamála.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð sem hefur stoð í 19. gr. laga um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 95/2019.

Nr. S-257/2020 07.12.2020

Stefna um notkun skýjalausna - Drög

Notkun skýjalausna er mikilvæg forsenda þess að styðja við stafræn umskipti, auka sjálfvirkni og hækka öryggisstig upplýsinga og upplýsingakerfa hins opinbera. Drög þessi lýsa þeirri framtíðarsýn og markmiðum sem opinberir aðilar styðjast við til að þróa og nýta skýjalausnir.

Stefna um stafræna þjónustu er nú til umsagnar. Efling stafrænnar þjónustu er eitt af forgangsmálum stjórnvalda og mun stefnan leggja grunn að því að Ísland verði á meðal fremstu þjóða heims þegar kemur að stafrænni opinberri þjónustu.

Viðmiðunarstundaskrá grunnskóla hefur verið óbreytt allt frá gildistöku aðalnámskrár grunnskóla 2011. Tilefni breytinga nú er mótun menntastefnu til ársins 2030 þar sem áhersla er á framúrskarandi menntun fyrir alla og að auka vægi móðurmál og náttúrufræði til móts við viðmið nágrannaþjóða okkar.

Fjármála- og efnahagsráðherra áformar að leggja fram frumvarp um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki.

Fjallað er um afmörkun fasteigna innan og utan þéttbýlis, óskipta sameign á jörðum, forkaupsrétt ríkisins að landi til verndar náttúru og menningarminjum og skilyrði fyrir því að erlendir lögaðilar þurfi að afla leyfis dómsmálaráðherra til að kaupa fasteign.

Lögð er til framlenging á skattfrjálsri nýtingu séreignarsparnaðar til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Óskað eftir tillögum að bættri lyfjaumsýslu hins opinbera. Heilbrigðisráðuneytið vinnur að því að endurskipuleggja lyfjaumsýslu hins opinbera til að stuðla að betri nýtingu opinberra fjármuna á þessu sviði í samræmi við heilbrigðisstefnu til ársins 2030.