Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Um er að ræða drög að reglugerð um kærunefnd vöru- og þjónustukaupa sem starfa mun á grundvelli laga um úrskurðaraðila á sviði neytendamála nr. 81/2019.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir breytingum á lögum um almannatryggingar að því er varðar hálfan ellilífeyri.

Nr. S-261/2019 21.10.2019

Frumvarp um breytingu á samkeppnislögum

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 44/2005.

Tilgangur reglugerðar þessarar er að koma á viðbótartryggingum (samkvæmt 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 853/2004 sem innleidd er með reglugerð nr. 104/2010) vegna salmonellu í sendingum til Íslands af nauta- og svínakjöti.

Stafrænt Ísland ætlar að hefja nýþróun á stafrænum lausnum sem snúa að miðlægri þjónustugátt undir merkjum island.is. Drög þessi lýsa þeirri tæknistefnu sem nýjar lausnir verða byggðar á, ásamt vinnuflæði og áherslum sem þróunarteymum ber að fylgja.

Félagsmálaráðuneytið birtir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 116/2012 um málefni innflytjenda.

Frumvarp þetta er samið í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Megintilgangurinn með því er að framfylgja samkomulagi um breytingar á samningi um starfsskilyrði nautgriparæktar sem skrifað var undir 25. október 2019.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur sett til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda drög að nýrri reglugerð um raforkuviðskipti. Er þar um uppfærslu á eldri reglugerð að ræða þar sem nánar er kveðið á um rétt neytenda og skyldur sölu- og veitufyrirtækja gagnvart neytendum.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir athugasemdum eða hugmyndum almennings og annarra haghafa í tengslum við endurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum. ATH að frestur til að skila athugasemdum eða hugmyndum hefur verið framlengdur til 8. október nk.

Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum til að samræma reglur um gerð eintaka af höfundavernduðum verkum fyrir þá sem stríða við sjón- eða lestrarhömlun.

Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, tóku gildi 1. júlí 1998 og er því nokkur reynsla komin á þá málsmeðferð sem mælt er fyrir um í lögunum. Ástæða er til að taka nokkur ákvæði laganna til endurskoðunar.

Með frumvarpinu eru lagðar til þær lágmarksbreytingar sem gera þarf á lögum sem heyra undir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið til að ná því markmiði sem felst í nýjum lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsingar nr. 90/2018.